Skoči do osrednje vsebine

Krepitev segmenta AIS na slovenskem kapitalskem trgu

10. avgusta 2022 je v veljavo stopil Zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov (ZOAIS), s katerim se v slovenski pravni red prenašajo priporočila, prejeta v okviru projekta podpore na področju krepitve segmenta alternativnih investicijskih skladov (AIS). V tem projektu, ki je leta 2020 potekal pod pokroviteljstvom Evropske komisije, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) aktivno sodelovala. ZOAIS je pomembno posegel tudi v vsebino zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje (ZISDU-3) in zakona, ki ureja upravljavce AIS (ZUAIS). Pomembna novost, ki jo zakon prinaša, je možnost ustanovitve nepremičninske investicijske družbe kot nove vrste AIS, ki bo kotirala na organiziranem trgu in bo dostopna tudi malim vlagateljem. 

Sistemski okvir področja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji tako po novem sestavlja ZISDU-3, ki ureja izključno kolektivne naložbene podjeme za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje, namenjene najširši populaciji vlagateljev, torej vzajemne sklade in krovne sklade ter njihove družbe za upravljanje. Področje AIS pa po novem urejata dva zakona, in sicer ZUAIS, ki ureja upravljavce AIS, in ZOAIS, ki ureja oblike in tipe AIS. ZISDU-3 in ZUAIS sta zakona, s katerima se v slovenski pravni red prenašata direktivi UCITS 2009/65/ES z dopolnitvami in AIFMD 2011/61/EU z dopolnitvami, ZOAIS pa je v celoti nacionalni predpis.

V okviru projekta krepitve segmenta AIS je bilo ugotovljeno, da v slovenski zakonodaji obstajajo precejšnje razlike med AIS, ki so ustanovljeni kot pravni subjekt ter ostalimi skladi, ki so oblikovani kot ločeno premoženje. Dosedanja zakonska ureditev AIS je namreč dopuščala zelo veliko možnih oblik AIS, od uveljavitve ZOAIS dalje pa bodo možne zgolj tri oblike, ki so se v praksi izkazale za najbolj primerne za poslovanje na slovenskem trgu kapitala, in sicer alternativni vzajemni sklad, ki predstavlja AIS kot ločeno premoženje ter specialna komanditna družba in investicijska družba, ki imata pravno subjektiviteto in v osnovi temeljita na zakonu o gospodarskih družbah. Zamejitev pojavnih oblik AIS ter določitev specifik posamezne oblike AIS sama po sebi povečuje pravno varnost, hkrati pa bo pripomogla k lažji in bolj učinkoviti izvedbi nadzora nad AIS. Predlagana ureditev je tudi manj kompleksna in bolj pregledna, zgleduje pa se po ureditvah najrazvitejših držav EU, kjer so vse dovoljene oblike skladov urejene s posebnim zakonom.

Praviloma so AIS namenjeni zgolj profesionalnim vlagateljem, specialni investicijski skladi (SIS), kot posebni tip AIS, za katerega mora upravljavec pridobiti posebno dovoljenje ATVP, pa so dostopni tudi kvalificiranim neprofesionalnim vlagateljem, ki si te nekoliko bolj tvegane finančne produkte, lahko privoščijo. SIS bodo po novem lahko zasledovali le strategijo sklada zasebnega kapitala, sklada nepremičnin, sklada zasebnega dolga ali sklada skladov.

Za razvoj domačega kapitalskega trga zelo pomembno poglavje ZOAIS pa je poglavje o nepremičninski investicijski družbi, ki bo edini AIS, ki bo dostopen najširši množici neprofesionalnih vlagateljev in bo kotiral na organiziranem trgu. S tem v Sloveniji prvič dobivamo zakonodajno podlago za ustanovitev in poslovanje pravih zasebnih nepremičninskih skladov, ki bodo zavezani visokim profesionalnim standardom upravljanja in nadzora.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si