ZUAIS

 • + -
  1.SPLOŠNE DOLOČBE
  • 1.1. Vsebina zakona in subjekti, na katere se zakon nanaša
   • 1. člen

    (vsebina zakona)

    Ta zakon določa:

    1. pogoje in način upravljanja alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. );

    2. pogoje za ustanovitev in poslovanje alternativnih zasebnih investicijskih skladov s statusom specialnega investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. (v nadaljnjem besedilu: SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. );

    3. pogoje trženja enotxTrženje enot investicijskih skladov je ločeno opredeljeno v ZISDU-3 in ZUAIS glede na naslovnike trženja. Kadar so naslovniki trženja neprofesionalne stranke, ZISDU-3 navaja, da trženje obsega vse storitve in posle, ki so kakorkoli povezani z distribucijo enot investicijskega sklada od družbe za upravljanje do vlagatelja. Trženje enot vključuje tudi aktivnosti povezane z oglaševanjem, obveščanjem in prodajo enot investicijskih skladov. V primeru da gre za trženje profesionalnim strankam, kot jih opredeljuje ZUAIS, trženje pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot AIS, naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih vlagateljev s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS, upravljavca AIS države članice oziroma upravljavca AIS tretje države. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v Republiki Sloveniji in pogoje trženja enotxTrženje enot investicijskih skladov je ločeno opredeljeno v ZISDU-3 in ZUAIS glede na naslovnike trženja. Kadar so naslovniki trženja neprofesionalne stranke, ZISDU-3 navaja, da trženje obsega vse storitve in posle, ki so kakorkoli povezani z distribucijo enot investicijskega sklada od družbe za upravljanje do vlagatelja. Trženje enot vključuje tudi aktivnosti povezane z oglaševanjem, obveščanjem in prodajo enot investicijskih skladov. V primeru da gre za trženje profesionalnim strankam, kot jih opredeljuje ZUAIS, trženje pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot AIS, naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih vlagateljev s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS, upravljavca AIS države članice oziroma upravljavca AIS tretje države. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ustanovljenih v Republiki Sloveniji, v drugi državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma tretji državi;

    4. nadzor nad upravljanjem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in poslovanjem SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

    5. sodelovanje med pristojnimi organi.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Specialni investicijski sklad x
    • 1. 4. 2019 Področje urejanja ZUAIS x
    • 1. 4. 2019 Investicijski sklad x
    • 1. 4. 2019 Alternativni investicijski sklad x

    2. člen

    (prenos direktiv in izvajanje uredb Evropske unije)

    (1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata:

    1. Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 1;), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347 z dne 28. 12. 2017, str. 35), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/61/EU) in

    2. Direktiva 2013/14/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Direktive 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS)) in Direktive 2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene (UL L št. 145 z dne 31. 5. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L št. 354 z dne 23. 12. 2016, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/14/EU), v delu, v katerem se nanaša na upravljavce alternativnih investicijskih skladov.

    (2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb Evropske unije:

    1. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodomx Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih., preglednostjo in nadzorom (UL L št. 83 z dne 22. 3. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 231/2013/EU);

    2. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 447/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za UAIS, ki se odločijo, da bodo upoštevali Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 132 z dne 16. 5. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 447/2013/EU);

    3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 448/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za določitev referenčne države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) UAIS zunaj Unije v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 132 z dne 16. 5. 2013, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 448/2013/EU);

    4. Uredbe (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 345/2013/EU);

    5. Uredbe (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 346/2013/EU);

    6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 694/2014 z dne 17. decembra 2013 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (UL L št. 183 z dne 24. 6. 2014, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 694/2014/EU),

    7. Uredbe (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (UL L št. 123 z dne 19. 5. 2015, str. 98; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/760/EU).

    (3) Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 345/2013/EU in Uredbe 346/2013/EU, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Dostopnost predpisov EU x

    3. člen

    (uporaba zakona)

    (1) Ta zakon se uporablja za:

    1. upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. s sedežem v Republiki Sloveniji, ki upravlja enega ali več AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ne glede na državo, v kateri je AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ustanovljen;

    2. upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. s sedežem v drugi državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ima dovoljenje za upravljanje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. na podlagi zakona ali drugega predpisa države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), sprejetega zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU;

    3. upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. s sedežem v tretji državi, ki ni upravljavec iz 1. ali 2. točke tega odstavka.

    (2) Na uporabo tega zakona ne vplivajo naslednja dejstva, povezana z upravljavcem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki ga upravlja posamezen upravljavec:

    1. ali je AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. odprtega ali zaprtega tipa;

    2. pravna oblika AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

    3. pravna oblika upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Pravna oblika AIS x
    • 1. 4. 2019 Odprt in zaprt tip AIS x
    • 1. 4. 2019 Opredelitev kolektivnega naložbenega podjema x
    • 1. 4. 2019 Opredelitev pojmov KNPVP (UCITS) in AJIS in AIS x
    • 1.4. 2019 Država članica in tretja država x
    • 1. 4. 2019 Pravna oblika AIS x
    • 1. 4. 2019 Upravljavec AIS x

    4. člen

    (izjeme od uporabe zakona)

    (1) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za:

    1. holdinge, kot so opredeljeni v 26. členu tega zakona;

    2. pokojninske sklade po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter institucije držav članic, ki izvajajo kolektivno pokojninsko zavarovanje v skladu z zakonom ali drugim predpisom države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), sprejetim zaradi prenosa Direktive 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L št. 235 z dne 23. 9. 2003, str. 10), ter kadar je to ustrezno, njihove upravljavce z dovoljenjem, razen če ti upravljajo tudi AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

    3. Evropsko centralno banko, Evropsko investicijsko banko, Evropski investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., evropske razvojne finančne institucije in dvostranske razvojne banke, Svetovno banko, Mednarodni denarni sklad in druge nadnacionalne institucije ali podobne mednarodne organizacije, če upravljajo AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki delujejo v javnem interesu;

    4. nacionalne centralne banke;

    5. nacionalne, regionalne in lokalne oblasti ali druge institucije, ki upravljajo sklade, ki so v podporo pokojninskemu sistemu ter sistemu socialne varnosti;

    6. sheme soudeležbe delavcev pri dobičku ali varčevalne sheme delavcev;

    7. pravne osebe s posebnim namenom listinjenja, kot so opredeljene v 28. členu tega zakona.

    (2) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , dokler ta upravlja samo enega ali več AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , katerih vlagateljxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. je upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. sam, njegova nadrejena ali podrejena družba ali druge podrejene družbe teh nadrejenih družb, pri čemer nobena od teh družb ni sama AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Subjekti, ki se ne obravnavajo kot upravljavci AIS oziroma AIS x
    • 1. 4. 2019 Pravne osebe s posebnim namenom listinjenja izvzete iz uporabe ZUAIS x
    • 1. 4. 2019 Pravne osebe s posebnim namenom listinjenja kot subjekti izvzeti iz uporabe ZUAIS v razmerju do naložb v pozicije listinjenja kot naložb investicijskih skladov - stališče Evropske komisije x
    • 1. 4. 2019 Holdingi izvzeti iz uporabe ZUAIS - opredelitev x
    • 1. 4. 2019 Holdingi izvzeti iz uporabe ZUAIS - vprašanje finančnih holdingov x
    • 1. 4. 2019 Holdingi izvzeti iz uporabe ZUAIS - vprašanje tveganega/zasebnega kapitala x
    • 1. 4. 2019 Holdingi izvzeti iz uporabe ZUAIS - poslovanje v svojem lastnem imenu x
    • 1. 4. 2019 Obrazložitev izjeme iz drugega odstavka x
    • Skupna podjetja ("Joint ventures") - stališče komisije x
    • REIT in druge nepremičninske družbe kot investicijski sklad x
  • 1.2. Opredelitev pojmov in kratic
   • 5. člen

    (kratice drugih zakonov)

    Posamezne kratice, uporabljene v tem zakonu, pomenijo:

    1. ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov je zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov;

    2. ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah je zakon, ki ureja gospodarske družbe;

    3. ESMA je Evropski nadzorni organ – Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1095/2010/EU);

    4. EBA je Evropski nadzorni organ – Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12);

    5. EIOPA je Evropski nadzorni organ – Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 48);

    6. ESRB je Evropski odbor za sistemska tveganja, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 1).

    6. člen

    (pojmi, ki imajo enak pomen, kakor v drugih zakonih)

    (1) Pojmi banka, kreditna institucija in skupina imajo enak pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja bančništvo.

    (2) Pojmi investicijska storitev, gospodarjenjexGospodarjenje s finančnimi instrumenti je upravljanje portfeljev, ki vključujejo finančne instrumente, v skladu s pooblastili strank na podlagi posamične presoje za vsako od strank. s finančnimi instrumenti, investicijsko svetovanjexInvesticijsko svetovanje je dajanje osebnih priporočil stranki bodisi na njeno zahtevo bodisi na pobudo družbe za upravljanje glede enega ali več poslov v zvezi s finančnimi instrumenti., sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti, hramba in administrativne storitve, investicijsko podjetje, borznoposredniška družba, organizirani trg, finančni instrument in profesionalna strankaxStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". imajo enak pomen, kot je opredeljen v ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov.

    (3) Pojem zavarovalnica ima enak pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja zavarovalništvo.

    (4) Pojmi družba za upravljanje, KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), alternativni investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. in alternativni investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki javno zbira premoženje (v nadaljnjem besedilu: AJISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ), imajo enak pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.

    (5) Pojem predstavnik delavcev pomeni predstavnika delavcev, kot ga predvideva zakon, ki v državi sedeža družbe ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju oziroma kot je uveljavljen v praksi v državi sedeža družbe.

    (6) Pojmi mikro, majhne in srednje velike družbe imajo enak pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Opredelitev pojmov KNPVP in AJIS in AIS x
    • 1. 4. 2019 Opredelitev "kolektivnosti" kot elementa investicijskega sklada x
    • 1. 4. 2019 Alternativni investicijski skladi, ki jih opredeljuje evropska zakonodaja x

    7. člen

    (država članica in tretja država)

    (1) Država članica je država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. 1. 1994, str. 3).

    (2) Tretja država je država, ki ni država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3).

    (3) Oseba posamezne države je fizična oseba, ki ima v tej državi stalno prebivališče, in pravna oseba, ki ima na območju te države sedež.

    (4) Določbe tega zakona, ki urejajo delovanje osebe države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), se ne uporabljajo za osebo Republike Slovenije, razen če je to izrecno določeno.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Države članice EU in države podpisnice Sporazuma o ustanovitvi EGP x

    8. člen

    (referenčna država)

    Referenčna država članicaDržava članica je država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) upravljavca AISAJIS je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki ni KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državeTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: referenčna država) je država članicaDržava članica je država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), določena v skladu s 139. členom tega zakona in Uredbo 448/2013/EU.

    9. člen

    (upravljavec AIS)

    (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je pravna oseba, katere redna dejavnost je upravljanje enega ali več AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

    (2) Upravljanje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pomeni najmanj opravljanje storitev iz podtočke a 1. točke 57. člena tega zakona.

    (3) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) je upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. s sedežem v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ima dovoljenje pristojnega organa za upravljanje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. na podlagi zakona ali drugega predpisa države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), sprejetega zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU.

    (4) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) je upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. s sedežem v tretji državi.

    (5) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. s sedežem v Republiki Sloveniji.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Pojem upravljavec AIS x

    10. člen

    (tip upravljavca AIS)

    Merila za opredelitev tipa upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. glede na to, ali upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. odprtega ali zaprtega tipa, določa Uredba 694/2014/EU.

    11. člen

    (AIS, AIS države članice, AIS tretje države in matična država članica AIS)

    (1) AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki je pridobil dovoljenje Agencije, in AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki nima dovoljenja Agencije, če je njegov sedež oziroma poslovodstvo v Republiki Sloveniji, razen če ta zakon določa drugače.

    (2) AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) je AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki ni AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz prejšnjega odstavka, če je pridobil dovoljenje pristojnega organa države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali je registriran pri pristojnem organu države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), in AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki nima dovoljenja oziroma ni registriran v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), če ima sedež oziroma poslovodstvo v tej državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3).

    (3) AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) je AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki ni AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz prvega ali drugega odstavka tega člena.

    (4) Matična država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), razen Republike Slovenije, v kateri je AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pridobil dovoljenje pristojnega organa ali v kateri je registriran ali če je pridobil več dovoljenj ali registracij, država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), v kateri je AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pridobil dovoljenje prvič ali je bil prvič registriran ali, če nima dovoljenja ali ni registriran, država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), v kateri ima AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. sedež oziroma poslovodstvo.

    12. člen

    (matična država upravljavca AIS)

    (1) Matična država upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je Republika Slovenija.

    (2) Matična država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) je država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), v kateri ima ta upravljavec sedež.

    (3) Matična država upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) je država, v kateri ima ta upravljavec sedež.

    (4) V primeru, da se za upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na matično državo članicoxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , se te določbe nanašajo na referenčno državo upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

    13. člen

    (država članica gostiteljica upravljavca AIS)

    (1) Država članica gostiteljica upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), razen Republike Slovenije, v kateri upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. :

    1. upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ali

    2. trži enote AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ali

    3. opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve iz pododdelka 2.4.14. tega zakona.

