Prenova bonitetne ureditve za investicijska podjetja EU

V sredo, 25. decembra 2019 bosta stopila v veljavo Uredba o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja (IFR) in Direktiva o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (IFD). Nova evropska predpisa bosta za vsa investicijska podjetja (tako tudi za borznoposredniške družbe pri nas), uvedla nov bonitetni režim v zvezi z upravljanjem s tveganji, poročanjem in razkritji ter spremenila pravila o prejemkih za nekatera investicijska podjetja. Cilj nove bonitetne ureditve za investicijska podjetja po IFD/IFR je predvsem večja prilagojenost načinu in obsegu poslovanja oziroma opravljanja investicijskih storitev in poslov. Sveženj reform spreminja tudi pogoje, pod katerimi lahko podjetja iz tretjih držav dostopajo do finančnih trgov EU. Države članice bodo morale določbe direktive IFD prenesti v svoj pravni red najkasneje do 26. 6. 2021, ko se bo začela uporabljati tudi uredba IFR. Do takrat bosta Evropski bančni organ (EBA) in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) pripravila osnutke večine izvedbenih aktov (regulativne in izvedbene tehnične standarde), smernice in odgovore na vprašanja (Q&A), ki bodo investicijskim podjetjem v pomoč pri prehodu na novo bonitetno ureditev.

Uredba IFR in direktiva IFD, ki sta bila sprejeta 27. novembra 2019 in objavljena v Uradnem listu EU 5. 12. 2019, predstavljata pravno podlago za novo bonitetno ureditev za investicijska podjetja in odmik od sedaj veljavnega CRD V paketa. Slednji bonitetno ureditev ureja za kreditne institucije in investicijska podjetja skupaj.

Zakonski paket IFR/IFD na novo in samostojno ureja režim ustanovnega kapitala investicijskih podjetij, ocenjevanje in izračun kapitalskih zahtev, nove enotne zahteve glede poročanja in javnega razkritja ter nov režim pravil za fiksne in variabilne prejemke ter zahtevami za nekatera podjetja, da ustanovijo odbor za prejemke. Nadzornim organom direktiva in uredba dajeta nova nadzorniška pooblastila pri izvajanju bonitetnega nadzora ter predpisujeta nekatere nove zahteve glede objav na področju bonitetne ureditve za investicijska podjetja.

Direktiva IFD bo poleg uvedbe novih bonitetnih zahtev uvedla tudi nove zahteve glede prejemkov od 26. junija 2021. Investicijska podjetja bodo prerazvrščena v tri široke kategorije:
- investicijska podjetja razreda 1 (sistemsko pomembna in večja investicijska podjetja; za ta podjetja bodo še naprej veljala pravila iz direktive CRD),
- investicijska podjetja razreda 2 (druga večja in med seboj povezana podjetja; zanje bodo veljala nova pravila iz Direktive IFD) ter
- investicijska podjetja razreda 3 (manjša, nepovezana podjetja; zanje bo veljal zgolj določen del direktive IFD).

Uredba IFR pa na novo ureja predvsem izračun in poročanje kapitalskih zahtev v zvezi z merljivimi, enotnimi in standardiziranimi elementi za tveganja z uporabo tako imenovanih K-faktorjev za tveganja investicijskega podjetja, tveganja za stranko in tveganja za trg (K-RtF, K-RtC in K-RtM). Z navedenim pristopom se uredba v precejšnjem delu odmika od sedaj uporabljenega, zapletenega in tveganju manj prilagojenega sistema izračunavanja in ocenjevanja tveganj, ki izhaja iz direktive CRD in uredbe CRR.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si