Skoči do osrednje vsebine

Nadomestila za vzdrževanje stanja na računih vrednostnih papirjev

Ljubljana, 11. februar 2009 – Zveza potrošnikov Slovenije je na novinarski konferenci dne 9.2.2009 označila nadomestila za vzdrževanje stanja na računih vrednostnih papirjev kot nezakonito podražitev in javno pozvala Agencijo za trg vrednostnih papirjev k ukrepanju. Agencija pojasnjuje, da so omenjena nadomestila opredeljena v Tarifi klirinškodepotne družbe in predstavljajo nadomestila za druge storitve, ki jih klirinško depotna družba opravlja. Borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo (pomožne) investicijske storitve in posle, kamor spada tudi hramba in vodenje finančnih instrumentov za račun strank, ki vključuje tudi storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank, le-te vršijo na podlagi pogodbe o opravljanju investicijskih storitev. Agencija ne daje soglasja oz. drugega akta k tarifam posameznih borznoposredniških družb, saj so le-te stvar pogodbene svobode pogodbenih strank.

Borznoposredniška družba je dolžna s stranko skleniti pisno pogodbo o opravljanju posameznih vrst investicijskih ali pomožnih investicijskih storitev, s katero se določi medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Pogodba se lahko glede vsebine pravic in obveznosti pogodbenih strank sklicuje na splošne pogoje poslovanja borznoposredniške družbe, če vsebuje izjavo stranke, da so ji bili ti splošni pogoji poslovanja pred sklenitvijo pogodbe izročeni in da je imela pred sklenitvijo možnost seznaniti se z njihovo vsebino. Tudi višina morebitnih provizij oz. nadomestil se določi s pogodbo ali s tarifo borznoposredniške družbe oz. banke, ki je sestavni del pogodbe.

Cene posameznih storitev se lahko pri različnih ponudnikih pomembno razlikujejo, zato je smiselno, da vlagatelji pred sklenitvijo pogodbe o opravljanju investicijskih storitev poleg kakovosti, izkušenj in drugih lastnosti ponudnika storitev, primerjajo tudi cene. Stranka lahko od borznoposredniške družbe ali banke zahteva podrobnejšo specifikacijo izdanega računa za opravljeno storitev ter tako preveri, ali so bile storitve zaračunane v skladu z veljavno tarifo borznoposredniške družbe oz. v skladu s pogodbo o opravljanju investicijskih storitev.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si