Skoči do osrednje vsebine

Nadzor nad javnimi družbami v zvezi z vodenjem seznamov oseb, ki so jim dostopne notranje informacije

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) je v skladu z določbo drugega odstavka 387. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, 67/07 in 100/07 – popr; v nadaljevanju: ZTFI) dne 16.4.2008 na 105 javnih družb naslovila zahtevo za predložitev seznama oseb, ki so jim dostopne notranje informacije. ZTFI namreč določa, da mora izdajatelj ali oseba, ki deluje v njegovem imenu ali za njegov račun, sestaviti seznam oseb, ki delajo zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe in imajo dostop do notranjih informacij ter ga na zahtevo posredovati Agenciji.

Agencija je zahtevani seznam na tako imenovanem SONI-1 obrazcu prejela od 103. javnih družb. Javnima družbama, ki ji izpolnjenega obrazca kljub ponovnemu pozivu nista posredovali, je Agencija dne 9.6.2008 izdala odredbi o odpravi kršitev. Obe družbi sta v roku iz odredbe Agenciji predložili obrazec SONI-1, s čimer sta odpravili kršitev dolžnosti poročanja.

V bodoče bo Agencija na podlagi novele Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 69/08 – ZTFI-A), ki je začela veljati dne 10.7.2008, v primeru ko ji izdajatelj na njeno zahtevo obrazca SONI-1 ne bo predložil, lahko ukrepala tudi z uvedbo postopka o prekršku.

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si