    (2) Država članica gostiteljica upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) je država, ki ni njegova referenčna država, v kateri upravljavec:

    1. upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali

    2. trži enote AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

    14. člen

    (podružnica upravljavca AIS)

    (1) Podružnica upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ali upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) je njegova poslovna enota, ki je ločena od njegovega sedeža, in ki ni pravna oseba, opravlja pa storitve, za katere je ta upravljavec pridobil dovoljenje.

    (2) Če upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) ustanovi v Republiki Sloveniji več poslovnih enot, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, se vse štejejo kot ena podružnica. V tem primeru, mora upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) v prijavi za vpis podružnice v sodni register navesti naslov za vročanje v Republiki Sloveniji, ki mora biti eden od naslovov poslovnih enot podružnice.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Izvleček ZGD-1 (splošna pravila za ustanovitev podružnice tujega podjetja po 676. do 683. členu ZGD-1)
    • 1. 4. 2019 Pristojnosti nadzornih organov domače države članice in države članice gostiteljice v primeru opravljanja investicijskih storitev preko podružnice x
    • 1. 4. 2019 Podružnica upravljavca AIS države članice oziroma Upravljavca AIS tretje države x

    15. člen

    (skrbnik)

    Skrbnik je skrbnik premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki izpolnjuje pogoje iz pododdelka 2.4.10. tega zakona.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Osebe, ki lahko opravljajo skrbniške storitve za AIS x

    16. člen

    (pristojni organi)

    (1) Pristojni organ v zvezi z AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , upravljavcem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in skrbnikom po tem zakonu je Agencija, razen če ta zakon določa drugače.

    (2) Pristojni organ AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) je organ države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki je na podlagi zakona ali drugega predpisa države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) pristojen za nadzor nad AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma za nadzor nad upravljavcem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3).

    (3) Pristojni organ AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) je organ tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki je na podlagi zakona ali drugega predpisa tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) pristojen za nadzor nad AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma za nadzor nad upravljavcem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

    (4) Pristojni organ v zvezi s skrbnikom AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) in AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) je:

    1. organ države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki je na podlagi predpisa države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), sprejetega za prenos Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 338), pristojen za nadzor nad kreditnimi institucijami, če je skrbnik kreditna institucija države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3);

    2. organ države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki je na podlagi predpisa države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), sprejetega za prenos Direktive 2004/39/ES pristojen za nadzor nad investicijskimi podjetji, če je skrbnik investicijsko podjetje;

    3. organ države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki je na podlagi zakona ali drugega predpisa države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) pristojen za nadzor nad osebami države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki lahko opravljajo skrbniške storitve na podlagi točke c tretjega odstavka 21. člena Direktive 2011/61/EU;

    4. organ, pristojen za nadzor oziroma registracijo oseb države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki lahko opravljajo skrbniške storitve na podlagi tretjega pododstavka tretjega odstavka 21. člena Direktive 2011/61/EU;

    5. organ tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki je na podlagi zakona ali drugega predpisa tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) pristojen za nadzor nad subjekti, ki opravljajo skrbniške storitve za AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

    17. člen

    (kvalificirani delež v upravljavcu AIS)

    (1) Kvalificirani delež v upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi:

    1. najmanj 10 odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10 odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali

    2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe.

    (2) Glede ugotavljanja kvalificiranega deležaxKvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 10-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 10 odstotkov, vendar mu že ta omogoča pomemben vpliv na upravljanje te pravne osebe. v upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Opredelitev pojma "kvalificirani delež" x
    • 1. 4. 2019 Opredelitev pojma "posredno imetništvo" x

    18. člen

    (tesna povezanost)

    Tesna povezanost je položaj, pri katerem sta dve ali je več fizičnih ali pravnih oseb povezanih na enega od naslednjih načinov:

    1. z udeležboxUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. kot je določena v 19. členu tega zakona,

    2. z obvladovanjem kot je opredeljeno v 20. členu tega zakona, ali

    3. tako, da vse obvladuje ista tretja oseba.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Opredelitev pojma "tesna povezanost" x

    19. člen

    (udeležba)

    Udeležba je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi najmanj 20 odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 odstotni delež v kapitalu te pravne osebe.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Ugotavljanje udeležbe x

    20. člen

    (obvladovanje)

    Obvladovanje je razmerje med nadrejeno in podrejeno družbo ali temu razmerju podobno razmerje med drugo nadrejeno oseboxPojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo. in podrejeno družbo.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Ugotavljanje nadrejene družbe x

    21. člen

    (nadrejena in podrejena družba)

    (1) Nadrejena družba je družba, ki v razmerju do druge družbe (v nadaljnjem besedilu: podrejena družba) izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

    1. ima večino glasovalnih pravic v podrejeni družbi,

    2. ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. ali članov nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. ali drugega organa vodenja ali nadzora podrejene družbe in je hkrati družbenik oziroma delničar te družbe,

    3. ima pravico do prevladujočega vpliva na podrejeno družbo na podlagi podjetniške pogodbe korporacijskega prava ali drugega pravnega temelja, ali

    4. je družbenik oziroma delničar v podrejeni družbi in na podlagi pogodbe ali drugega pravnega posla, sklenjenega z drugimi družbeniki oziroma delničarji, nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi.

    (2) Pri uporabi tega zakona se družba, ki je neposredno nadrejena drugi družbi, obravnava hkrati kot nadrejena družba vseh družb, ki imajo položaj podrejene družbe te druge družbe.

    (3) Pri uporabi 1., 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena se glasovalnim pravicam ali pravicam imenovanja in odpoklica, katerih imetnik je nadrejena družba, prištejejo glasovalne pravice ali pravice imenovanja in odpoklica, katerih imetnik je druga družba, ki je podrejena nadrejeni družbi, in navedene pravice oseb, ki delujejo za račun nadrejene družbe ali druge družbe, ki je podrejena nadrejeni družbi.

    (4) Pri uporabi 1., 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena se od glasovalnih pravic ali pravic imenovanja in odpoklica, ki izhajajo iz delnic, katerih imetnik je nadrejena družba ali druga družba, ki je podrejena tej nadrejeni družbi, odštejejo navedene pravice, ki izhajajo iz tistih delnic, katerih zakoniti imetnik je ta družba in glede katerih je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

    1. družba je delnice pridobila in jih ima za račun druge osebe, ki ni niti nadrejena družba niti tej nadrejeni družbi podrejena družba, ali

    2. družba je delnice pridobila:

    a) kot zavarovanje za svojo terjatev in navedene pravice uresničuje v skladu s prejetimi navodili osebe, ki je te delnice zagotovila kot zavarovanje svoje obveznosti do družbe, ali

    b) v zvezi z odobritvijo posojila pri opravljanju svoje običajne poslovne dejavnosti in glasovalne pravice uresničuje v interesu osebe, ki je te delnice zagotovila kot zavarovanje svoje obveznosti do družbe.

    (5) Pri uporabi 1. in 4. točke prvega odstavka tega člena se za namen izračuna večine glasovalnih pravic v podrejeni družbi od skupnega števila delnic ali glasovalnih pravic v tej družbi odštejejo glasovalne pravice iz delnic, katerih imetnik je:

    1. ta družba sama,

    2. podrejena družba te družbe, ali

    3. druga oseba, ki je imetnik teh delnic za račun družb iz 1. ali 2. točke tega odstavka.

    (6) Druga nadrejena osebaxPojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo. je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ni nadrejena družba in ki glede glasovalnih pravic ali pravic imenovanja in odpoklica v podrejeni družbi izpolnjuje pogoje iz prvega do petega odstavka tega člena.

    (7) Pojem nadrejena osebaxPojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo. je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno oseboxPojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo..

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Ugotavljanje nadrejene družbe x

    22. člen

    (družbe, povezane s skupnim vodenjem)

    Družbe, povezane s skupnim vodenjem, so družbe, ki med seboj niso tesno povezane, vendar je med njimi ena od naslednjih povezav:

    1. upravljajo se na enotni podlagi v skladu s sklenjeno pogodbo ali statutarnimi določbami, ali

    2. večina članov oziroma članic njihovih uprav ali nadzornih svetov so iste osebe.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Opredelitev pojma "družbe, povezane s skupnim vodenjem" x

    23. člen

    (ustanovitev)

    Pojem ustanovljen v zvezi z/s:

    1. upravljavcem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , upravljavcem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali upravljavcem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) pomeni, da ima ta v določeni državi sedež;

    2. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) pomeni, da je ta v tej državi pridobil dovoljenje pristojnega organa ali je registriran pri pristojnem organu ali, če ni nima dovoljenja ali ni registriran, da ima v tej državi sedež;

    3. skrbnikom pomeni, da ima skrbnik v tej državi sedež ali podružnico;

    4. pravnim zastopnikom, ki je pravna oseba, pomeni da ima v tej državi sedež ali podružnico;

    5. pravnim zastopnikom, ki je fizična oseba, pomeni da ima v tej državi stalno prebivališče.

    24. člen

    (pravni zastopnik)

    Pravni zastopnik je fizična oseba s stalnim prebivališčem v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali pravna oseba s sedežem v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jo upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) izrecno pooblasti, da v njegovem imenu in za njegov račun v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) izpolnjuje obveznosti do pristojnih in drugih organov, vlagateljev in nasprotnih strank, ki izhajajo iz tega zakona oziroma predpisa države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), sprejetega zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU.

    25. člen

    (višje vodstvo, uprava in nadzorni svet)

    (1) Višje vodstvo pomeni vodstveno raven kot je opredeljena v tretjem odstavku 1. člena Uredbe 231/2013/EU.

    (2) Uprava pomeni izvršne direktorje, upravoxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. oziroma poslovodjo družbe.

    (3) Nadzorni svet pomeni nadzorni svetxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji.

    26. člen

    (holding)

    Holding je gospodarska družba, ki je imetnica delnic ali poslovnih deležev ene ali več drugih gospodarskih družb in katere poslovni namen je izvajati strategijo oziroma strategije prek svojih podružnic, povezanih podjetij ali udeležb, da se prispeva k povečevanju njihove dolgoročne vrednosti. Holding je javna delniška družba, ki deluje v svojem imenu in za svoj račun in s katere delnicami se trguje na organiziranem trgu, ali druga gospodarska družba, katere glavni namen, kot izhaja iz njenega letnega poročila oziroma drugih uradnih dokumentov, ni ustvarjanje donosov za vlagateljexVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. z dezinvestiranjem prek njenih podružnic ali povezanih podjetij.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Holdingi izvzeti iz uporabe ZUAIS - vprašanje finančnih holdingov x
    • 1. 4. 2019 Holdingi izvzeti iz uporabe ZUAIS - vprašanje tveganega/zasebnega kapitala x
    • 1. 4. 2019 Holdingi izvzeti iz uporabe ZUAIS - poslovanje v svojem lastnem imenu x

    27. člen

    (napajalni in centralni AIS)

    Napajalni AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki:

    1. nalaga najmanj 85 odstotkov svojih sredstev v enote drugega AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. (v nadaljnjem besedilu: centralni AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ) ali

    2. nalaga najmanj 85 odstotkov svojih sredstev v enote več kot enega centralnega AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , če imajo vsi ti centralni AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. enako naložbeno politiko, ali

    3. je kako drugače izpostavljen do centralnega AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. z najmanj 85 odstotki svojih sredstev.

    28. člen

    (pravna oseba s posebnim namenom listinjenja)

    Pravna oseba s posebnim namenom listinjenja je pravna oseba, ki je ustanovljena izključno zato, da izvede listinjenje ali listinjenje, kot ga določa drugi odstavek 1. člena Uredbe (ES) št. 24/2009 Evropske centralne banke z dne 19. decembra 2008 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja (UL L št. 15 z dne 20. 1. 2009, str. 1), in druge aktivnosti, potrebne za dosego tega namena.

    29. člen

    (finančni vzvod)

    (1) Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih.

    (2) Finančni vzvod se izračuna v skladu z 2. oddelkom II. poglavja Uredbe 231/2013/EU.

    30. člen

    (izdajatelj)

    (1) Izdajatelj je pravna oseba ali subjekt javnega prava s sedežem v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), katerega delnice so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu.

    (2) Pri potrdilih o lastništvu se za namene tega zakona kot izdajatelj šteje izdajatelj delnic, na katere se potrdilo o lastništvu nanaša.

    31. člen

    (profesionalni in neprofesionalni vlagatelj)

    (1) Profesionalni vlagateljxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. je oseba, ki se šteje za profesionalno strankoxStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". v skladu z ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov oziroma oseba, ki na podlagi določb ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov zahteva, da se obravnava kot profesionalna strankaxStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve"..

    (2) Pri uporabi določb ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov, ki se nanašajo na opredelitev profesionalne strankexStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". iz prejšnjega odstavka, se namesto pojma »borznoposredniška družba« uporablja pojem »upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. «.

    (3) Profesionalni vlagateljxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. na podlagi tega zakona je tudi vsaka fizična oseba, pravna oseba in drug subjekt javnega oziroma zasebnega prava, ki:

    1. se s pogodbo z upravljavcem obveže, da bo vložil vsaj 150.000 eurov oziroma 50.000 eurov, kadar gre za vplačilo v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz 3. poglavja tega zakona, v družbo tveganega kapitala iz zakona, ki ureja družbe tveganega kapitala ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki izpolnjuje najmanj pogoje, ki veljajo za navedene AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v Republiki Sloveniji, in

    2. v dokumentu, ločenem od pogodbe iz prejšnje točke pisno navede, da se zaveda tveganj, ki so povezana s predvideno obveznostjo ali naložbo.

