Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutkov sklepov s področja ZTFI-1 in ZBNIP

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je na današnji seji seznanil z osnutki 11 sklepov, potrebnih za izvajanje Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP) in Uredbe 2019/2033/EU. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutki posredujejo v javno obravnavo. Pripombe na navedene osnutke se lahko posreduje ATVP najkasneje do 10. februarja 2022.

Z uveljavitvijo ZBNIP je 14 splošnih aktov, navedenih v 88. členu tega zakona, prenehalo veljati in se uporabljajo do uveljavitve novih predpisov. Osnutki novih splošnih aktov, ki jih je ATVP pripravila v skladu z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ZBNIP, Uredbe 2019/2033/EU in Zakona o bančništvu (ZBan-3), in jih posreduje v javno obravnavo so naslednji:

 1. Osnutek Sklepa o zajamčenih terjatvah vlagateljev
 2. Osnutek Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe (EU) 2019/2033
 3. Osnutek Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniške družbe ter dokumentaciji o naknadnih izdajah instrumentov
 4. Osnutek Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
 5. Osnutek Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb
  Poročila po sklepu
 6. Osnutek Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države
 7. Osnutek Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
 8. Osnutek Sklepa o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah
 9. Osnutek Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe
 10. Osnutek Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države
 11. Osnutek Sklepa o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
  - Priloga 1
  - Priloga 2
  - Priloga 3
  - Priloga 4
  - Priloga 5
  - Priloga 6

Nazaj na seznam
 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si