Skoči do osrednje vsebine

ESMA o vplivu dogodkov v Ukrajini na finančne trge EU

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) v sodelovanju z nacionalnimi pristojnimi organi (NCA) pozorno spremlja vpliv konflikta v Ukrajini na finančne trge. ESMA bo po potrebi ukrepala v okviru svojih pristojnosti tako, da bo zagotavljala urejeno delovanje trgov, finančno stabilnost in zaščito vlagateljev. 

ESMA je z evropskimi nadzorniki razpravljala o trenutnih razmerah in o vprašanjih ter usklajevanju odgovorov. Za zagotavljanje ustrezne obveščenosti zainteresiranih strani, ESMA navaja svoje posebne nadzorne in usklajevalne dejavnosti ter priporočila udeležencem na finančnem trgu v sklopu nadzora in usklajevanja ter priporočil trgu. 

Glede nadzora in usklajevanja bo ESMA pozorno spremljala dogajanje pri CNP (centralno nasprotnih strankah) v segmentih trga energije in surovin. ESMA je nadzorni organ za CRA (bonitetne agencije), v katerih bo zaradi trenutnih razmer še poostrila nadzor in zagotavljala zadostno preglednost bonitetnih ocen. V sodelovanju z drugimi regulatorji pa spremlja učinek sankcij na delovanje bonitetnih agencij. V zvezi z referenčnimi vrednostmi (benchmarks) ESMA sodeluje s svojimi nadzorovanimi skrbniki referenčnih vrednosti ter preverja vpliv razvoja trga in sankcij na zagotovljena merila uspešnosti. Prav tako sodeluje in usklajuje z NCA vpliv referenčnih vrednosti, ki jih zagotovijo administratorji v okviru nadzornih pristojnosti NCA. 

ESMA je okrepila usklajevanje z NCA na področju spremljanja investicijskih skladov, z analizo razvoja trga in nadzornih tveganj, povezanih s krizo, s poudarkom na vprašanjih likvidnosti in uporabi orodij za upravljanje likvidnosti ter spremljanju vprašanj v zvezi z vrednotenjem sredstev in morebitno (začasno) zaustavitvijo odkupov.  Na področju sekundarnih trgov ESMA in NCA spremljajo razmere, ESMA pa nudi pomoč NCA pri doslednem izvajanju sankcij s strani upravljavcev trga, vključno z ustavitvijo trgovanja s finančnimi instrumenti na mestih trgovanja. V centralnih depotnih družbah ESMA v sodelovanju z NCA spremlja učinek sankcij na njihovo poslovanje. Prav tako konsolidira podatke o stopnjah neuspešnih poravnav kot enega od kazalnikov za spremljanje razvoja trga. Pomembno področje v nestanovitnih razmerah je kibernetska varnost - ESMA omogoča zbiranje in izmenjavo informacij in izkušenj med NCA v zvezi s kibernetskimi incidenti. ESMA nenehno spremlja tveganja za udeležence na trgu in finančno stabilnost ter redno izmenjuje svojo oceno tveganja z zakonodajalci in organi na nacionalni ravni, ravni EU in mednarodni ravni. 

ESMA je pripravila tudi priporočila trgu. Udeleženci na finančnih trgih bi morali zagotoviti usklajeno sankcioniranje na način, da izpolnjujejo sprejete sankcije EU, in da spremljajo morebitne nadaljnje omejitve. Izdajatelji bi morali čim prej razkriti vse notranje informacije o vplivih krize na njihovo temeljno delovanje, obete in finančno stanje v skladu s svojimi obveznostmi glede preglednosti, kot to določa uredba o zlorabi trga, razen če so izpolnjeni pogoji za odloženo razkritje. V zvezi s finančnim poročanjem pa ESMA priporoča, da izdajatelji v največji možni meri zagotavljajo preglednost tako, da poročajo o dejanskih in predvidljivih neposrednih oz. posrednih vplivih krize na njihove poslovne dejavnosti, izpostavljenost prizadetim trgom in o finančnem stanju. O tem naj poročajo v poročilih za leto 2021, če ta še niso dokončana oz. na letni skupščini delničarjev ali v polletnem finančnem poročilu.  Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si