    (4) Neprofesionalni vlagateljxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. je oseba, ki ni profesionalni vlagateljxZa potrebe ZUAIS je profesionalni vlagatelj: - oseba, ki se šteje za profesionalno stranko v skladu z ZTFI-1 oziroma oseba, ki na podlagi določb ZTFI-1 zahteva, da se obravnava kot profesionalna stranka. - vsaka fizična oseba, pravna oseba in drug subjekt javnega oziroma zasebnega prava, ki se s pogodbo z upravljavcem obveže, da bo vložil vsaj 150.000 eurov ( oziroma 50.000 eurov, kadar gre za vplačilo SIS oziroma družbo tveganega kapitala) in v ločenem dokumentu pisno navede, da se zaveda tveganj, ki so povezana s predvideno obveznostjo ali naložbo. Neprofesionalni vlagatelj je oseba, ki ni profesionalni vlagatelj. .

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Register družb tveganega kapitala
    • 1. 4. 2019 Opredelitev pojma "profesionalni vlagatelj" in "neprofesionalni vlagatelj" v skladu z AIFMD - Q&A ESMA x
    • 1. 4. 2019 Opredelitev pojma "profesionalni vlagatelj" in "neprofesionalni vlagatelj" v skladu z AIFMD - zakon x
    • 1. 4. 2019 Družba tveganega kapitala x

    32. člen

    (glavni posrednik

    Glavni posrednik je kreditna institucija, investicijsko podjetje ali druga oseba z dovoljenjem pristojnega organa, za katero veljajo pravila in nadzor skrbnega in varnega poslovanja, in ki profesionalnim vlagateljemxZa potrebe ZUAIS je profesionalni vlagatelj: - oseba, ki se šteje za profesionalno stranko v skladu z ZTFI-1 oziroma oseba, ki na podlagi določb ZTFI-1 zahteva, da se obravnava kot profesionalna stranka. - vsaka fizična oseba, pravna oseba in drug subjekt javnega oziroma zasebnega prava, ki se s pogodbo z upravljavcem obveže, da bo vložil vsaj 150.000 eurov ( oziroma 50.000 eurov, kadar gre za vplačilo SIS oziroma družbo tveganega kapitala) in v ločenem dokumentu pisno navede, da se zaveda tveganj, ki so povezana s predvideno obveznostjo ali naložbo. Neprofesionalni vlagatelj je oseba, ki ni profesionalni vlagatelj. kot nasprotna strankaxStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". ponuja predvsem storitve financiranja ali izvrševanja transakcij s finančnimi instrumenti, lahko pa tudi druge storitve, kakršne so obračun in poravnava poslov, hramba, posojanje vrednostnih papirjev, zagotavljanje naročniku prilagojene tehnologije in druge operativne podporne storitve.

    33. člen

    (nejavna družba)

    Nejavna družba je družba s sedežem v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), katere kapital je razdeljen na delnice, ki niso uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu.

    34. člen

    (enota AIS)

    (1) Enoto AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. predstavlja:

    1. sorazmerni delež v premoženju AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , če je AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oblikovan kot ločeno premoženjexLočeno premoženje pomeni premoženje, ki je ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja ta investicijski sklad, od drugega premoženja v upravljanju družbe za upravljanje (drugih investicijskih skladov in premoženja, prejetega v upravljanje na podlagi 5. poglavja ZISDU-3) in premoženja skrbnika, ki za investicijski sklad opravlja skrbniške storitve. Natančneje ločitev premoženja investicijskega sklada ureja oddelek 6.4. ZISDU-3.,

    2. sorazmerni delež v kapitalu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , če je AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. gospodarska družba.

    (2) Enota AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je izdana kot vrednostni papir.

    (3) Vrednostni papir iz prejšnjega odstavka se glasi na enoto, več enot ali del enote AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

    (4) Kadar se enote AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vodijo v registru, ki smiselno izpolnjuje pogoje iz 65. in 66. člena Uredbe 231/2013/EU, oziroma so imetniki enotxImetnik enote pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je imetnik enot investicijskega sklada. vpisani v sodni register kot imetniki poslovnega deleža, ni potrebno, da je enota AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. izdana kot vrednostni papir.

    (5) Vpis deleža v registru oziroma poslovni delež iz prejšnjega odstavka se lahko glasi na enoto, več enot ali del enote premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

    (6) Če je AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oblikovan kot komanditna družba ali dvojna družba, se za izraz »kapital« v tem zakonu šteje seštevek kapitalskih deležev njenih komanditistov.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Enota kot finančni instrument po ZTFI-1 x
    • 1. 4. 2019 "Kapital" v nekapitalskih družbah x
    • 1. 4. 2019 "Enota ali delež" - stališče Komisije x
    • 1. 4. 2019 Enota investicijskega sklada izdana kot vrednostni papir x
    • 1. 4. 2019 Posledice, če enota ni izdana kot vrednostni papir niti se ne vodi v registru v skladu z določbo četrtega odstavka 34. člena ZUAIS x

    35. člen

    (trženje enot AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države)

    (1) Trženje enot AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih vlagateljevxZa potrebe ZUAIS je profesionalni vlagatelj: - oseba, ki se šteje za profesionalno stranko v skladu z ZTFI-1 oziroma oseba, ki na podlagi določb ZTFI-1 zahteva, da se obravnava kot profesionalna stranka. - vsaka fizična oseba, pravna oseba in drug subjekt javnega oziroma zasebnega prava, ki se s pogodbo z upravljavcem obveže, da bo vložil vsaj 150.000 eurov ( oziroma 50.000 eurov, kadar gre za vplačilo SIS oziroma družbo tveganega kapitala) in v ločenem dokumentu pisno navede, da se zaveda tveganj, ki so povezana s predvideno obveznostjo ali naložbo. Neprofesionalni vlagatelj je oseba, ki ni profesionalni vlagatelj. s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

    (2) Za trženje enotxTrženje enot investicijskih skladov je ločeno opredeljeno v ZISDU-3 in ZUAIS glede na naslovnike trženja. Kadar so naslovniki trženja neprofesionalne stranke, ZISDU-3 navaja, da trženje obsega vse storitve in posle, ki so kakorkoli povezani z distribucijo enot investicijskega sklada od družbe za upravljanje do vlagatelja. Trženje enot vključuje tudi aktivnosti povezane z oglaševanjem, obveščanjem in prodajo enot investicijskih skladov. V primeru da gre za trženje profesionalnim strankam, kot jih opredeljuje ZUAIS, trženje pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot AIS, naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih vlagateljev s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS, upravljavca AIS države članice oziroma upravljavca AIS tretje države. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) osebam, ki niso profesionalni vlagateljixZa potrebe ZUAIS je profesionalni vlagatelj: - oseba, ki se šteje za profesionalno stranko v skladu z ZTFI-1 oziroma oseba, ki na podlagi določb ZTFI-1 zahteva, da se obravnava kot profesionalna stranka. - vsaka fizična oseba, pravna oseba in drug subjekt javnega oziroma zasebnega prava, ki se s pogodbo z upravljavcem obveže, da bo vložil vsaj 150.000 eurov ( oziroma 50.000 eurov, kadar gre za vplačilo SIS oziroma družbo tveganega kapitala) in v ločenem dokumentu pisno navede, da se zaveda tveganj, ki so povezana s predvideno obveznostjo ali naložbo. Neprofesionalni vlagatelj je oseba, ki ni profesionalni vlagatelj. po tem zakonu, se uporablja zakon, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.

    (3) Agencija v splošnem aktu natančneje opredeli posamične pojme iz prvega odstavka tega člena.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Razmerje med določbami o trženju po ZUAIS in ZISDU-3 (trženje profesionalnim vlagateljem v razmerju do trženja neprofesionalnim vlagateljem) x
    • 1. 4. 2019 Čezmejno trženje investicijskih skladov - Iniciativa EU x
    • Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov
    • Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013
    • 1. 4. 2019 Predtrženjske akcije (pre- marketing) in pasivna ponudba (reverse solicitation) x

    36. člen

    (izkazano upravičenje)

    Izkazano upravičenje pomeni delež ustvarjenega dobička AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki pripada njegovemu upravljavcu kot nadomestilo za upravljanje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , in ne vključuje morebitnega deleža v dobičku AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki upravljavcu pripada kot donos na njegovo morebitno naložbo v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

 • + -
  2. UPRAVLJAVEC AIS
  • 2.1. Splošne določbe
   • 37. člen

    (upravljanje AIS)

    (1) Vsak AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) mora imeti upravljavca, ki je odgovoren za poslovanje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma predpisom države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), sprejetim zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU.

    (2) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je lahko:

    1. pravna oseba pooblaščena s strani AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), oziroma pravna oseba, ki posluje v imenu in za račun AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), in ki je na ta način pristojna in odgovorna za upravljanje tega AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. (v nadaljnjem besedilu: zunanji upravljavec), ali

    2. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. sam, če njegova pravna oblika omogoča samostojno upravljanje, upravaxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pa se odloči, da ne bo pooblastila zunanjega upravljavca.

    (3) V Republiki Sloveniji lahko AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. upravlja:

    1. upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz prvega odstavka 38. člena tega zakona,

    2. upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3),

    3. upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki v skladu s tem zakonom pridobi dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v Republiki Sloveniji ali drugi referenčni državi in

    4. družba za upravljanje.

    (4) V sodni register se ne sme vpisati oseba, katere firma vsebuje besedno zvezo »upravljavec alternativnega investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno.« ali izpeljanke iz teh besed, če ta oseba ne izpolnjuje pogojev za upravljanje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

    (5) Za AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki se upravlja sam, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , razen če je s tem zakonom določeno drugače.

    (6) Za družbo za upravljanje se uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , razen če je s tem zakonom določeno drugače. Kadar družba za upravljanje upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , spada v eno izmed kategorij upravljavcev AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz prvega odstavka 38. člena tega zakona.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Notranji in zunanji upravljavec AIS x

    38. člen

    (kategorije upravljavcev AIS)

    (1) Kategorije upravljavcev AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. so:

    1. upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

    2. upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena in ni prostovoljno vložil zahteve za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v skladu z Uredbo 447/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: registrirani upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. );

    3. upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki je pridobil status upravljavca specialnega investicijskega skladaxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno. (v nadaljnjem besedilu: upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ) iz 175. člena tega zakona.

    (2) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. mora pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , če neposredno ali posredno prek družbe, s katero je povezan s skupnim vodenjem ali obvladovanjem ali znatnim deležem glasovalnih pravic oziroma znatnim deležem v kapitalu, upravlja enega ali več AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), katerih:

    1. celotna vrednost upravljanih sredstev, vključno s sredstvi pridobljenimi z uporabo finančnega vzvodax Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih., presega 100.000.000 eurov ali

    2. celotna vrednost upravljanih sredstev presega 500.000.000 eurov pod pogojem, da noben AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ne uporablja finančnega vzvodax Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih., imetniki enotxImetnik enote pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je imetnik enot investicijskega sklada. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pa vsaj pet let po vstopu v posamezen AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. nimajo pravice zahtevati odkupa enot.

    (3) Registrirani upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko upravlja samo AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. s sedežem v Republiki Sloveniji.

    (4) Registrirani upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko prostovoljno vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , kot to določa Uredba 447/2013/EU.

    (5) Izračun celotne vrednosti upravljanih sredstev iz drugega odstavka tega člena in spremljanje teh sredstev se izvajata v skladu z 2. in 3. členom Uredbe 231/2013/EU.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Storitve, ki jih lahko upravlja posamičen upravljavec AIS x
    • 1. 4. 2019 Trženje enot AIS, ki jih upravlja registrirani upravljavec AIS x
    • 1. 4. 2019 Celotna vrednost upravljanih sredstev x
    • 1. 4. 2019 Omejitve čezmejnega opravljanja storitev za registrirane upravljavce AIS x
    • 1. 4. 2019 Upoštevanje IFI-jev pri izračunu celotne vrednosti upravljanih sredstev x
    • 1. 4. 2019 Upoštevanje kratkih pozicij pri izračunu celotne vrednosti upravljanih sredstev x
    • 1. 4. 2019 Upoštevanje kapitalskih zavez pri izračunu celotne vrednosti upravljanih sredstev x

    39. člen

    (register upravljavcev AIS)

    (1) Agencija vzpostavi in redno dopolnjuje register upravljavcev AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki vsebuje informacije iz 1. in 5. točke drugega odstavka 40. člena tega zakona.

    (2) Agencija zagotovi javno dostopnost registra iz prejšnjega odstavka.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Zahteve zakona, ki se nanašajo na registriranega upravljavca AIS x
    • 1. 4. 2019 Register registriranih upravljavcev AIS
    • 1. 4. 2019 Register upravljavcev SIS
    • 1. 4. 2019 Register upravljavcev AIS z dovoljenjem Agencije in EU potnim listom
    • 1. 4. 2019 Vpis v register AIS x
    • 1. 4. 2019 Obvezen postopek registracije upravljavca x

    40. člen

    (zahteva za vpis v register)

    (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. mora pri Agenciji vložiti zahtevo za vpis v register upravljavcev AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. najkasneje v 30 dneh od začetka upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

    (2) Zahteva iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj:

    1. ime in pravnoorganizacijsko obliko upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

    2. naslov in matično številko upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

    3. člane upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

    4. pet največjih družbenikov upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

    5. seznam AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jih upravlja, podatke o njihovih naložbenih strategijah in označbo AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , katerih enote se tržijo v Republiki Sloveniji;

    6. podatke o celotni vrednosti upravljanih sredstev.

