ATVP objavila poročilo o delu ter poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2018

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) objavlja Letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 2018, ki obsega tudi letni obračun ATVP za leto 2018, in Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2018.

Slovenski kapitalski trg je v letu 2018 zaznamoval predvsem prenos evropske zakonodaje (Direktiva MiFID II in Uredba MiFIR) v slovenski pravni red. Temu so bile podrejene tudi aktivnosti ATVP, ki je intenzivno sodelovala pri pripravah novega ZTFI-1, s katerim se je v pretežnem delu prenesla Direktiva MiFID II. Z uveljavitvijo novih predpisov so se na slovenskem trgu finančnih instrumentov vzpostavili višji standardi, ki prinašajo boljši nadzor nad trgovanjem s finančnimi instrumenti in večjo preglednost trga.

Ključne aktivnosti ATVP so bile tudi v letu 2018 usmerjene v nadzor in regulativo. ATVP je z izdajo več nadzornih ukrepov pomembno prispevala k večji integriteti, preglednosti in varnosti slovenskega trga kapitala. Na normativnem področju je bilo največ aktivnosti povezanih s pripravo podzakonskih aktov s področja ZTFI, ZISDU-3C in ZUAIS-A ter s sprejetjem in uporabo smernic evropskih nadzornih organov (ESMA, EBA, EIOPA) na našem trgu finančnih instrumentov.

Aktivno sodelovanje ATVP tako z mednarodnimi nadzornimi institucijami (ESMA, IOSCO, ESRB) kot tudi z domačimi nadzornimi institucijami oz. organi pregona (AZN, BS, ANR, policija in tožilstvo), se je nadaljevalo tudi v letu 2018. Z objavami aktualnih novic, opozoril, seznamov in drugih podatkov ter posebnih vsebin, namenjenih vlagateljem, je ATVP prispevala k osveščanju in izobraževanju vlagateljev.

S ciljem približati slovenskim podjetjem oz. izdajateljem možnosti pridobitve virov financiranja na trgu finančnih instrumentov, je ATVP v letu 2018 sodelovala pri pilotnem programu podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo. Program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017-2020 se izvaja pod vodstvom Evropske komisije in v sodelovanju z EBRD. V letu 2018 je ATVP pristopila k še enemu evropskemu projektu, ki ga vodi Evropska komisija, in sicer k projektu razvoja panoge alternativnih investicijskih skladov, ki se bo realiziral v letih 2019 in 2020.

Izvleček poročila o delu ATVP in Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2018 si lahko preberete na spodnjih povezavah.

Letno poročilo o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev v letu 2018
Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2018


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si