Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo za izdajatelje

Obveznost obveščanja o uporabi izjem od objave prospekta

 

Izdajatelji ali ponudniki vrednostnih papirjev oziroma vlagatelji zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu morajo Agencijo tri delovne dni pred začetkom ponudbe vrednostnih papirjev javnosti oziroma uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu obvestiti o uporabi izjeme od obveznosti objave prospekta (52. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov).

Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI ali zakon) v 36. členu določa, da nihče ne sme ponujati vrednostnih papirjev javnosti v Republiki Sloveniji, ne da bi bil prej v zvezi z njimi objavljen prospekt v skladu s tem zakonom, razen če zakon za posamezne primere določa drugače. Izjeme od obveznosti objave prospekta so določene v poglavju 2.2. ZTFI, pri tem pa velja, da mora izdajatelj, ponudnik oziroma vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu (v nadaljevanju: zavezanci) o uporabi izjeme iz 49., 50. ali 51. člena ZTFI Agencijo obvestiti tri delovne dni pred začetkom ponudbe javnosti oziroma uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu.

Eden izmed pomembnih sklopov aktivnosti Agencije z namenom zaščite investitorjev zadeva tudi nadzor nad ponudbami vrednostnih papirjev javnosti v Republiki Sloveniji. V sklopu omenjenih aktivnosti je Agencija v zadnjem času zasledila več ponudb vrednostnih papirjev javnosti, v zvezi s katerimi zavezanci Agencije pravočasno niso obvestili o uporabi izjeme (ob tem velja, da v zvezi s ponudbo tudi niso bili zavezani k izdelavi prospekta). Agencija pojasnjuje, da gre v takšnih primerih za lažjo kršitev določb ZTFI, zaradi česar so v navedenih primerih zoper zavezance uvedeni prekrškovni postopki. Na podlagi kazenske določbe 1. točke 557. člena ZTFI se z globo od 12.000 do 125.000 evrov za prekršek kaznuje pravna oseba oziroma z globo 400 do 4.100 evrov odgovorna oseba pravne osebe ali izdajatelja, ki stori predmetni prekršek.

Agencija ocenjuje, da gre morda kot enega izmed možnih razlogov za nepravilno rabo zakona oziroma za njegovo nespoštovanje iskati v napačnem razumevanju pojma »ponudba vrednostnih papirjev javnosti«. Skladno z določbo prvega odstavka 30. člena ZTFI za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti šteje sporočilo, dano v kateri koli obliki in z uporabo katerega koli sredstva, ki vsebuje zadosti informacij o pogojih ponudbe in o vrednostnih papirjih, ki so predmet ponudbe, da se na njihovi podlagi vlagatelj odloči za nakup oziroma vpis teh vrednostnih papirjih (30. člen ZTFI). V smislu določb ZTFI je tako večina ponudb vrednostnih papirjev kvalificiranih kot ponudba javnosti, s tem povezano pa zanje veljajo obveznosti izdelave prospekta oziroma obveznosti obveščanja Agencije o uporabi zakonskih izjem. Tako npr. tudi ponudba v primeru, ko so do delnic upravičeni zgolj prednostni delničarji (če je teh več kot 100) šteje za ponudbo javnosti, čeprav v navedenem primeru ne gre za javnost v smislu splošnega, širšega pojmovanja besede.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si