    (3) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. obvesti Agencijo o spremembi podatkov iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka v 15 delovnih dneh od nastanka spremembe.

    (4) Podrobnejšo vsebino podatkov iz 5. in 6. točke drugega odstavka tega člena določata prvi in drugi odstavek 5. člena Uredbe 231/2013/EU.

    (5) Agencija predpiše podrobnejšo obliko zahteve iz drugega odstavka tega člena in podrobnejše vsebine iz 1. do 4. točke drugega odstavka tega člena.

    (6) Ne glede na prvi odstavek tega člena upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki je vložil zahtevo za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki je v postopku pridobivanja statusa upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ni treba vložiti zahteve za vpis v register iz prvega odstavka tega člena.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Vpis v register AIS x
    • 1. 4. 2019 Preverjanje dokumentacije AIS registriranega upravljavca AIS x
    • 1. 4. 2019 Začetek upravljanja AIS x
    • 1. 4. 2019 Obvezen postopek registracije upravljavca x
    • 1. 1. 2020 Plačilo tarife x
  • 2.2. Registrirani upravljavec AIS
   • 41. člen

    (ravnanje ob preseganju omejitev)

    (1) Registrirani upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. mora redno spremljati celotno vrednost upravljanih sredstev v skladu s 3. členom Uredbe 231/2013/EU.

    (2) Ravnanje upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ob začasnem ali trajnem preseganju vrednosti iz drugega odstavka 38. člena tega zakona določa 4. člen Uredbe 231/2013/EU.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Preverjanje dokumentacije AIS registriranega upravljavca AIS x

    42. člen

    (redno poročanje registriranega upravljavca AIS Agenciji)

    (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v zvezi z vsakim AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki ga upravlja, Agenciji poroča o najpomembnejših instrumentih, s katerimi trguje v imenu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , glavnih izpostavljenostih AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in najpomembnejših koncentracijah naložb AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

    (2) Vsebino, način in rok poročanja podatkov iz prejšnjega odstavka določata 5. in 110. člen Uredbe 231/2013/EU.

     Komentar
    • 1. 4. 2019 Preverjanje dokumentacije AIS registriranega upravljavca AIS x
    • 1. 4. 2019 Poročanje registriranih upravljavcev AIS x
    • 1. 4. 2019 Obveščanje imetnikov enot AIS x
  • 2.3. Upravljavec SIS
   • 2.3.1. Splošne določbe
    • 43. člen

     (upravljavec SIS)

     Upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je registrirani upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki izpolnjuje pogoje iz tega oddelka in upravlja vsaj en SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz 3. poglavja tega zakona.

      Komentar
     • 1. 4. 2019 Upravljavec SIS - opredelitev x

     44. člen

     (pridobitev statusa upravljavca SIS)

     (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pridobi status upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , če v postopku pridobitve statusa prvega SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki ga namerava upravljati, izkaže izpolnjevanje pogojev iz tega oddelka.

     (2) Status upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. se prizna v odločbi, s katero Agencija upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. prizna status prvega SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki ga namerava upravljati.

     (3) Če upravaxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pisno obvesti Agencijo, da se upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. odpoveduje statusu upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , Agencija izda odločbo o prenehanju statusa upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

     (4) Registrirani upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki ne namerava upravljati nobenega SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , lahko prostovoljno vloži zahtevo za pridobitev statusa upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

      Komentar
     • 1. 4. 2019 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravljavec AIS, da lahko pridobi status upravljavca SIS x
     • 1. 4. 2019 Postopek pridobitve statusa upravljavca SIS x
     • 1. 4. 2019 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravljavec SIS na podlagi Sklepa o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada x
     • 1. 4. 2019 Izpolnjevanje posamičnih pogojev, ki se nanašajo zgolj na SIS, ki jih upravlja upravljavec SIS x

     45. člen

     (storitve, ki jih opravlja upravljavec SIS)

     (1) Upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko opravlja samo storitve upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz 57. člena tega zakona.

     (2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki je zunanji upravljavec, opravlja tudi druge dejavnosti, če so te neposredno povezane z naložbenimi politikami oziroma strategijami AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki jih upravlja.

      Komentar
     • 1. 4. 2019 Druge dejavnosti, ki jih lahko opravlja upravljavec SIS x
     • 1. 4. 2019 Storitve, ki jih lahko upravlja posamičen upravljavec AIS x
     • 1. 4. 2019 Storitve upravljanja AIS x
   • 2.3.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravljavec SIS
    • 46. člen

     (priznanje statusa upravljavca SIS)

     (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki je vložil zahtevo za priznanje statusa SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , in še nima priznanega statusa upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , vlogi priloži zahtevo za priznanje statusa upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in naslednjo dokumentacijo:

     1. kopijo statuta ali družbene pogodbe, skladne z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe;

     2. seznam oseb, ki bodo dejansko vodile posle upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. z navedbo področja, za katerega bo posamezna oseba pristojna, in dokazila, iz katerih izhaja, da imajo te osebe zadosten ugled ter znanje in izkušnje tudi s področja poslovanja SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki jih bo upravljal upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , z navedbo katera oziroma katere izmed teh oseb bodo zastopale upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

     3. poslovni načrt z opisom organizacijske strukture vključno z obrazložitvijo zagotavljanja skladnosti svojega poslovanja z določbami tega pododdelka;

     4. opis dejavnosti, ki jih poleg storitev upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. opravlja upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. na podlagi izjeme iz drugega odstavka 45. člena tega zakona;

     5. dokumentacijo, iz katere izhaja izpolnjevanje pogojev iz 50. člena tega zakona;

     6. informacije o dogovorih o prenosu opravljanja storitev iz 51. člena tega zakona.

     (2) Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. priloži zahtevi tudi podatke iz drugega odstavka 40. člena tega zakona. Upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki je že opravil postopek registracije na podlagi 40. člena tega zakona, v novem postopku ni treba priložiti dokumentacije, ki jo je Agenciji že predložil, če se do dne vložitve zahteve podatki v dokumentaciji niso spremenili.

      Komentar
     • 1. 4. 2019 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravljavec SIS na podlagi Sklepa o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada x
     • 1. 4. 2019 Izpolnjevanje posamičnih pogojev, ki se nanašajo zgolj na SIS, ki jih upravlja upravljavec SIS x
     • 1. 4. 2019 Obvezen postopek registracije upravljavca x

     47. člen

     (odločanje o priznanju statusa upravljavca SIS)

     (1) Agencija upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. prizna status upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , če:

     1. iz predložene dokumentacije izhaja, da bo upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. sposoben izpolnjevati zahteve iz tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

     2. ima upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. zadosten osnovni kapital v skladu s 50. členom tega zakona;

     3. iz dokazil izhaja, da imajo osebe, ki bodo dejansko vodile posle, upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. zadosten ugled ter znanje in izkušnje tudi s področja poslovanja upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki jih bo upravljal upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

     4. dejavnosti, ki jih poleg storitev upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. namerava opravljati upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , izpolnjujejo pogoj iz drugega odstavka 45. člena tega zakona;

     5. sta sedež in poslovodstvo upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v Republiki Sloveniji.

     (2) Agencija prizna status upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tako, da v izreku odločbe določi vrsto SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki jih upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko upravlja. Upravljavcu SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. z že priznanim statusom, ki je vložil novo zahtevo za priznanje statusa SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. druge vrste, v novem postopku ni treba priložiti dokumentacije, ki jo je Agenciji že predložil, če se do dne vložitve zahteve podatki v dokumentaciji niso spremenili.

      Komentar
     • 1. 4. 2019 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravljavec AIS, da lahko pridobi status upravljavca SIS x
     • 1. 4. 2019 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravljavec SIS na podlagi Sklepa o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada x
     • 1. 4. 2019 Izpolnjevanje posamičnih pogojev, ki se nanašajo zgolj na SIS, ki jih upravlja upravljavec SIS x

     48. člen

     (zavrnitev priznanja statusa upravljavca SIS)

     Agencija ne prizna statusa upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , če:

     1. vlagateljxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena oziroma

     2. zavrne zahtevo za priznanje statusa SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz 180. člena tega zakona, katere del je bila zahteva za priznanje statusa upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

     49. člen

     (rok za odločanje in začetek opravljanja storitev upravljanja SIS)

     Za rok za odločanje o zahtevi za priznanje statusa upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in za začetek opravljanja storitev upravljanja SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. se smiselno uporabljata določbi 129. in 130. člena tega zakona.

     50. člen

     (osnovni kapital upravljavca SIS)

     (1) Najnižji znesek osnovnega kapitala upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je 100.000 eurov.

     (2) Ne glede na prejšnji odstavek najnižji znesek osnovnega kapitala upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki je opravljanje vseh administrativnih storitev iz 2. točke 57. člena tega zakona prenesel na pooblaščenca iz osmega odstavka 51. člena tega zakona, znaša 75.000 eurov.

     (3) Če vrednost premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki jih upravlja upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , presega 250.000.000 eurov, upravljavec poleg osnovnega kapitala iz prejšnjega odstavka zagotovi dodatni kapital v višini 0,02 odstotka vrednosti razlike med premoženjem, ki ga upravlja, in zneskom 250.000.000 eurov.

     (4) Za dodatni kapital iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe četrtega, petega in desetega odstavka 62. člena tega zakona.

     51. člen

     (prenos opravljanja posameznih storitev oziroma poslov upravljanja SIS na drugo osebo)

     (1) Upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko pooblasti drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ), da v njegovem imenu in za njegov račun opravlja posamezne storitve oziroma posle, ki v skladu s 57. členom tega zakona spadajo med storitve upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , če so izpolnjeni pogoji iz tega člena.

     (2) Upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in pooblaščenec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. skleneta pisno pogodbo, s katero upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. podeli pooblastilo za opravljanje posameznih storitev oziroma poslov upravljanja SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in s katero pogodbeni strankixStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". opredelita medsebojne obveznosti, odgovornosti in pravice.

     (3) Pri prenosu storitve upravljanja premoženja SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz 1. točke 57. člena tega zakona upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. zagotovi, da ima pooblaščenec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. najmanj primerljiva sredstva, višje vodstvoxVišje vodstvo pomeni vodstveno raven, ki je neposredno podrejena upravi družbe za upravljanje in odgovorna za sprejemanje tekočih poslovno-operativnih odločitev v zvezi s poslovanjem družbe za upravljanje, za upravljanje premoženja in za upravljanje tveganj., primernega ugleda in izkušenj, ter zaposlene, usposobljene za opravljanje prenesenih storitev oziroma poslov. Šteje se, da pooblaščenec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. izpolnjuje pogoje iz prejšnjega stavka, kadar je pooblaščenec oseba iz 3. točke prvega odstavka 59. člena tega zakona.

     (4) Pooblaščenec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz prejšnjega odstavka mora upoštevati naložbeno politiko SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

     (5) Upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. obvesti Agencijo o sklenitvi pogodbe o prenosu storitve upravljanja premoženja pred začetkom njene veljavnosti in o vseh nadaljnjih spremembah te pogodbe.

     (6) Na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko pooblaščenec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pooblastilo za opravljanje posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. prenese na tretjo osebo, pri čemer se za ta prenos smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena.

     (7) S prenosom opravljanja posameznih storitev oziroma poslov upravljanja SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. na drugo osebo ni mogoče omejiti niti izključiti odgovornosti upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. za opravljanje navedenih storitev.

     (8) Kadar je pooblaščenec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oseba iz 3. točke prvega odstavka 59. člena oziroma oseba iz 5. poglavja tega zakona, je ne glede na prejšnji odstavek upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. odgovoren samo za izbiro pooblaščenca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in za navodila, ki jih da pooblaščencu SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

     (9) Za prenos opravljanja posameznih storitev upravljanja SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. na pooblaščenca iz tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) se smiselno uporabljajo določbe 4. točke prvega odstavka 59. člena tega zakona.

     (10) Upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ne sme prenesti storitev oziroma poslov upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. na drugo osebo v takem obsegu, da bi se njegova vloga zmanjšala na vlogo »poštnega predala«, kot je opredeljen v 82. členu Uredbe 231/2013/EU.

     52. člen

     (pravila poslovanja za upravljavca SIS)

     (1) Upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. obravnava vlagateljexVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tako, da nobeden ni deležen prednostne obravnave, razen če je taka obravnava razkrita v aktu o ustanovitvi SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

     (2) Upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vzpostavi ter uresničuje trden in zanesljiv system upravljanja, pri čemer uporabi ustrezne človeške in tehnične vire, potrebne za ustrezno upravljanje SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , upoštevajoč obseg in kompleksnost poslov, ki jih opravlja.

     (3) Upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vzdržuje in vodi učinkovito organizacijsko in administrativno ureditev s ciljem sprejeti vse razumne ukrepe za ugotovitev, preprečitev, obvladovanje in spremljanje nasprotij interesov, da ne bi škodljivo vplivali na interese SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma njihovih vlagateljev.

