ESMA predstavila ugotovitve skupnega evropskega nadzora nad upravljanjem likvidnostnega tveganja UCITS skladov

V državah članicah EU/EGP je v letu 2020, skladno z odločitvijo Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), potekal skupni nadzor nad upravljanjem likvidnostnega tveganja UCITS skladov (v Sloveniji vzajemni skladi). Namen nadzora je bil, da se z usklajenimi nadzornimi aktivnostmi preveri, ali družbe za upravljanje izpolnjujejo zakonske obveznosti glede upravljanja likvidnostnega tveganja skladov, ki jih upravljajo. Nadzor, ki ga je po skupni metodologiji hkrati izvajalo 30 nacionalnih nadzornih organov iz držav članic, je pokazal, da je večina družb za upravljanje v evropskem prostoru vzpostavila učinkovite postopke upravljanja likvidnostnega tveganja ter da jih tudi ustrezno izvaja. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pri nadzoru nad družbami za upravljanje s sedežem v Sloveniji ni ugotovila nepravilnosti oziroma kršitev veljavnih predpisov s področja upravljanja likvidnostnega tveganja skladov.

ESMA je v sporočilu za javnost poudarila, da je nadzor nad spoštovanjem predpisov, ki urejajo poslovanje UCITS skladov, ključnega pomena za preprečevanje kršitev in odpravljanje pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrozile zaupanje vlagateljev tako v UCITS sklade kot evropski kapitalski trg. Upoštevanje pravil upravljanja likvidnostnega tveganja je namreč pomembno za varstvo vlagateljev, ohranjanje celovitosti finančnih trgov in zmanjševanje sistemskega tveganja ter posledično za finančno stabilnost.

Nadzor je potekal v dveh fazah. V prvi fazi so pristojni nadzorni organi, z namenom pridobitve pregleda nad nadzorniškimi tveganji, analizirali kvantitativne podatke, pridobljene od večine družb za upravljanje s sedežem v posamezni državi članici, v drugi fazi pa so se osredotočili na vzorec upravljavcev in skladov ter izvedli podrobnejše analize širšega nabora dokumentacije in podatkov. V teku postopka nadzora je med nadzorniki na ravni ESMA potekala izmenjava znanj in izkušenj z namenom, da bi nadzor potekal po čimbolj poenotenih standardih.

V Sloveniji so bile v prvi fazi zajete vse družbe za upravljanje, v drugi fazi pa je bilo v podrobnejšo analizo vključenih 60 % družb za upravljanje oziroma 53 %, merjeno s sredstvi v upravljanju. Kot že zgoraj navedeno, ATVP pri družbah za upravljanje, ki so bile predmet nadzora, ni ugotovila nepravilnosti oziroma kršitev veljavnih predpisov s področja upravljanja likvidnostnega tveganja vzajemnih skladov.

Sporočilo za javnost ESMA o ugotovitvah nadzora je dosegljivo tukaj.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si