Skoči do osrednje vsebine

Agencija izdala soglasja k preoblikovanju 102 vzajemnih skladov v podsklade 11 krovnih skladov

Ljubljana, 24. februar 2009 - Agencija za trg vrednostnih papirjev je uspešno zaključila projekt preoblikovanja obstoječih vzajemnih skladov v podsklade krovnih skladov. Vlogo za preoblikovanje vzajemnih skladov v podsklade krovnih skladov je na Agencijo do izteka leta 2008 vložila večina in sicer kar 12 od 13-ih družb za upravljanje, ki upravljajo vzajemne sklade. Agencija je 11 družbam za upravljanje izdala dovoljenje za oblikovanje krovnega sklada, 1 zahtevo za preoblikovanje pa je zavrnila. Tako sta bila doslej v podsklade krovnih skladov izmed 127 delujočih preoblikovana 102 vzajemna sklada.

Postopek izdaje dovoljenja Agencije za oblikovanje krovnega sklada in obstoječih vzajemnih skladov določa Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. V postopkih reševanja vlog za preoblikovanje je Agencija preverjala skladnost vsebine prospekta z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada, vsebine izvlečkov prospektov podskladov in vsebine skrbniške pogodbe, z omenjenim zakonom in podzakonskimi predpisi ter drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje. Preverila je tudi ali se vsebina pravil upravljanja krovnega sklada ujema z vsebino pravil upravljanja obstoječih vzajemnih skladov, ki so predmet preoblikovanja. Pri vodenju postopkov je Agencija še posebej skrbno pazila, da posamezno preoblikovanje ne bi pomenilo poslabšanja položaja obstoječih vlagateljev. Skupaj z dovoljenjem za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov so družbe za upravljanje pridobile dovoljenje tudi za upravljanje krovnega sklada, za objavo prospekta krovnega sklada, za objavo izvlečkov prospekta podsklada, za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev in za soglasje k pravilom upravljanja krovnega sklada.

Poglavitna prednost, ki jo prinaša uvedba krovnih skladov, je poleg nekaterih davčnih ugodnosti za vlagatelje, tudi znatna poenostavitev dokumentacije o skladih. Slednje pomeni znižanje stroškov poslovanja družb za upravljanje, večjo preglednost in razumljivost dokumentov ter nenazadnje cenejše in hitrejše vodenje postopkov Agencije za ustanovitev novih podskladov oziroma spremembo pravil upravljanja obstoječih podskladov.


Nazaj na seznam
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si