     (4) Upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vzpostavi in izvaja ustrezne sisteme upravljanja tveganj, s katerimi na primeren način ugotavlja, meri, obvladuje in spremlja tveganja, ki so relevantna za vsako naložbeno strategijo SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , in ki jim je ali bi jim bil lahko izpostavljen SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

     (5) Upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. za vsak SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki ga upravlja, razen za SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. zaprtega tipa, ki ne uporablja finančnega vzvodax Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih., vzpostavi ustrezen sistem upravljanja likvidnosti in sprejme postopke, ki omogočajo spremljanje likvidnostnega tveganja SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in zagotavljajo, da je likvidnost naložb SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. usklajena z njegovimi obveznostmi.

     (6) Upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. mora za vsak SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki ga upravlja, zagotoviti usklajenost naložbene strategije, profila likvidnosti in politike odkupov enot SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

     (7) Za upravljavca SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. se smiselno uporabljajo določbe 69. in 71. člena tega zakona.

     53. člen

     (predpis Agencije)

     Agencija predpiše podrobnejša pravila poslovanja iz prejšnjega člena, ki jih mora glede na obseg poslovanja in kompleksnost poslov izpolnjevati upravljavec SISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

  • 2.4. Upravljavec AIS z dovoljenjem za opravljanje storitev upravljanja AIS
   • 54. člen

    (uporaba pojma upravljavec AIS)

    Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v oddelku 2.4. tega zakona pomeni upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

   • 2.4.1. Storitve, ki jih opravlja upravljavec AIS
    • 55. člen

     (storitve, ki jih opravlja upravljavec AIS)

     (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko opravlja:

     1. storitve upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz 57. člena tega zakona;

     2. storitve upravljanja investicijskih skladov na podlagi zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje;

     3. storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve iz pododdelka 2.4.14. tega zakona.

     (2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki se upravlja sam, opravlja le storitve iz 1. točke prejšnjega odstavka.

     (3) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. mora za vsako posamezno storitev iz prvega odstavka tega člena pridobiti dovoljenje Agencije na podlagi tega zakona. Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov na podlagi zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, če izpolnjuje pogoje in pridobi dovoljenja, ki jih mora v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, izpolnjevati in pridobiti družba za upravljanje.

     (4) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v okviru storitev upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ne more pridobiti dovoljenja samo za opravljanje dodatnih storitev, povezanih z upravljanjem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , iz 2. točke 57. člena tega zakona.

     (5) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v okviru opravljanja storitev upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ne more opravljati samo storitev iz podtočke a) 1. točke 57. člena tega zakona, če ne upravlja tudi tveganj iz podtočke b) 1. točke 57. člena tega zakona in obratno.

     (6) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ne more pridobiti dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev iz prvega odstavka 163. člena tega zakona, če ne pridobi dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz 1. točke prvega odstavka tega člena.

     (7) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ne more pridobiti dovoljenja za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 163. člena tega zakona, če nima dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 163. člena tega zakona.

     56. člen

     (izjema za borznoposredniško družbo, družbo za upravljanje in banko)

     (1) Borznoposredniški družbi, družbi za upravljanje in banki za opravljanje investicijskih storitev za AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) ni treba pridobiti dovoljenja po tem zakonu, če je dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov že pridobila po drugem zakonu.

     (2) Ne glede na prejšnji odstavek je kakršna koli posredna ali neposredna ponudba oziroma trženje enotxTrženje enot investicijskih skladov je ločeno opredeljeno v ZISDU-3 in ZUAIS glede na naslovnike trženja. Kadar so naslovniki trženja neprofesionalne stranke, ZISDU-3 navaja, da trženje obsega vse storitve in posle, ki so kakorkoli povezani z distribucijo enot investicijskega sklada od družbe za upravljanje do vlagatelja. Trženje enot vključuje tudi aktivnosti povezane z oglaševanjem, obveščanjem in prodajo enot investicijskih skladov. V primeru da gre za trženje profesionalnim strankam, kot jih opredeljuje ZUAIS, trženje pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot AIS, naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih vlagateljev s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS, upravljavca AIS države članice oziroma upravljavca AIS tretje države. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) vlagateljemxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v Republiki Sloveniji dovoljena le, če so izpolnjeni vsi pogoji glede trženja enotxTrženje enot investicijskih skladov je ločeno opredeljeno v ZISDU-3 in ZUAIS glede na naslovnike trženja. Kadar so naslovniki trženja neprofesionalne stranke, ZISDU-3 navaja, da trženje obsega vse storitve in posle, ki so kakorkoli povezani z distribucijo enot investicijskega sklada od družbe za upravljanje do vlagatelja. Trženje enot vključuje tudi aktivnosti povezane z oglaševanjem, obveščanjem in prodajo enot investicijskih skladov. V primeru da gre za trženje profesionalnim strankam, kot jih opredeljuje ZUAIS, trženje pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot AIS, naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih vlagateljev s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS, upravljavca AIS države članice oziroma upravljavca AIS tretje države. iz tega zakona in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

     57. člen

     (storitve upravljanja AIS)

     Storitve upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. obsegajo:

     1. upravljanje premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. :

     a) sklepanje pravnih poslov, katerih predmet je premoženje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , razpolaganje s premoženjem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. zaradi izpolnitve obveznosti iz poslov, sklenjenih pri upravljanju premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , sprejemanje izpolnitev obveznosti druge pogodbene strankexStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". na podlagi poslov, sklenjenih pri upravljanju premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in uresničevanje pravic iz vrednostnih papirjev AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma drugih naložb AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

     b) upravljanje tveganjxUpravljanje tveganj obsega ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim je ali bi jim lahko bil izpostavljen investicijski sklad pri svojem poslovanju. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

     2. dodatne storitve, povezane z upravljanjem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. :

     a) administrativne storitve:

     - pravne storitve in vodenje poslovnih knjig ter sestavljanje poslovnih poročil,

     - odnosi z vlagateljixVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote.,

     - vrednotenje sredstev in obveznosti ter izračunavanje vrednosti enote vključno z obračunom davka in davčnim poročanjem,

     - pregled usklajenosti z zakonskimi in podzakonskimi zahtevami,

     - vodenje evidence imetnikov enot in drugih evidenc,

     - delitev dobička oziroma prihodkov,

     - administrativne storitve, povezane z vplačili in izplačili enot,

     - obračun in poravnave po pogodbah ter razpošiljanje potrdil o lastništvu enot,

     - hramba dokumentacije;

     b) trženje enotxTrženje enot investicijskih skladov je ločeno opredeljeno v ZISDU-3 in ZUAIS glede na naslovnike trženja. Kadar so naslovniki trženja neprofesionalne stranke, ZISDU-3 navaja, da trženje obsega vse storitve in posle, ki so kakorkoli povezani z distribucijo enot investicijskega sklada od družbe za upravljanje do vlagatelja. Trženje enot vključuje tudi aktivnosti povezane z oglaševanjem, obveščanjem in prodajo enot investicijskih skladov. V primeru da gre za trženje profesionalnim strankam, kot jih opredeljuje ZUAIS, trženje pomeni vsako neposredno ali posredno ponudbo enot AIS, naslovljeno na nedoločen ali določen krog profesionalnih vlagateljev s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, izvedeno na pobudo upravljavca AIS, upravljavca AIS države članice oziroma upravljavca AIS tretje države. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

     c) druge storitve, povezane s premoženjem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , med drugim:

     - dejavnosti, potrebne za izpolnitev obveznosti upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. kot fiduciarja,

     - upravljanje objektov,

     - administracija, povezana z naložbami v nepremičnine,

     - svetovanje podjetjem v zvezi s kapitalsko strukturo,

     - industrijska politika in z njo povezane zadeve,

     - svetovanje in storitve, povezane z združitvami in nakupi podjetij,

     - druge storitve, povezane z upravljanjem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in družbami ter drugimi sredstvi, v katere AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vlaga.

      Komentar
     • 1. 4. 2019 Storitve, ki jih lahko upravlja posamičen upravljavec AIS x
     • 1. 4. 2019 Uporaba ZTFI-1 za storitve, ki jih upravljavec AIS opravlja za AIS, ki jih upravlja x
     • 1. 4. 2019 Opravljanje dodatnih storitev, povezanih z upravljanjem AIS na podlagi pooblastila x
   • 2.4.2. Prenos opravljanja storitev oziroma poslov upravljanja AIS na drugo osebo
    • 58. člen

     (prenos opravljanja posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AIS na drugo osebo)

     (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko pooblasti drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec), da v njegovem imenu in za njegov račun opravlja posamezne storitve oziroma posle, ki v skladu s prejšnjim členom spadajo med storitve upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , če so izpolnjeni pogoji iz tega pododdelka in 8. Oddelka III. poglavja Uredbe 231/2013/EU.

     (2) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in pooblaščenec skleneta pisno pogodbo, s katero upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. podeli pooblastilo za opravljanje posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in s katero pogodbeni strankixStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". opredelita medsebojne obveznosti, odgovornosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: pogodba o prenosu).

     (3) Prenos opravljanja posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. na drugo osebo mora biti skladen z načeli iz 75. člena Uredbe 231/2013/EU.

     (4) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. obvesti Agencijo o sklenitvi pogodbe o prenosu pred začetkom njene veljavnosti in o vseh nadaljnjih spremembah pogodbe.

     (5) S prenosom opravljanja posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. na drugo osebo ni mogoče omejiti niti izključiti odgovornosti upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. za opravljanje navedenih storitev.

     (6) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ne sme prenesti storitev oziroma poslov upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. na drugo osebo v takem obsegu, da bi se njegova vloga zmanjšala na vlogo »poštnega predala«, kot je opredeljen v 82. členu Uredbe 231/2013/EU.

      Komentar
     • 1. 4. 2019 Opravljanje storitev upravljanja AIS s strani AIS x
     • 1. 4. 2019 Opravljanje storitev upravljanja AIS s strani AIS x
     • 1. 4. 2019 Ugotavljanje vloge "poštnega nabiralnika" v primeru upravljanja več AIS x
     • 1. 4. 2019 Odgovornost upravljavca AIS v primeru prenosa storitev upravljanja AIS iz 57. člena ZUAIS x
     • 1. 4. 2019 Ureditev prejemkov, v primeru prenosa upravljanja premoženja AIS ali upravljanja tveganj AIS na drugo osebo x

     59. člen

     (pogoji za prenos opravljanja posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AIS)

     (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko podeli pooblastilo za prenos opravljanja posameznih storitev in poslov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

     1. za podelitev pooblastila za prenos posameznih storitev oziroma poslov obstajajo objektivni razlogi, pri čemer se upoštevajo merila iz 76. člena Uredbe 231/2013/EU;

     2. pooblaščenec ima, v skladu s 77. členom Uredbe 231/2013/EU, zadostna sredstva in zaposlene, usposobljene za opravljanje prenesenih storitev oziroma poslov ter višje vodstvoxVišje vodstvo pomeni vodstveno raven, ki je neposredno podrejena upravi družbe za upravljanje in odgovorna za sprejemanje tekočih poslovno-operativnih odločitev v zvezi s poslovanjem družbe za upravljanje, za upravljanje premoženja in za upravljanje tveganj. z zadostnim ugledom in izkušnjami;

     3. pri prenosu storitve upravljanja premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz 1. točke 57. člena tega zakona je pooblaščenec ena izmed oseb iz drugega odstavka 78. člena Uredbe 231/2013/EU. Če pogoja iz prejšnjega stavka ni mogoče izpolniti, lahko upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. prenese storitev upravljanja premoženja tudi na drugo osebo, če za to pridobi predhodno soglasje Agencije;

     4. pri prenosu storitve upravljanja premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz 1. točke 57. člena tega zakona na pooblaščenca s sedežem v tretji državi se uporabljajo določbe prejšnje točke, Agencija pa ima s pristojnim organom za nadzor nad pooblaščencem sklenjen pisni sporazum o sodelovanju, na podlagi katerega lahko Agencija deluje v skladu s točko b tretjega odstavka 78. člena Uredbe 231/2013/EU;

     5. podelitev pooblastila za opravljanje storitev oziroma poslov na pooblaščenca ne preprečuje učinkovitega nadzora, kot je opredeljen v 79. členu Uredbe 231/2013/EU;

     6. upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko, kljub podelitvi pooblastila za opravljanje storitev oziroma poslov na pooblaščenca, deluje in upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , za opravljanje katerih je podelil to pooblastilo, v najboljšem interesu vlagateljev AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

     7. upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko utemelji, da je bil pooblaščenec izbran z vso skrbnostjo, ter da je usposobljen in zmožen opravljati prenesene storitve oziroma posle;

     8. upravljavec lahko dokaže, da lahko učinkovito spremlja opravljanje prenesenih storitev oziroma poslov, da lahko v vsakem trenutku da pooblaščencu nadaljnja navodila glede opravljanja teh storitev oziroma poslov, in da lahko, če to zahteva interes vlagateljev, dano pooblastilo prekliče, in sicer tako, da preklic pooblastila začne veljati takoj.

     (2) Če upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. s pooblastilom prenese storitev upravljanja premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , mora pooblaščenec upoštevati naložbeno politiko AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

     (3) Storitve upravljanja premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz 1. točke 57. člena tega zakona ni mogoče prenesti na:

     1. skrbnika ali osebo, na katero je skrbnik prenesel opravljanje posameznih nalog, ali

     2. osebo, katere interesi so v nasprotju z interesi upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma interesi vlagateljev v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , razen če se dokaže, da je pooblaščenec storitev upravljanja premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz 1. točke 57. člena tega zakona funkcionalno in hierarhično ločil od svojih drugih nalog, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, ter ima vzpostavljene ustrezne postopke za ugotavljanje, obvladovanje, spremljanje in razkrivanje nasprotij interesov, vlagateljixVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pa so bili o nasprotjih interesov obveščeni.

