Prevzemna ponudba v povezavi z obveznostjo priglašanja neposrednih tujih naložb po ZIUOOPE

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) potencialne prevzemnike ciljnih družb po Zakonu o prevzemih (ZPre-1) opozarja na določbe 11. poglavja Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki ureja postopek pregleda neposrednih tujih naložb in s tem povezano potrebno priglasitev neposredne tuje naložbe ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (MGRT).

ATVP potencialne prevzemnike opozarja na morebitno obveznost priglasitve (71. člen ZIUOOPE) neposredne tuje naložbe v primeru družb iz tretjega odstavka 72. člena ZIUOOPE pristojnemu ministrstvu, in sicer najpozneje v 15 dneh od objave prevzemne ponudbe.

Da bi postopki v zvezi s prevzemno ponudbo (vključno s postopkom pridobitve dovoljenj za prevzemno ponudbo v skladu z določbami ZPre-1) potekali nemoteno ter v okviru zakonsko določenih rokov, ATVP potencialnim prevzemnikom svetuje, da pridobijo mnenje MGRT glede potrebne priglasitve neposredne tuje naložbe, preden na ATVP vložijo zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1. V primeru, ko bo namreč takšna priglasitev MGRT skladno z ZIUOOPE potrebna, bo ATVP v prospektu, katerega vsebino se presoja v postopku izdaje dovoljenja za prevzemno ponudbo, od prevzemnikov zahtevala, da takšno obveznost v prospektu razkrijejo, in sicer vključno s posledicami, ki lahko nastanejo na podlagi odločitve o pregledu naložbe, ki jo izvede MGRT.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si