Nadzor ATVP nad letnimi poročili javnih družb

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI – 1) pristojna in odgovorna za nadzor nad letnimi poročili javnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu. Nadzor se izvaja tudi v skladu z nadzornimi prioritetami, oblikovanimi med državami članicami znotraj združenja evropskih regulatorjev trga vrednostnih papirjev – ESMA. ATVP je na tej podlagi v letošnjem nadzoru pregledala letna poročila za leto 2018 37 izdajateljev. Namen tovrstnega tematskega nazora je v zagotavljanju zakonitosti in kvalitete informacij investitorjem na slovenskem kapitalskem trgu. S tovrstnimi rednimi letnimi nadzori se prispeva tudi k zmanjševanju tveganj, ki bi lahko nastala zaradi pomanjkljivega ali neustreznega poročanja izdajateljev – javnih družb.

ATVP je v nadzornem postopku glede na predhodno postavljene prioritete, ki jih je javnim družbam pred obdobjem poročanja v okrožnici tudi predstavila, pregledala ustreznost vsebine poslovnega dela letnih poročil (npr. skladnost z določbami Zakona o gospodarskih družbah in ZTFI – 1), pregledala je ustreznost razkritij alternativnih meril uspešnosti poslovanja, kot ji to določajo evropske smernice, v posameznih primerih pa je preverila tudi ustreznost vsebine računovodskega dela letnega poročila glede na zahteve Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) oz. Slovenskih računovodskih standardov (SRS).

V postopku nadzora je ATVP ugotovila kršitve, katerih posledica je izrek sedmih (7) odredb o odpravi kršitev. V dveh (2) primerih je ATVP odredbi izdala iz razloga, ker do roka za objavo javni družbi nista zagotovili objave letnega poročila. V preostalih primerih so razlogi vsebinske narave, z odredbami pa je bil v vseh primerih odrejen popravek v prihodnjem letnem poročilu. Dve (2) odredbi sta bili oz. še bosta izdani zaradi pomanjkljivih razkritij v okviru izjave o upravljanju (obe glede politike raznolikosti), tri (3) odredbe pa so bile izdane zaradi ugotovljenih kršitev, povezanih z neupoštevanjem oziroma kršenjem zahtev MSRP.

ATVP z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev poglavja ZTFI – 1 glede razkrivanja nadzorovanih informacij, kamor sodijo tudi letna poročila javnih družb, javno objavi informacije glede ukrepov nadzora, ki jih je izrekla zaradi navedenih kršitev. Informacije ATVP javno objavi po tem, ko je postopek z izdajo ukrepa dokončen oziroma pravnomočen. Informacije s tem v zvezi, ki izpolnjujejo pogoje za javno objavo, so dostopne tukaj.

ATVP se je v primeru sedmih (7) javnih družb, v primeru katerih je ugotovila pomanjkljivosti ali nedoslednosti, katere nimajo znake kršitve, odločila za izdajo Pisma poslovodstvu. Gre za ukrep, ki nima narave sankcioniranja, prispeva pa h kvaliteti razkritij v okviru letnega poročila javne družbe oz. h kvaliteti korporativnega poročanja javne družbe. Vezano na očitno širše nerazumevanje zahtev glede razkritij alternativnih meril uspešnosti poslovanja, pa bo ATVP še v tem mesecu na javne družbe naslovila tudi okrožnico, v kateri bo med drugimi pomembnejšimi vsebinami dodatna pojasnila zapisala tudi s tem v zvezi.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si