     (4) Merila za presojo, ali je prenos na podlagi 2. točke prejšnjega odstavka v nasprotju z interesi upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ali vlagateljaxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , so opredeljena v 80. členu Uredbe 231/2013/EU.

      Komentar
     • 1. 4. 2019 Prenos opravljanja storitev ali poslov upravljanja AIS na AIS x

     60. člen

     (prenos pooblastila na tretjo osebo)

     (1) Na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko pooblaščenec pooblastilo za opravljanje posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. prenese na tretjo osebo.

     (2) Soglasje iz prejšnjega odstavka mora biti v skladu z 81. členom Uredbe 231/2013/EU.

     (3) Za prenos opravljanja posameznih storitev in poslov na tretjo osebo se smiselno uporablja prvi odstavek prejšnjega člena.

     (4) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. mora pred začetkom veljavnosti prenosa pooblastila na tretjo osebo, pa tudi o vsaki spremembi tega pooblastila, obvestiti Agencijo, pri čemer je vsebina obvestila opredeljena v drugem odstavku 81. člena Uredbe 231/2013/EU.

     (5) Ne glede na prvi odstavek tega člena pooblaščenec ne more prenesti storitve upravljanja premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. iz 1. točke 57. člena tega zakona na tretjo osebo, če je tretja oseba:

     1. skrbnik ali oseba, na katero je skrbnik prenesel opravljanje posameznih nalog, ali

     2. oseba, katere interesi so v nasprotju z interesi upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma interesi vlagateljev v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , razen če se dokaže, da je tretja oseba storitev upravljanja premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. funkcionalno in hierarhično ločila od svojih drugih nalog, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, ter ima vzpostavljene ustrezne postopke za ugotavljanje, obvladovanje, spremljanje in razkrivanje nasprotij interesov, vlagateljixVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pa so bili o nasprotjih interesov obveščeni.

     (6) Merila za presojo, ali je prenos na podlagi 2. točke prejšnjega odstavka v nasprotju z interesi upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ali vlagateljaxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , so opredeljena v 80. členu Uredbe 231/2013/EU.

     (7) Pooblaščenec mora imeti v vsakem trenutku pregled nad opravljanjem posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki so bile s pooblastilom za opravljanje storitev oziroma poslov prenesene na tretjo osebo.

     (8) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi, če tretja oseba prenese pooblastilo za prenos opravljanja posameznih storitev in poslov naprej.

     61. člen

     (obveščanje Agencije)

     Agencija predpiše podrobnejšo vsebino, rok in način obveščanja iz tega pododdelka.

   • 2.4.3. Osnovni kapital upravljavca AIS
    • 62. člen

     (višina osnovnega kapitala upravljavca AIS)

     (1) Najnižji znesek osnovnega kapitala upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki opravlja samo storitve upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , je 125.000 eurov. Če se AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. upravlja sam, znaša najnižji znesek osnovnega kapitala 300.000 eurov

     (2) Če vrednost premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jih upravlja upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , presega 250.000.000 eurov, upravljavec poleg osnovnega kapitala iz prejšnjega odstavka zagotovi dodatni kapital v višini 0,02 odstotka vrednosti razlike med premoženjem, ki ga upravlja, in zneskom 250.000.000 eurov.

     (3) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. zagotovi dodatni kapital le v taki višini, da vsota osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena in dodatnega kapitala iz prejšnjega odstavka ne presega 10.000.000 eurov.

     (4) Za namene drugega in tretjega odstavka tega člena se pri izračunu vrednosti premoženja, ki ga upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. upravlja, upošteva vrednost sredstev vseh AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jih upravlja, vključno z vrednostjo sredstev AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jih je prenesel v upravljanje, ne upošteva pa se vrednost sredstev AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jih je prevzel v upravljanje.

     (5) Agencija lahko upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. dovoli, da do 50 odstotkov dodatnega kapitala iz drugega odstavka tega člena nadomesti s pravnim poslom, na podlagi katerega za ta znesek jamči banka, oziroma kreditna institucija ali zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali tretji državi. Agencija upošteva jamstvo osebe iz tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) le, če za kreditno institucijo oziroma zavarovalnico s sedežem v tretji državi veljajo pravila varnega in skrbnega poslovanja, ki so enakovredna pravilom, ki za te institucije veljajo v Republiki Sloveniji.

     (6) Če upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. opravlja tudi storitve iz 3. točke prvega odstavka 55. člena tega zakona, se znesek osnovnega kapitala poveča za znesek iz 177. ali 178. člena ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov, odvisno od vrste storitev, ki jih opravlja.

     (7) Če upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. upravlja tudi KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), se pri izračunu vrednosti premoženja v upravljanju skladno s četrtim in petim odstavkom tega člena upoštevajo še sredstva teh skladov.

     (8) Poleg kapitala iz drugega odstavka tega člena mora upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. zagotoviti še dodatni kapital v skladu s 14. členom Uredbe 231/2013/EU za kritje tveganj poklicne odgovornosti.

     (9) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko tveganja poklicne odgovornosti namesto z dodatnim kapitalom iz prejšnjega odstavka krije z zavarovanjem poklicne odgovornosti v skladu s 15. členom Uredbe 231/2013/EU.

     (10) Sredstva iz osnovnega kapitala iz prvega, drugega, šestega in sedmega odstavka tega člena morajo biti naložena v likvidna sredstva ali naložbe, ki jih je mogoče v kratkem roku unovčiti, in ne smejo obsegati špekulativnih pozicij.

     (11) Za družbo za upravljanje, ki ima dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , se uporabljajo osmi do deseti odstavek tega člena.

      Komentar
     • 1. 4. 2019 Naložbe AIS v druge AIS istega upravljavca x
     • 1. 4. 2019 Upoštevanje kapitalskih zavez pri izračunu vrednosti premoženja skladov v upravljanju x
   • 2.4.4. Pravila poslovanja upravljavca AIS
    • 2.4.4.1. Splošne določbe
     • 63. člen

      (načela poslovanja)

      (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. :

      1. pri opravljanju svojih dejavnosti ravna pošteno, s primerno strokovnostjo in skrbnostjo ter pravično;

      2. deluje v najboljšem interesu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jih upravlja, ali vlagateljev v te sklade in celovitosti trga;

      3. ima in učinkovito uporablja vire in postopke, potrebne za pravilno opravljanje njegovih poslovnih dejavnosti;

      4. sprejme utemeljene ukrepe za preprečitev nasprotja interesov oziroma, če jih ni mogoče preprečiti, za to, da se ta nasprotja ugotovijo, obvladujejo in spremljajo ter se, kadar je to primerno, razkrijejo zato, da ne bi negativno vplivali na interese AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jih upravlja ali vlagateljev v te sklade, in da se zagotovi poštena obravnava skladov, ki jih upravlja;

      5. izpolnjuje predpisane zahteve, ki veljajo za opravljanje njegovih poslovnih dejavnosti, tako da se zastopajo najboljši interesi AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jih upravlja, ali vlagateljev v te sklade in celovitost trga;

      6. pravično obravnava vlagateljexVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v sklade, ki jih upravlja.

      (2) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vlagateljexVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) obravnava tako, da noben ni deležen prednostne obravnave, razen če je taka obravnava razkrita v pravilih upravljanja ali aktu o ustanovitvi AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

      (3) Merila za ocenjevanje, ali upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, so določena v 17. do 29. členu Uredbe 231/2013/EU.

      64. člen

      (sistem prejemkov)

      (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vzpostavi in izvaja ustrezen sistem prejemkov, ki vključuje politike in prakse prejemkov, ki so združljive z ustreznim in učinkovitim upravljanjem tveganj ter tako upravljanje tveganjxUpravljanje tveganj obsega ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim je ali bi jim lahko bil izpostavljen investicijski sklad pri svojem poslovanju. tudi spodbujajo, hkrati pa ne spodbujajo prevzemanja tveganj, ki niso skladna s stopnjo tveganosti AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), pravili upravljanja ali aktom o ustanovitvi skladov, ki jih upravlja upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

      (2) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vzpostavi in izvaja politike prejemkov, ki vključujejo plače in diskrecijske pokojninske ugodnosti, za kategorije zaposlenihxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom. s posebno naravo dela, pri čemer upošteva načela glede prilagajanja prejemkov tveganjem.

      (3) Zaposleni s posebno naravo dela so zaposlenixZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom., ki lahko s svojimi delovnimi nalogami in dejanji pomembno vplivajo na profil tveganosti upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja, ter obsegajo zlasti naslednje kategorije zaposlenihxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom.:

      1. višje vodstvoxVišje vodstvo pomeni vodstveno raven, ki je neposredno podrejena upravi družbe za upravljanje in odgovorna za sprejemanje tekočih poslovno-operativnih odločitev v zvezi s poslovanjem družbe za upravljanje, za upravljanje premoženja in za upravljanje tveganj.,

      2. zaposlene v notranji kontroli,

      3. neposredne prevzemnike tveganj in

      4. druge zaposlene, katerih celotni prejemki, vključno s posebnimi pokojninskimi ugodnostmi, so po velikosti enaki ali višji od prejemkov višjega vodstvaxVišje vodstvo pomeni vodstveno raven, ki je neposredno podrejena upravi družbe za upravljanje in odgovorna za sprejemanje tekočih poslovno-operativnih odločitev v zvezi s poslovanjem družbe za upravljanje, za upravljanje premoženja in za upravljanje tveganj. ali neposrednih prevzemnikov tveganj.

      (4) Neposredni prevzemniki tveganj so zaposlenixZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom., katerih poklicna dejavnost ima bistven vpliv na profil tveganosti upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja, in sicer posamično ali skupaj kot člani skupine.

      (5) Prejemki za namene iz prvega odstavka tega člena vključujejo vse oblike neposrednih ali posrednih finančnih in nefinančnih plačil ter ugodnosti, do katerih so zaposlenixZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom. upravičeni na podlagi sklenjenih pogodb z upravljavcem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

      (6) Nadzorni svet upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. mora sprejeti in redno preverjati ustreznost sprejetih politik prejemkov in praks glede prejemkov, upravaxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pa mora najmanj enkrat letno zagotoviti celovit in neodvisen pregled skladnosti dejanskih prejemkov s temi politikami in praksami.

      (7) Agencija podrobneje predpiše potrebne lastnosti politike prejemkov.

       Komentar
      • 1. 4. 2019 Začetek uporabe politik in praks prejemkov x
      • 1. 4. 2019 Ureditev prejemkov, v primeru prenosa upravljanja premoženja AIS ali upravljanja tveganj AIS na osebo, katero poslovanje je usklajeno z Direktivo CRD x
      • 1. 4. 2019 Upravljavci premoženja AIS x

      65. člen

      (temeljna načela za določanje politik in praks prejemkov)

      (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pri določanju politik in praks prejemkov upošteva naslednja načela:

      1. politika prejemkov je združljiva s preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj in tako upravljanje tveganjxUpravljanje tveganj obsega ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim je ali bi jim lahko bil izpostavljen investicijski sklad pri svojem poslovanju. tudi spodbuja, pri čemer ne spodbuja izpostavljanja tveganjem, ki niso skladna s stopnjo tveganosti AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma ustanovnim aktom AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki ga upravlja upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

      2. politika prejemkov je v skladu s poslovno strategijo, cilji, vrednotami in interesi upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki jih upravlja upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ali vlagateljev v ta AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ter vključuje ukrepe za preprečevanje nasprotja interesov;

      3. zaposlenixZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom., ki opravljajo kontrolne funkcije, prejemajo prejemke glede na doseganje ciljev, povezanih z njihovimi funkcijami, neodvisno od uspešnosti poslovnih področij, katera nadzirajo;

      4. variabilni del prejemka mora vedno temeljiti na kombinaciji ocene uspešnosti posameznika in njegove poslovno- organizacijske enote oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ter splošnega poslovnega rezultata upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

      5. najmanj 50 odstotkov oziroma manj, če upravljanje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. znaša manj kot 50 odstotkov skupnega premoženja, ki ga upravlja upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , variabilnega prejemka vsakega posameznika iz tretjega odstavka prejšnjega člena mora biti sestavljenega iz enot AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma enakovrednih lastniških deležev ali na deleže vezanih instrumentov ali enakovrednih negotovinskih instrumentov;

      6. znaten delež, vendar najmanj 40 odstotkov variabilnega prejemka vsakega posameznika iz tretjega odstavka prejšnjega člena mora upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. odložiti za obdobje, ki ustreza poslovnemu ciklu ter politiki zahtev po izplačilih AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in traja od treh do petih let, razen če je poslovni cikel AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. krajši;

      7. variabilni prejemki, vključno z odloženim deležem iz prejšnje točke, se izplačajo ali dospejo v plačilo le, če so glede na finančno stanje upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. kot celote vzdržni, in če jih upravičuje uspešnost zadevnega upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , poslovne enote in posameznika;

      8. vsak posameznik iz tretjega odstavka prejšnjega člena se mora zavezati, da ne bo uporabljal osebnega zavarovanja pred tveganji ali zavarovanja v zvezi s prejemki in odgovornostjo z namenom poseganja v učinke prilagoditve njegovega variabilnega prejemka tveganjem;

      9. plačilo vsakemu posamezniku iz tretjega odstavka prejšnjega člena, v zvezi s predčasno prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi, mora izražati doseženo uspešnost tega posameznika v določenem obdobju, in ne sme nagrajevati njegove neuspešnosti ali morebitnih kršitev v upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

      (2) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. mora upoštevati načela iz prejšnjega odstavka na način in v obsegu, ki ustreza njegovi velikosti, notranji organiziranosti ter naravi, obsegu in zapletenosti dejavnosti, ki jih opravlja.

