EBA objavila posvetovalni dokument v zvezi z osnutkom RTS glede razkritja naložbene politike investicijskih podjetij

Evropski bančni organ (EBA) je začel posvetovanje o osnutku regulativnih tehničnih standardov (RTS) glede razkritja naložbene politike investicijskih podjetij. Osnutek RTS določa informacije, ki jih morajo investicijska podjetja objaviti, da razkrijejo svoj vpliv na družbe, v katerih imajo glasovalne pravice. EBA bo v zvezi s posvetovalnim dokumentom 6. maja 2021 organizirala javno obravnavo. Zainteresirani lahko podajo pripombe na predlagane RTS do 1. julija 2021. 

Zahteva za razkritje naložbene politike se nanaša na investicijska podjetja razreda 2 s skupnimi sredstvi nad 100 milijonov evrov. Ta investicijska podjetja morajo razkriti svojo naložbeno politiko v zvezi s tistimi družbami, katerih delnice so sprejete v trgovanje na reguliranem trgu in pri katerih delež glasovalnih pravic presega 5 % vseh glasovalnih pravic, ki jih je izdala družba. V skladu z 52. členom Uredbe (EU) 2019/2033 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja (Uredba IFR) mora razkritje vsebovati informacije o: 1) deležu glasovalnih pravic, povezanih z delnicami, ki so v neposredni ali posredni lasti investicijskega podjetja, razčlenjeno po državi članici in sektorju, 2) glasovalnem vedenju na skupščinah podjetij, 3) uporabi pooblaščenih svetovanih podjetij in 4) o glasovalnih smernicah.

V osnutku RTS, ki ga je organ EBA pripravil v posvetovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA), so določena primerljiva razkritja, ki bi predstavila vpliv investicijskih podjetij na družbe, v katerih imajo glasovalne pravice, ter vpliv politik investicijskih družb na vodenje oziroma upravljanje teh družb. V osnutku RTS so dodani predlogi in tabele za razkritje informacij o glasovalnem vedenju investicijskega podjetja, o obrazložitvi glasov in razmerju med odobrenimi predlogi. Osnutek obsega tudi informacije o uporabi pooblaščenih svetovalnih podjetij, ki prispevajo k odpravljanju negotovosti glede morebitnih navzkrižij interesov, ter informacije o smernicah za glasovanje investicijskih podjetij, vključno z razčlenitvijo po geografskem območju, gospodarskem sektorju ali temi, o kateri se glasuje.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si