Skoči do osrednje vsebine

Nadzorniške prioritete ATVP v letu 2021

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je določila prioritete nadzornih aktivnosti, ki jih bo letos izvajala. Na področju opravljanja investicijskih storitev in poslov bo osrednjo pozornost namenila preverjanju izpolnjevanja zakonskih zahtev v zvezi s poročanjem, z upravljanjem produktov ter s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma. Pri družbah za upravljanje bo med drugim preverjala ustreznost zaračunavanja stroškov in provizij, varovanje informacij in kibernetsko varnost, pri upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (AIS) bo preverjala zakonitost trženjskih praks, pri upravljavcih specialnih investicijskih skladov pa spoštovanje pravil varnega ter skrbnega poslovanja. Pri nadzoru nad letnimi poročili javnih družb za leto 2020 bo posebno pozornost namenila izpolnjevanju mednarodnih računovodskih standardov in uporabi novega elektronskega formata poročanja (ESEF). 

ATVP letos načrtuje dva tematska nadzora nad borznoposredniškimi družbami in bankami, ki  opravljajo investicijske storitve in posle, v zvezi s pravilnostjo in pravočasnostjo poročanja podatkov o izvedenih transakcijah ter v zvezi s kakovostjo poročanih podatkov. Na področju opravljanja investicijskih storitev in poslov bo posebno pozornost namenila tudi nadzoru nad letnimi poročili borznoposredniških družb in upravljavca organiziranega trga, predmet nadzora pa bodo - v zvezi z upravljanjem produktov - tudi pripravljavci in distributerji finančnih instrumentov. Na področju ureditve poravnav vrednostnih papirjev in na področju centralnih depotnih družb bo nadzor ATVP usmerjen v preverjanje izpolnjevanja zahtev veljavne zakonodaje. ATVP bo tudi v tem letu namenila posebno pozornost nadzoru nad subjekti, ki brez ustreznega dovoljenja opravljajo investicijske storitve in posle.

Nadzorne aktivnosti na področju opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov bodo v letu 2021 obsegale nadzor nad ustreznostjo zaračunavanja stroškov in provizij, nadzor skladnosti razkritij finančnih vodil in stopnje sledenja s prakso pri upravljanju premoženja in nadzor nad delegiranjem posamičnih storitev upravljanja skladov na zunanje izvajalce. ATVP bo tudi v 2021 posebno pozornost posvetila varovanju informacij in kibernetski varnosti družb za upravljanje. Na področju upravljavcev alternativnih skladov bo ATVP v letu 2021 preverjala zakonitost trženjskih praks registriranih upravljavcev AIS in spoštovanje pravil varnega ter skrbnega poslovanja v upravljavcih specialnih investicijskih skladov.

Poleg naštetega bo ATVP tudi v letu 2021 izvajala nadzor nad upoštevanjem pravil s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

ATVP je javne družbe z letošnjimi nadzorniškimi prioritetami pri poročanju v okviru njihovih letnih poročilih za poslovno leto 2020 seznanila že z okrožnico decembra lani. V skladu s skupnimi nadzorniškimi prioritetami Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) bo ATVP pri preverjanju letnih poročil javnih družb za leto 2020 posebej pozorna na izpolnjevanje mednarodnih računovodskih standardov MRS 1, MRS 36, MRSP 9, MRSP 7 in MSRP 16, posebno pozornost pa bo v prvem letu poročanja javnih družb v novi elektronski obliki (ESEF) namenila tudi slednjemu. Pri pregledu poslovnega dela letnih poročil javnih družb za leto 2020 bo ATVP posebej pozorna na  razkritja v zvezi z 1) vplivom izbruha pandemije COVID-19 na nefinančno poročanje, 2) družbenimi in kadrovskimi zadevami, 3) poslovnim modelom in ustvarjanjem vrednosti ter 4) tveganjem zaradi podnebnih sprememb. Poleg tega bo ATVP preverjala še uporabo Smernic - Alternativna merila uspešnosti poslovanja glede na vpliv izbruha COVID-19.Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si