Spremembe pri vodenju postopkov ATVP zaradi interventnih ukrepov (COVID-19)

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) sporoča, da je z dnem 29. 3. 2020 stopil v veljavo Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki vpliva tudi na izvajanje pristojnosti ATVP kot nadzornega organa nad kapitalskim trgom v Republiki Sloveniji. Z dnem uveljavitve ZZUSUDJZ mora ATVP pri vodenju svojih postopkov (posamične upravne zadeve – postopki nadzora in izdaje dovoljenj ali soglasij ter prekrškovni postopki) upoštevati ukrepe, ki jih ta zakon in akti, sprejeti na njegovi podlagi, prinašajo, in sicer do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, vendar najdlje do 1. 7. 2020.

Sprejeti ukrepi iz ZZUSUDJZ, ki vplivajo na vodenje postopkov ATVP, obsegajo tri vsebinske sklope.

Ukrepi, ki se nanašajo na tek rokov

Roki v nenujnih postopkih, ki jih vodi ATVP, in ki so vezani na opravljanje procesnih dejanj strank ter na izpolnitev njihovih materialnih obveznosti, kot tudi roki za opravljanje procesnih dejanj ATVP in izdajanje odločb, ne tečejo.

V posameznem postopku, ko gre za nujno zadevo (tretji in šesti odstavek 6. člena ZZUSUDJZ), lahko ATVP vseeno ukrepa skladno s svojimi pristojnostmi in v tovrstnih primerih tek rokov ni prekinjen. Na to dejstvo bo ATVP stranko postopka posebej opozorila. ATVP bo nujnost zadeve v vsaki posamični upravni zadevi presojala predvsem z vidika obstoja nevarnosti za premoženje ljudi večje vrednosti oziroma nujnosti za učinkovito izvajanje svojih nalog, s čimer se bo lahko dosegel namen ZZUSUDJZ.

Ukrepi, ki se nanašajo na vročanje
V nenujnih zadevah se osebnega vročanja po ZUP (odločbe, odredbe, sklepi, obvestila o prekrških in drugi dokumenti, ki jih ATVP izdaja v svojih postopkih in od katerih vročitve začne teči rok) ne opravlja. Če bi bila takšna vročitev v času trajanja ukrepov po ZZUSUDJZ vseeno opravljena, pa začnejo teči roki za stranko postopka šele naslednji dan po objavi sklepa Vlade RS o prenehanju razlogov za ukrepe iz ZZUSUDJZ oziroma najkasneje 2. 7. 2020. Prav tako ATVP v času trajanja ukrepov po ZZUSUDJZ ne bo opravljala neposrednega vročanja v prostorih ATVP.

Ukrepi, ki se nanašajo na pošiljanje vlog in izjav strank

V času trajanja ukrepov po ZZUSUDJZ pri ATVP pisnih in ustnih vlog ter izjav strank ni mogoče vlagati, prav tako se ustne obravnave ne bodo izvajale, razen v nujnih zadevah. Strankam postopka pa ZZUSUDJZ dopušča vlaganje pisnih vlog v elektronski obliki brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Stranke postopka lahko vloge na ATVP vlagate tudi po pošti, a vseeno predlagamo, da uporabljate elektronsko pot, v kolikor je to mogoče.

ATVP bo tudi v času trajanja izrednih ukrepov zagotavljala, da bo njeno poslovanje potekalo nemoteno. Ne glede na to, da večina zaposlenih opravlja delo od doma, bomo na ATVP v delovnem času od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro dosegljivi na tel. št. 01 2800 400 oziroma na elektronskem naslovu info@atvp.si.

ATVP na tem mestu tudi poziva javnost, da spoštuje zahteve in navodila pristojnih organov za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom (COVID-19).


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si