Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutkov sklepov ATVP

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je seznanil z dvema osnutkoma sklepov, pripravljenima na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), in dvema osnutkoma sklepov s področja Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) in Zakona o alternativnih investicijskih skladih (ZUAIS). Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutki posredujejo v javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na osnutke sklepov ATVP posreduje do 24. novembra 2022 oziroma 1. decembra 2022 na elektronski naslov info@atvp.si.

Osnutek Sklepa o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah (.docx), ki je v javni obravnavi, bo nadomestil Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah (Uradni list RS, št. 42/19 in 123/21 – ZBNIP). Glavne spremembe osnutka sklepa se nanašajo na izvedbo dodatnega revizijskega pregleda v zvezi z ustreznim obvladovanjem tveganj v borznoposredniških družbah, kot so določena v Zakonu o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP) in Uredbi (EU) 2019/2033 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja, in sicer z uporabo določb Mednarodnega standarda poslov dajanja zagotovil (MSZ) 3000 – Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti.

Pripombe na osnutek sklepa sprejemamo do 24. novembra 2022.

Osnutek Sklepa o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o primerjavi praks v zvezi s prejemki in razlik v prejemkih med spoloma v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034 (.docx) določa uporabo Smernic o primerjavi praks v zvezi s prejemki in razlik v prejemkih med spoloma v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034 za borznoposredniške družbe, ki so v skladu z ZTFI-1 pridobile dovoljenje ATVP za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in za katere se uporabljata 27. in 49. člen ZBNIP. Smernice podrobneje opredeljujejo merila, ki jih morajo nekatera investicijska podjetja predložiti pristojnim organom za primerjavo trendov in praks v zvezi s prejemki in informacijami, ki jih je treba predložiti za primerjavo razlik v prejemkih med spoloma. Smernice določajo, kako pristojni organi od investicijskih podjetij zbirajo podatke za primerjavo ter kako te podatke predložijo Evropskemu bančnemu organu.

Pripombe na osnutek sklepa sprejemamo do 24. novembra 2022.

Spremembe, zajete v osnutku Sklepa o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov (.docx), ki bo nadomestil Sklep o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 29/22), so potrebne zaradi sprejema Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (ZOAIS). Sklep določa podrobnejši način in pogoje za trženje enot investicijskih skladov iz ZISDU-3 v Republiki Sloveniji.

Pripombe na osnutek sklepa sprejemamo do 1. decembra 2022.

Tudi spremembe, ki jih prinaša osnutek Sklepa o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem in tržnim komuniciranjem v zvezi z enotami alternativnih investicijskih skladov (.docx), so potrebne zaradi uveljavitve ZOAIS. Osnutek sklepa, ki je v javni obravnavi, bo nadomestil Sklep o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem enot alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15 in 29/22). Sklep opredeljuje posamične pojme iz prvega odstavka 35. člena ZUAIS in način in pogoje tržnega komuniciranja v zvezi z enotami alternativnih investicijskih skladov (AIS), AIS države članice in AIS tretje države na območju Republike Slovenije.

Pripombe na osnutek sklepa sprejemamo do 1. decembra 2022.

Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si