      (3) Ocenjevanje uspešnosti vsakega posameznika iz tretjega odstavka prejšnjega člena, na podlagi katere se izračunajo variabilne sestavine prejemka ali masa variabilnih sestavin prejemka, upošteva vse vrste trenutnih in prihodnjih tveganj in predstavlja podlago za morebitno prilagoditev variabilnega prejemka tveganjem. Ocenjevanje se izvaja v večletnem obdobju z namenom, da je dejansko plačilo sestavin prejemka porazdeljeno čez obdobje, ki se določi glede na življenjski cikel AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in njegova poslovna tveganja.

      (4) Določbe tega zakona glede variabilnih prejemkov se uporabljajo za posameznike iz tretjega odstavka prejšnjega člena, razen če drug zakon za posamezne primere določa strožja merila v zvezi z variabilnimi prejemki, kot se uporabljajo na podlagi tega zakona.

      66. člen

      (komisija za prejemke)

      (1) Pomemben upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. mora vzpostaviti komisijo za prejemke.

      (2) Pri določitvi pomembnosti upravljavca iz prejšnjega odstavka se upošteva:

      1. velikost upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ali velikosti AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jih upravlja,

      2. lastnosti notranje organizacije in

      3. narava, obseg in kompleksnost poslov, ki jih opravlja.

      (3) Komisija iz prvega odstavka tega člena mora imeti predsednika in najmanj dva člana, ki so člani nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

      (4) Komisija za prejemke je posvetovalno telo nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. in upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. ter izvaja naslednje naloge:

      1. izvaja strokovne in neodvisne ocene politik in praks prejemkov ter na njihovi podlagi daje pobude za ukrepe v zvezi z izboljšanjem upravljanja tveganj upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

      2. pripravlja predloge odločitev nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. v zvezi s prejemki, vključno s tistimi, ki vplivajo na tveganje in upravljanje tveganjxUpravljanje tveganj obsega ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim je ali bi jim lahko bil izpostavljen investicijski sklad pri svojem poslovanju. upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

      3. nadzoruje prejemke višjega vodstvaxVišje vodstvo pomeni vodstveno raven, ki je neposredno podrejena upravi družbe za upravljanje in odgovorna za sprejemanje tekočih poslovno-operativnih odločitev v zvezi s poslovanjem družbe za upravljanje, za upravljanje premoženja in za upravljanje tveganj., ki opravlja funkcije upravljanja tveganj in zagotavljanja skladnosti poslovanja.

      (5) Pri pripravi odločitev iz prejšnjega odstavka komisija za prejemke upošteva dolgoročne interese delničarjev, vlagateljev in drugih zainteresiranih strani.

      (6) V upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki nima komisije za prejemke, naloge iz četrtega odstavka tega člena opravlja nadzorni svetxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji..

      67. člen

      (nasprotje interesov)

      (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. sprejme ukrepe za ugotovitev nasprotij interesov, ki se lahko pojavijo pri opravljanju storitve upravljanja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. med:

      1. upravljavcem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , vključno z njegovo upravoxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada., osebami, zaposlenimixZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom. pri upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ali osebami, ki so z upravljavcem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v razmerju obvladovanja, in AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja, ali vlagateljixVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v ta AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ,

      2. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali vlagateljixVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v ta AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in drugim AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali vlagateljixVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v ta drugi AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ,

      3. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali vlagateljixVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v ta AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in drugimi strankami upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ,

      4. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali vlagateljixVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v ta AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), ki ga upravlja upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ali vlagateljixVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v ta KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), ali

      5. dvema strankama upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

      (2) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vzdržuje in vodi učinkovito organizacijsko in administrativno ureditev s ciljem sprejeti vse razumne ukrepe za ugotovitev, preprečitev, obvladovanje in spremljanje nasprotja interesov, da ne bi škodili interesom AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jih upravlja, oziroma njihovih vlagateljev.

      (3) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pri svojem poslovanju ločuje naloge in odgovornosti, ki jih je mogoče šteti za nezdružljive ali bi lahko privedle do sistematičnih nasprotij interesov. Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oceni, ali njegovi pogoji poslovanja vključujejo tudi druga bistvena nasprotja interesov, in jih razkrije vlagateljemxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jih upravlja.

      (4) Vrste nasprotij interesov iz tega člena in ustrezne ukrepe, ki naj jih upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. sprejme v zvezi s strukturami ter organizacijskimi in upravnimi postopki, da se ugotovijo, preprečijo, obvladujejo in spremljajo nasprotja interesov ter ustrezno razkrijejo, določa 2. oddelek III. poglavja Uredbe 231/2013/EU.

      68. člen

      (nenevtralizirana nasprotja interesov)

      Če organizacijska ureditev, ki jo sprejme upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. za ugotavljanje, preprečevanje, obvladovanje in spremljanje nasprotij interesov, ne zadošča, da bi lahko z ustrezno stopnjo gotovosti preprečil nevarnost škodovanja interesom vlagateljev, mora upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vlagateljemxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. jasno razkriti splošne lastnosti ali vire nasprotja interesov, preden začne zanje opravljati storitve, ter v zvezi s tem razviti ustrezne politike in postopke.

      69. člen

      (poslovanje z glavnim posrednikom)

      (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki v imenu in za račun AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja, posluje z glavnim posrednikom, sklene z njim pisno pogodbo, v kateri se v skladu s pravili upravljanja ali aktom o ustanovitvi AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , v imenu in za račun katerega se pogodba sklepa, določijo vse dovoljene oblike prenosa in ponovne uporabe sredstev sklada.

      (2) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. o vsebini pogodbe iz prejšnjega odstavka obvesti skrbnika.

      (3) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pri izbiri in imenovanju glavnega posrednikaxGlavni posrednik je kreditna institucija, investicijsko podjetje ali druga oseba z dovoljenjem pristojnega organa, za katero veljajo pravila in nadzor skrbnega in varnega poslovanja, in ki profesionalnim vlagateljem kot nasprotna stranka ponuja predvsem storitve financiranja ali izvrševanja transakcij s finančnimi instrumenti, lahko pa tudi druge storitve, kakršne so obračun in poravnava poslov, hramba, posojanje vrednostnih papirjev, zagotavljanje naročniku prilagojene tehnologije in druge operativne podporne storitve. ravna s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

      70. člen

      (sistemi upravljanja tveganj in funkcija upravljanja tveganj)

      (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vzpostavi in izvaja ustrezne sisteme upravljanja tveganj, kot so opredeljeni v 38. členu Uredbe 231/2013/EU, s katerimi na primeren način ugotavlja, meri, obvladuje in spremlja tveganja, ki so relevantna za vsako naložbeno strategijo AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), in ki jim je ali bi jim lahko bil izpostavljen sklad.

      (2) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vsaj enkrat letno oceni ustreznost sistemov upravljanja tveganj v skladu z 41. členom Uredbe 231/2013/EU in jih po potrebi ustrezno prilagodi.

      (3) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vzpostavi in vzdržuje trajno funkcijo upravljanja tveganj v skladu z 39. členom Uredbe 231/2013/EU.

      (4) Funkcija upravljanja tveganj mora biti v skladu z 42. in 43. členom Uredbe 231/2013/EU funkcionalno in hierarhično ločena od drugih organizacijskih enot upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , vključno z organizacijskimi enotami, katerih delovno področje je upravljanje premoženja.

      (5) Pri preverjanju funkcionalne in hierarhične ločenosti iz prejšnjega odstavka Agencija upošteva načelo sorazmernosti, pri čemer mora biti upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v vsakem trenutku sposoben dokazati, da sprejeti ukrepi za obvladovanje nasprotij interesov omogočajo neodvisno delovanje funkcije upravljanja tveganj, kot to določa 43. člen Uredbe 231/2013/EU, ter da je postopek upravljanja tveganj skladen s tem zakonom in učinkovit.

      (6) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. sprejme, izvaja in vzdržuje ustrezno in dokumentirano politiko upravljanja tveganj kot to določa 40. člen Uredbe 231/2013/EU.

      (7) Pri upravljanju tveganj se pri ocenjevanju kreditne sposobnosti izdajateljev finančnih instrumentov in drugih institucij, v katere so naložena sredstva AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) in oseb, do katerih je posamezen sklad izpostavljen, upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ne sme izključno ali avtomatično opirati na bonitetne ocene, ki jih izdajo bonitetne agencije.

      (8) Agencija ob upoštevanju narave, obsega in kompleksnosti upravljanja tveganj AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) presodi, ali upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. spoštuje prejšnji odstavek, in ga po potrebi opozori, naj zmanjša izključnost ali avtomatičnost uporabe bonitetnih ocen.

      (9) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. mora:

      1. pri nalaganju sredstev v imenu in za račun AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) imeti ustrezen, dokumentiran in posodobljen postopek skrbnega pregleda, tako, da so izbrane naložbe skladne z naložbeno strategijo, naložbenimi cilji in profilom tveganosti sklada;

      2. zagotoviti, da je tveganja, ki izhajajo iz posamezne naložbe, in njihov vpliv na celotno tveganost AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) mogoče ugotoviti, izmeriti, obvladovati in redno spremljati, pri čemer mora upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. izvajati tudi teste izjemnih situacij;

      3. zagotoviti, da se tveganost AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) sklada z obsegom in strukturo portfelja sklada ter naložbenimi strategijami in cilji, kot jih določajo pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma prospekt in drugi prodajni dokumenti AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

      71. člen

      (posebna pravila pri uporabi finančnega vzvoda)

      (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. za vsak AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja, določi:

      1. najvišjo raven finančnega vzvodax Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih., ki ga upravljavec lahko ustvari v imenu in za račun AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3);

      2. pogoje za ponovno uporabo zavarovanj oziroma podelitev garancij v poslih, povezanih s finančnim vzvodomx Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih..

      (2) Pri določitvi finančnega vzvodax Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih. in pogojev iz prejšnjega odstavka upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. upošteva zlasti:

      1. vrsto AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3);

      2. naložbeno strategijo AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3);

      3. vire finančnega vzvodax Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3);

      4. povezave AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) z drugimi finančnimi institucijami, če bi te povezave lahko vodile v sistemsko tveganje;

      5. obveznost omejitve izpostavljenosti do posamezne nasprotne strankexStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve".;

      6. delež, do katerega je finančni vzvodx Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih. zavarovan;

      7. razmerja med sredstvi in obveznostmi do virov sredstev;

      8. delež, vrsto in obseg dejavnosti upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. na obravnavnih trgih.

       Komentar
      • 1. 4. 2019 Finančni vzvod in podrejene družbe x
      • 1. 4. 2019 Finančni vzvod in denarna sredstva v referenčni valuti AIS x
      • 1. 4. 2019 Izračun izpostavljenosti, z uporabo metode zavezujoče izpostavljenosti x

      72. člen

      (upravljanje likvidnosti)

      (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. za vsak AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja, razen za zaprt sklad, ki ne uporablja finančnega vzvodax Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih., vzpostavi ustrezen sistem upravljanja likvidnosti in sprejme postopke, ki omogočajo spremljanje likvidnostnega tveganja sklada in zagotavljajo, da je likvidnost naložb sklada usklajena z njegovimi obveznostmi v skladu s 4. oddelkom III. poglavja Uredbe 231/2013/EU.

      (2) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. redno izvaja teste izjemnih situacij pod običajnimi in izjemnimi likvidnostnimi pogoji, ki mu omogočijo, da oceni in spremlja likvidnostno tveganje posameznega AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

      (3) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. mora za vsak AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja, zagotoviti usklajenost naložbene strategije, profila likvidnosti in politike odkupov enot v skladu z 49. členom Uredbe 231/2013/EU.

      73. člen

      (naložbe v pozicije listinjenja)

      Upravljavec AISAJIS je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki ni KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko sredstva AISAJIS je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki ni KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISAJIS je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki ni KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članiceDržava članica je država članicaxDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISAJIS je investicijski skladxInvesticijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada. V ZISDU-3 se izraz "investicijski sklad" uporablja za investicijske sklade, ki premoženje zbirajo javno., ki ni KNPVPxKratica za kolektivni naložbeni podjem za vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (angl. Undertaking for Collective Investment in Transfereable Securities ali UCITS), in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državeTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja, nalaga v pozicije listinjenja, če so izpolnjeni pogoji iz 5. oddelka III. poglavja Uredbe 231/2013/EU.

       Komentar
      • 3. 9. 2020 Pogoji za izpostavljenost do pozicij listinjenja x
    • 2.4.4.2. Organizacijske zahteve
     • 74. člen

      (splošna načela)

      (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vzpostavi in uresničuje trden in zanesljiv sistem upravljanja, pri čemer uporabi ustrezne človeške in tehnične vire, potrebne za ustrezno upravljanje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), upoštevajoč tudi naravo skladov, ki jih upravlja, v skladu s 6. oddelkom III. poglavja Uredbe 231/2013/EU.

