Prenos finančnih instrumentov, drugega premoženja in vodenja računov strank ALTA Invest na BKS Bank AG

ALTA Invest, investicijske storitve, d. d. (ALTA Invest) je na podlagi sklepa skupščine z dne 17. 1. 2019 začela s postopkom za prenehanje opravljanja investicijskih storitev in poslov v skladu s 187. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1). V okviru tega postopka se je z BKS Bank AG dogovorila, da se finančni instrumenti in drugo premoženje strank, ki ga upravlja ALTA Invest, ter vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in opravljanje drugih storitev, ki jih Alta Invest opravlja za stranke, prenesejo na BKS Bank AG, Bančno podružnico, Ljubljana. Opisani prenos je brezplačen. Strankam, ki so imele v družbi ALTA Invest odprt trgovalni račun ali sredstva na individualnem upravljanju, v zvezi s prenosom ni potrebno storiti ničesar.

Finančne instrumente strank in njihovo drugo premoženje (prav tako kot vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in opravljanje drugih storitev) se prenese na podlagi 187. člena ZTFI-1 po obstoječih pogodbah s strankami. To pomeni, da bo prevzemnik za prenesene stranke opravljal investicijske storitve in posle na podlagi obstoječih pogodb. Zato soglasje strank za prenos ni potrebno. Lahko pa prevzemnik in prenesena stranka po prenosu skleneta novo pogodbo, s katero na novo uredita medsebojna pravna razmerja.

Ker se prenos izvede po obstoječih pogodbah s strankami, lahko vsaka stranka pred prenosom, upoštevajoč pogodbena določila in splošne pogoje poslovanja, razveže pogodbeno razmerje in prenese svoje finančne instrumente na trgovalni račun pri drugi borznoposredniški družbi (BPD) ali banki, ki opravlja investicijske storitve in posle.

Upoštevajoč Stališče Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 20. 1. 2012 velja, da navedeni prenos ne predstavlja univerzalnega pravnega nasledstva, saj prevzemnik ne odgovarja za obstoječe obveznosti prenosne BPD.

Stranke se za dodatne informacije lahko obrnejo na družbo ALTA Invest ali na BKS Bank AG.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si