Skoči do osrednje vsebine

ESMA objavila poročilo o skupnem nadzoru nad spoštovanjem pravil vrednotenja sredstev investicijskih skladov

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil poročilo o nadzoru nad spoštovanjem pravil vrednotenja sredstev investicijskih skladov, ki ga je skupaj s pristojnimi organi držav članic izvajal v letu 2022. S skupnim nadzorom je ESMA želela doseči večjo konvergenco na področju vrednotenja sredstev, in sicer z usklajenim nadzorom nad tveganji, ki izvirajo iz problematike, povezane s politikami in postopki vrednotenja, netočnimi ponudbenimi cenami in vrednostmi pridobljenimi iz modelov, slabostmi notranjih modelov vrednotenja, nepravilnimi ali nenatančnimi pristopi pri vrednotenju manj likvidnih sredstev ter netočnim vrednotenjem zunanjih izvajalcev. ESMA je v končnem poročilu predstavila svojo analizo in ugotovitve iz skupnega nadzora ter izpostavila področja, ki bi jih bilo možno izboljšati. 

ESMA je v poročilu poudarila, da je glede na sedanje gospodarsko okolje pomembno, da pristojni nadzorni organi odpravijo pomanjkljivosti, ugotovljene med izvajanjem nadzora, in da še naprej posvečajo veliko pozornosti morebitnim vprašanjem vrednotenja manj likvidnih sredstev, katerih narava lahko okrepi strukturna likvidnostna neskladja nekaterih vrst investicijskih skladov. To še posebej velja za alternativne investicijske sklade zasebnega kapitala in nepremičninske sklade, ki so lahko bolj izpostavljeni tveganjem prevrednotenja zaradi uporabe dolgoročnih modelov in nelikvidnosti njihovih sredstev.

V skupnem nadzornem postopku je kot pristojni nadzorni organ sodelovala tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki je pri določenih vzajemnih skladi oziroma podskladi krovnih skladov ter alternativnih investicijskih skladih preverila postopke vrednotenja sredstev v skladu z metodologijo, dogovorjeno na ravni ESMA. V nadzoru je ATVP preverjala, ali družbe za upravljanje in upravljavci AIS izpolnjujejo organizacijske zahteve, določene z ZISDU-3, ZUAIS, Uredbo 231/2013/EU in predpisi, izdani na njihovi podlagi, ter ali dosledno upoštevajo in uporabljajo načela in metodologije vrednotenja, tako da je njihov finančni položaj vedno pošteno predstavljen (v običajnih okoliščinah in v primeru stresnih razmer). V nadzornem postopku niso bile ugotovljene nepravilnosti pri poslovanju oziroma kršitve veljavnih predpisov, ki bi zahtevale izdajo ukrepov nadzora.

ATVP bo tudi v prihodnje redno spremljala področje vrednotenja sredstev investicijskih skladov in pri tem upoštevala tudi priporočila, ki jih je ESMA podala v poročilu.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si