Odziv Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) na predlog združitve ATVP in Agencije za zavarovalni nadzor (AZN)

V ATVP pri predlogu zakona, ki predvideva združevanje številnih javnih agencij, med drugim tudi ATVP in AZN, v nobeni fazi priprave nismo sodelovali niti nismo predloga zakona prejeli v mnenje. Z njegovo vsebino smo se  seznanili izključno prek medijev in družbenih omrežij. 

Odločitev o združevanju ATVP in AZN je politična in nanjo ATVP nima posebnega vpliva, menimo pa, da je tako z vidika politike kot stroke način priprave takšne zakonodaje neprimeren, prav tako nekatere določbe predloga zakona. ATVP in AZN sta del finančnega sistema Republike Slovenije, zato je združevanje teh dveh organov pomembna odločitev, ki zahteva širši konsenz in mnenje stroke. Že trenutne razmere, povezane z negotovostjo zaradi pandemije covid-19 in bližajočim predsedovanjem Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021, bodo imele velik vpliv na operativne in nadzorne naloge ATVP, brez projekta združevanja dveh regulatornih organov v enega.

Regulator kapitalskega trga mora biti organ, ki je samostojen in neodvisen, a ne zgolj na papirju. Na to so Slovenijo večkrat opozorile mednarodne institucije -  OECD, Mednarodni denarni sklad, Evropska komisija in Evropski  organ za vrednostne papirje in trge (ESMA). Po predlogu zakona je namreč Vlada RS tista, ki bi imenovala upravo in svet agencije, kar je korak nazaj v zagotavljanju tega cilja. Po obstoječi zakonodaji tako direktorja obeh agencij kot tudi člane sveta imenuje Državni zbor RS.

Prav tako je potrebno poudariti, da se ATVP ne financira iz proračuna, ampak iz taks in nadomestil zavezancev za nadzor. Nadzor nad zakonitostjo in namembnostjo porabe sredstev se vrši preko Vlade RS, Državnega zbora RS in Računskega sodišča RS. Dodatno omejevanje samostojnega razpolaganja s finančnimi sredstvi je zato nepotrebno in zmanjšuje (finančno) neodvisnost regulatorja.

Tako pri pripravi zakona, ki bi združeval ATVP in AZN, pričakujemo predvsem sodelovanje z resornim ministrstvom in Vlado RS ter upoštevanje evropskih zahtev glede statusa in delovanja regulatorjev finančnega sistema.

ATVP je svoja stališča posredovala tudi ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki naj bi bil pripravljavec predloga zakona, ter v vednost ministrstvu za finance, ministrstvu za javno upravo ter kabinetu predsednika vlade. 


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si