Družba LEDORO d.o.o. izbrisana iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji dne 28. novembra 2019 odločil, da se družba Ledoro d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, matična številka 8004188000, do dne 10. 11. 2019 odvisni borznoposredniški zastopnik investicijskega podjetja Goldenburg Group LTD, 1 Siafi Street, Porto Bello BLD, 3rd Floor, Office No. 303, 3042, Limassol, Republika Ciper, izbriše iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki ga vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev, ker je huje kršila obveznosti, določene s predpisi in pravili iz Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (Agencija) je v nadzornem postopku ugotovila, da je družba Ledoro d.o.o. strankam ali morebitnim strankam dajala informacije, ki niso bile poštene in jasne ali so bile zavajajoče in opravljala investicijsko storitev investicijskega svetovanja, čeprav ni oseba, ki skladno z določbami 59. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov lahko opravlja to storitev. Agencija je družbi Ledoro d.o.o. v zvezi z ugotovljenimi kršitvami z namenom čimprejšnje zagotovitve zakonitega stanja na trgu dne 30. 5. 2019 izdala odredbo, s katero je družbi Ledoro d.o.o. naložila odpravo kršitev. Ker pa so obravnavne kršitve predstavljale tudi hujšo kršitev obveznosti, določenih s predpisi in pravili iz prvega odstavka 221. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki se na podlagi sedmega odstavka 278. člena v zvezi s 3. točko prvega odstavka 222. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov smiselno uporablja tudi za odvisne borznoposredniške zastopnike, kar je razlog za izbris iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov, je Svet ATVP odločil, da se družbo Ledoro d.o.o. izbriše iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si