Skoči do osrednje vsebine

Odvisni borznoposredniški zastopniki

Register odvisnih borznoposredniških zastopnikov obravnava 237. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in 100/07 – popr.; v nadaljevanju ZTFI) ter Sklep o vodenju, pogojih za vpis in javni dostopnosti registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju Sklep).

Odvisni borznoposredniški zastopnik se vpiše v register zastopnikov, če ima dobro ime ter ustrezno splošno poslovno in profesionalno znanje, potrebno za jasno posredovanje vseh informacij glede storitev, ki jih ponuja strankam oziroma morebitnim strankam.

Za vpis v register in izbris iz registra se smiselno uporabljajo 187. člen ter 189. do 191. člen ZTFI; dokumentacija, ki jo je potrebno predložiti zahtevi za vpis v register je navedena v 3. členu Sklepa. S tem v zvezi je pripravljen in na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev v priponki objavljen primer zahteve in popis dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za vpis v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov, tako za fizične kot za pravne osebe, ki se želijo vpisati v register.


Register odvisnih borznoposredniških zastopnikov -->LINK


Obrazložitev pogoja iz 2. točke drugega odstavka 3. člena Sklepa o vodenju, pogojih za vpis in javni dostopnosti registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov

2.b točka[1] (vsebinsko enako tudi 2.a točka[2]) drugega odstavka 3. člena Sklepa o vodenju, pogojih za vpis in javni dostopnosti registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju Sklep) določa, da je za vpis v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) potrebno predložiti dokazila, da ustrezno število fizičnih oseb, ki bodo pri odvisnem borznoposredniškem zastopniku na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugega ustreznega pogodbenega razmerja dejansko opravljale storitve iz prvega odstavka 238. člena ZTFI za določeno borznoposredniško družbo, glede na načrtovan obseg poslovanja odvisnega borznoposredniškega zastopnika, izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja za izpolnjevanje poslov borznega posrednika najmanj za posle iz 1. in 2. točke 186. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št. 67/07 in 100/07 - popr., v nadaljevanju ZTFI). V zvezi z omenjeno določbo pojasnjujemo naslednje.

Presoja ustreznega števila fizičnih oseb, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika najmanj za posle iz 1. in 2. točke prvega odstavka 186. člena ZTFI, je odvisna od številnih faktorjev, tako na strani pooblastitelja (borznoposredniške družbe), kot odvisnega borznoposredniškega zastopnika. Primeroma navajamo: tehnologija dela, kompleksnosti storitev, poenotenost oziroma standardiziranost postopkov, sistem notranjega nadzora, delegiranje, obveščanje o napakah/odstopanjih, pooblastilih, vrsti in obsegu dejanj, za katere bo odvisni borznoposredniški zastopnik pooblaščen (npr. če opravlja zgolj dejanja sprejema in posredovanja naročil strank oziroma morebitnih strank), vrste finančnih instrumentov (214. in 215. člen ZTFI) ter drugih dejavnikov, katerih vnaprej ni možno določno navesti, ampak se ugotavljajo v vsakem posameznem primeru posebej v samem postopku nadzora. Pooblastila Agencije se namreč po eni strani nanašajo na odločanje o zahtevi za vpis odvisnega borznoposredniškega zastopnika v register, po drugi strani pa na stalni nadzor nad borznoposredniško družbo v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev, v konkretnem primeru pa zlasti na nadzor borznoposredniške družbe glede spoštovanja določb 7. poglavja ZTFI (Pravila poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev in poslov).

1. in 2. točka 186. člena ZTFI se nanašata na posle borznega posrednika, in sicer na izvrševanje naročil strank in investicijsko svetovanje. Za vpis v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov je torej potrebno izpolnjevati pogoj, da ima najmanj ena oseba, ki bo opravljala investicijske storitve, opravljen preizkus strokovnega znanja tako za področje izvrševanja naročil strank kot tudi investicijskega svetovanja ter da izpolnjuje druge pogoje[3] za izdajo dovoljenja[4].

Agencija za trg vrednostnih papirjev bo zato v postopku obravnave zahteve za vpis v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov, praviloma štela da je pogoj glede ustreznega števila oseb izpolnjen, če bo vlagatelj zahteve dokazal, da vsaj ena oseba izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika najmanj za posle iz 1. in 2. točke prvega odstavka 186. člena ZTFI.

