Dodatne spremembe pri vodenju postopkov ATVP zaradi interventnih ukrepov (COVID-19)

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) sporoča, da je dne 1. 5. 2020 začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (novela ZZUSUDJZ). Ta prinaša spremembe nekaterih že uveljavljenih interventnih ukrepov in dodaja nove interventne ukrepe, ki jih bo morala pri vodenju svojih postopkov upoštevati ATVP, in sicer do prenehanja razlogov zanje oziroma najdlje do 1. 7. 2020. Ključne novosti se nanašajo predvsem na nenujne posamične upravne zadeve, in zadevajo opravo ustne obravnave in drugih procesnih dejanj, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec v neposrednem stiku, ter opravo vročitve odločb, odredb, sklepov in drugih dokumentov ATVP, ki  jih je sicer na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) treba vročati osebno. 

Ukrepi iz ZZUSUDJZ, ki vplivajo na vodenje postopkov ATVP, obsegajo tri vsebinske sklope, in sicer ukrepe, ki se nanašajo na tek rokov, ukrepe, ki se nanašajo na vročanje in ukrepe, ki se nanašajo na pošiljanje vlog in izjav strank. V nadaljevanju so predstavljene spremembe oziroma novosti pri vodenju postopkov ATVP glede na sporočilo  za javnost z dne 30. 3. 2020.

Ukrepi, ki se nanašajo na tek rokov

 Novela ZZUSUDJZ ne spreminja dosedanje ureditve teka rokov v posamičnih upravnih zadevah. Tako še vedno ne tečejo roki v nenujnih postopkih, ki jih vodi ATVP, in ki so vezani na opravljanje procesnih dejanj strank ter na izpolnitev njihovih materialnih obveznosti, kot tudi roki za opravljanje procesnih dejanj ATVP in izdajanje odločb.

Ukrepi, ki se nanašajo na vročanje 

V skladu z novelo ZZUSUDJZ se bo v nenujnih zadevah, razen v prekrškovnih zadevah, opravljala vročitev odločb, odredb sklepov in drugih dokumentov ATVP, za katere se sicer zahteva osebna vročitev po ZUP. Vročitev teh dokumentov se bo opravila z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika, slednje le pod pogojem, da je bila oseba seznanjena s takšnim načinom vročanja in je s tem soglašala.

Vročitev bo v teh primerih veljala za opravljeno v šestih delovnih dneh od dneva odpreme (pri vročanju v fizični in elektronski obliki) oziroma v dvajsetih delovnih dneh od dneva odpreme (pri vročanju v tujino v fizični obliki), razen če naslovnik dokumenta ne bo prejel ali ga bo prejel kasneje.

Stranke postopkov, ki jim bo dokument vročen na tak način, se bodo z njim sicer seznanile, ne bodo pa dolžne ničesar storiti, če tega ne bodo želele, saj do ustreznega sklepa Vlade Republike Slovenije oziroma najdlje do 1. 7. 2020 ne tečejo niti procesni niti materialni roki.

 Ukrepi, ki se nanašajo na procesna dejanja ATVP


 Pri ATVP se bodo lahko v nenujnih zadevah izvajale ustne obravnave in druga procesna dejanja, pri katerih pride do neposrednega osebnega stika, vendar le če bo to varno za zdravje in življenje vseh udeleženih v postopku.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si