Glede obveznosti borznoposredniške družbe v zvezi z odvisnim borznoposredniškimi zastopniki
239. člen ZTFI določa, da lahko borznoposredniška družba pooblasti samo odvisnega borznoposredniškega zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov iz 237. člena ali v javni register odvisnih borznoposredniških zastopnikov druge države članice.

S tem v zvezi pa je treba poudariti, da borznoposredniška družba ki pooblasti odvisnega borznoposredniškega zastopnika, v skladu s 238. členom ZTFI ostane neomejeno in nepogojno odgovorna za vsa dejanja in opustitve tega zastopnika pri opravljanju dejanj v njenem imenu.

Borznoposredniška družba mora nadzorovati dejanja iz prvega odstavka 238. člena tega zakona, ki jih v njenem imenu opravlja odvisni borznoposredniški zastopnik, in opraviti vse ukrepe, potrebne za zagotovitev, da ta zastopnik pri opravljanju teh dejanj ravna v skladu s predpisi iz 1. točke 197. člena (politike in postopki pravilnega poslovanja) tega zakona. Borznoposredniška družba mora opraviti vse ukrepe, potrebne za zagotovitev, da drugi posli, ki jih opravlja odvisni borznoposredniški zastopnik in za katere se ne uporabljajo določbe tega zakona o investicijskih oziroma pomožnih investicijskih storitvah in poslih, nimajo negativnega vpliva na opravljanje investicijskih storitev in poslov, ki jih odvisni borznoposredniški zastopnik opravlja za borznoposredniško družbo.

Zato je obveznost borznoposredniške družbe, da zagotovi in nadzira, da ima odvisni borznoposredniški zastopnik vedno ustrezno število usposobljenih delavcev.

Agencija bo pri presoji ustreznosti oziroma nadzoru nad izpolnjevanjem obveznosti borznoposredniške družbe upoštevale predhodno navedene dejavnike[5].

Tako torej v primeru ustreznih organizacijskih ukrepov ni potrebno, da bi vsaka zaposlena oseba, ki pri odvisnem borznoposredniškem zastopniku opravlja določena dejanja iz 238. člena izpolnjevala pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika zlasti v primeru, če bo zaposleni pri odvisnem borznoposredniškem zastopniku opravljal zgolj dejanja iz 3. točke 238 ZTFI (t. j. sprejem in posredovanje naročila strank). Primeroma tukaj navajamo npr. sprejem naročil strank za prodajo »certifikatskih« delnic in naročil za nakup in prodajo nezapletenih finančnih instrumentov, v kolikor se posel opravlja na pobudo stranke (execution-only), pod pogojem, da je z drugimi organizacijskimi ukrepi tako na strani borznoposredniške družbe kot samega odvisnega borznoposredniškega zastopnika zagotovljeno, da so spoštovane določbe ZTFI oz. na njegovi podlagi izdanih predpisov.

V primeru opravljanja zahtevnejših dejanj iz 238. člena (npr. svetovanje strankam ali morebitnim strankam, prodaja kompleksnih finančnih instrumentov) pa morajo pri odvisnem borznoposredniškem zastopniku zaposlene osebe, izpolnjevati pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika najmanj za posle iz 1. in 2. točke prvega odstavka 186. člena ZTFI.

Opozorimo še, da mora vlagatelj zahteve Agenciji predložiti celotno dokumentacijo o organizacijskem ustroju in dokumentacijo o izpolnjevanju kadrovskih pogojev, kot je zahtevano v 3. členu Sklepa ter dokazilo o plačilu takse. Agencija bo o zahtevi za vpis v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov lahko odločala po prejemu popolne vloge.--------------------------------------------------------------------------------


[1] Uporablja se za pravne osebe.
[2] Uporablja se za fizične osebe.
[3] Da ima najmanj enoletne delovne izkušnje iz poslovanja s finančnimi instrumenti ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje oziroma zoper gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.
[4] Navedeno pomeni, da tej osebi ni potrebno imeti (oziroma v ločenem postopku zahtevati) dovoljenja za opravljanje poslov bornega posrednika. Ne glede na navedeno pa bo Agencija v postopku vpisa odvisnega borznoposredniškega zastopnika v register, v postopku preverila ali so izpolnjeni pogoji, kot da bi šlo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, pri čemer pa tej fizični osebi o tem ne bo izdala dovoljenja.
[5] Glej drugi odstavek.

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si