      (2) Sistem upravljanja vključuje:

      1. zanesljive administrativne in računovodske postopke,

      2. nadzorno in varnostno ureditev za elektronsko obdelavo podatkov,

      3. ustrezen sistem notranjih kontrol.

      (3) Sistem notranjih kontrol iz 3. točke prejšnjega odstavka zlasti vključuje in zagotavlja:

      1. pravila za osebne transakcijexOsebna transakcija je posel s finančnimi instrumenti, ki ga sklene zadevna oseba oziroma je sklenjen za račun te osebe, če je izpolnjen vsaj eden od navedenih kriterijev: a. oseba ravna izven svojega rednega opravljanja del in nalog; b. posel je sklenjen za račun zadevne osebe oziroma za račun ožjega družinskega člana te osebe ali osebe, ki je v razmerju tesne povezanosti s to osebo. zaposlenihxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom. v upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

      2. pravila v zvezi z imetništvom ali upravljanjem naložb z namenom vlagati za svoj račun;

      3. da je vsako transakcijo, v katero je vključen AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), mogoče rekonstruirati glede na njen izvor, strankexStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". transakcije, vrste ter časa in kraja, ko je bila izvedena;

      4. da se sredstva AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) nalagajo v skladu s pravili upravljanja ali aktom o ustanovitvi AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) in predpisi, ki urejajo poslovanje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

      75. člen

      (neodvisno vrednotenje in izračun čiste vrednosti sredstev)

      (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. za vsak AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja, vzpostavi in uresničuje ustrezne postopke za pravilno in neodvisno vrednotenje sredstev in obveznosti ter za izračun čiste vrednosti sredstev v skladu s tem zakonom, predpisi, ki urejajo poslovanje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), in pravili upravljanja ali aktom o ustanovitvi AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

      (2) Natančnejša merila v zvezi s postopki vrednotenja sredstev AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki jih upošteva upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , določa 7. oddelek III. poglavja Uredbe 231/2013/EU.

      (3) Agencija podrobneje predpiše vrednotenje sredstev AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki nima pravne osebnosti, izračun čiste vrednosti sredstev AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in izračun vrednosti enote AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

       Komentar
      • 1. 4. 2019 Vrednotenje OTC izvedenih finančnih instrumentov x

      76. člen

      ((obveščanje vlagateljev)

      (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. najmanj enkrat letno izračuna čisto vrednost sredstev in vrednost enote AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja.

      2) Vrednotenje enot odprtega AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) se ob pogojih iz prejšnjega odstavka opravi v rokih, ki so odvisni od njegovih naložb ter pogostosti izdaj in odkupov enot premoženja.

      (3) Vrednotenje enot zaprtega AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) se ob pogojih iz prvega odstavka tega člena opravi tudi pri povečanju ali zmanjšanju kapitala sklada.

      (4) Pogostost vrednotenja sredstev odprtega AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) iz drugega odstavka tega člena natančneje določa 74. člen Uredbe 231/2013/EU.

      77. člen

      (prenos pooblastila na tretjo osebo)

      (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v pravilih upravljanja ali aktu o ustanovitvi AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) natančneje opredeli način in roke obveščanja vlagateljev o vrednotenju sredstev in izračunani vrednosti enote premoženja.

      (2) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vlagateljexVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. obvesti o vrednotenju sredstev in izračunu vrednosti enote v rokih in na način, kot jih določajo pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

       Komentar
      • 1. 4. 2019 Obveščanje imetnikov enot AIS x

      78. člen

      (vrednotenje sredstev in obveznosti)

      (1) Sredstva in obveznosti AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) lahko vrednoti:

      1. zunanji cenilec, če so izpolnjeni pogoji iz 79. člena tega zakona;

      2. upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. sam, če izpolnjuje pogoje iz 82. člena tega zakona.

      (2) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma zunanji cenilec opravi vrednotenje sredstev in obveznosti nepristransko, strokovno, skrbno in vestno.

       Komentar
      • 1. 4. 2019 Vrednotenje OTC izvedenih finančnih instrumentov x

      79. člen

      (opravljanje vrednotenja s strani zunanjega cenilca)

      (1) Zunanji cenilec je lahko pravna ali fizična oseba, neodvisna od AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jih upravlja upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , od upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ali katere koli druge osebe v razmerju tesne povezanostixTesna povezanost je položaj, pri katerem sta dve ali več fizičnih ali pravnih oseb povezane na enega od naslednjih načinov: 1. z udeležbo, kot je določena v 1. točki 20. člena ZISDU-3, 2. z obvladovanjem, 3. tako da vse obvladuje ista tretja oseba. z AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki jih upravlja upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , oziroma z upravljavcem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

      (2) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki je za vrednotenje sredstev in obveznosti pooblastil zunanjega cenilca, mora biti kadar koli sposoben Agenciji dokazati, da:

      1. je zunanji cenilec registriran pri ustreznem strokovnem združenju oziroma njegovo stroko urejajo ustrezni zakoni ali pravila poklicnega ravnanja;

      2. lahko zunanji cenilec kadar koli predloži zadostna strokovna zagotovila za učinkovito opravljanje nalog vrednotenja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

      3. je imenovanje zunanjega cenilca skladno z določbami 58. in 59. člena tega zakona ter 8. oddelkom poglavja III Uredbe 231/2013/EU.

      (3) Skrbnik AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) ne sme biti imenovan za zunanjega cenilca sklada, za katerega opravlja skrbniške storitve, razen če zagotavlja funkcionalno in hierarhično ločeno opravljanje skrbniških storitev od storitev zunanjega cenilca ter so morebitna nasprotja interesov primerno ugotovljena, obvladovana, spremljana in razkrita vlagateljemxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote..

       Komentar
      • 1. 4. 2019 Vrednotenje OTC izvedenih finančnih instrumentov x

      80. člen

      (prepoved prenosa nalog vrednotenja na tretjo osebo)

      Zunanji cenilec ne sme prenesti pooblastila za opravljanje storitev vrednotenja na tretjo osebo.

      81. člen

      (obveščanje Agencije)

      (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. obvesti Agencijo o imenovanju zunanjega cenilca.

      (2) Obvestilu upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 79. člena tega zakona.

      (3) Agencija lahko zahteva imenovanje drugega zunanjega cenilca, če ugotovi, da imenovani zunanji cenilec ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 79. člena tega zakona.

      82. člen

      (opravljanje vrednotenja s strani upravljavca AIS)

      Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko sam opravlja vrednotenje sredstev AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , če zagotavlja ločenost opravljanja vrednotenja premoženja od storitev iz podtočke a) 1. točke 57. člena tega zakona, in če politika prejemkov in drugi ukrepi zagotavljajo primerno obvladovanje nasprotij interesov ter preprečujejo neprimeren vpliv na zaposlene.

      83. člen

      (preverjanje vrednotenja)

      Če vrednotenje opravlja upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. sam, Agencija lahko zahteva, da postopke vrednotenja oziroma vrednotenja sredstev in obveznosti preveri zunanji cenilec oziroma revizor.

      84. člen

      (odgovornost za vrednotenje)

      (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. je odgovoren za pravilno vrednotenje sredstev in obveznosti AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), pravilnost izračuna čiste vrednosti sredstev in vrednosti enot AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) ter njuno objavo, ne glede na to ali je za vrednotenje sredstev upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pooblastil zunanjega cenilca ali ne.

      (2) Zunanji cenilec je odgovoren upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. za morebitno izgubo, ki jo je upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. utrpel zaradi malomarnosti ali namernega neizpolnjevanja nalog zunanjega cenilca.

   • 2.4.5. Varovanje zaupnih podatkov
    • 85. člen

     (zaupni podatki)

     Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. kot zaupne varuje vse podatke, dejstva in okoliščine o posameznem imetniku enot AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma posamezni strankixStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve"., s katerimi razpolaga, ne glede na to, kako je pridobil te podatke.

     86. člen

     (dolžnost varovanja zaupnih podatkov)

     (1) Člani upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. in nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , delničarji oziroma družbeniki, zaposlenixZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom., druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom pri upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma opravljanju storitev zanj kakor koli dostopni zaupni podatki iz prejšnjega člena, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim osebam niti jih sami uporabiti ali omogočiti, da bi jih uporabile tretje osebe. S prenehanjem statusa delničarja, statusa družbenika, zaposlitve ali pogodbenega razmerja dolžnost varovanja informacij iz prejšnjega stavka ne preneha.

     (2) Prejšnji odstavek se ne uporablja:

     1. če imetnik enot AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ali strankaxStranka pomeni investicijski sklad, za katerega družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov oziroma tudi vsako fizično ali pravno osebo oziroma katerikoli drug podjem, za katerega opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve. Pri uporabi določb VI. poglavja Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Posebni pogoji, kadar družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve) se uporablja pojem "stranka" v pomenu iz 12. člena ZTFI-1, ki določa, da je "stranka vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero investicijsko podjetje opravlja investicijske ali pomožne investicijske storitve". izrecno pisno privoli, da se sporočijo posamezni zaupni podatki,

     2. če te podatke potrebuje Agencija, sodišče oziroma drug pristojni organ za postopek, ki ga vodi v skladu s svojimi pristojnostmi, in je vložena pisna zahteva za posredovanje teh podatkov,

     3. ob predložitvi podatkov nadrejenim družbam v zvezi z nadzorom v skladu z oddelkom 6.7. tega zakona ali v skladu z zakonom, ki ureja finančne konglomerate, in

     4. v drugih primerih, določenih z zakonom.

     (3) Za varovanje zaupnih podatkov mora skrbnik upoštevati določbe zakona, ki ureja bančništvo, o varovanju zaupnih podatkov

     87. člen

     (uporaba zaupnih podatkov)

     Agencija oziroma drugi organi in osebe lahko podatke, ki so jih pridobili na podlagi drugega odstavka prejšnjega člena, uporabijo izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni, in v primerih, ki jih določa zakon.

   • 2.4.6. Kapitalska ustreznost
    • 88. člen

     (kapitalska ustreznost)

     Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. zagotovi, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom glede na storitve, ki jih opravlja, in vrednost premoženja v upravljanju ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh storitev.

     89. člen

     (kapital upravljavca AIS)

     (1) Kapital upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. sestavljajo naslednje postavke:

     1. vplačani osnovni kapital in kapitalske rezerve, ki so ob rednem poslovanju neomejeno razpoložljivi za pokrivanje morebitnih izgub ter se ob stečaju ali likvidaciji izplačajo za vsemi drugimi terjatvami;

     2. rezerve iz dobička;

     3. preneseni čisti poslovni izid;

     4. presežek iz prevrednotenja;

     5. druge postavke, ki so po svojih lastnostih in namenu podobne postavkam iz 1. do 4. točke tega odstavka.

     (2) Pri izračunu kapitala se kot odbitne upoštevajo naslednje postavke:

     1. lastne delnice oziroma poslovni deleži, če niso pripoznani kot odbitna postavka kapitala;

     2. neopredmetena dolgoročna sredstva;

     3. čista izguba poslovnega leta oziroma prenesena izguba preteklih let;

     4. druge postavke, ki so po svojih lastnostih in namenu podobne postavkam iz 1. do 3. točke tega odstavka.

     90. člen

     (minimalni kapital)

     (1) Kapital upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. mora vedno dosegati ali presegati višjo od vrednosti:

     1. 25 odstotkov stalnih stroškov upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v predhodnem poslovnem letu, povečano za:

     a) lastna sredstva v skladu s sedmim odstavkom 62. člena tega zakona ali

     b) morebitna lastna sredstva v skladu z osmim odstavkom 62. člena tega zakona;

     2. seštevka kapitalskih zahtev za kreditna in tržna tveganja po prvem odstavku 226. člena ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov v zvezi z zakonom, ki ureja bančništvo, ki izhajajo iz opravljanja storitev gospodarjenja in pomožnih storitev.

     (2) Ne glede na prejšnji odstavek kapital upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ne sme biti nižji od zneska osnovnega kapitala izračunanega v skladu z 62. členom tega zakona.

     91. člen

     (prepoved izplačila dobička)

     (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ne sme izplačati dobička niti kot vmesne dividende oziroma dividende niti kot izplačila iz udeležbexUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. v dobičku upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe, nadzornega svetaxNadzorni svet pomeni nadzorni svet oziroma člane upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. oziroma zaposlenihxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom., če je kapital upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. manjši od minimalnega kapitala ali bi se zaradi izplačila dobička tako zmanjšal, da ne bi več dosegal minimalnega kapitala.

     (2) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja, dokler upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ne zagotovi ustrezne višine kapitala.

     92. člen

     (ukrepi uprave za zagotovitev minimalnega kapitala)

     (1) Če kapital upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. zaradi povečanih kapitalskih zahtev ali drugih vzrokov ne dosega minimalnega kapitala, določenega v 90. členu tega zakona, upravaxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. sprejme tiste ukrepe za zagotovitev minimalnega kapitala, za odločanje o katerih je pristojna sama, oziroma izda predlog tistih ukrepov, za odločanje o katerih so pristojni drugi organi upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

     (2) O ukrepih oziroma predlogih ukrepov iz prejšnjega odstavka mora upravaxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. nemudoma poročati Agenciji.

     93. člen

     (akt o kapitalu upravljavca AIS)

     Agencija lahko predpiše:

     1. podrobnejše lastnosti in vrste postavk iz 89. člena tega zakona, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

     2. postavke stalnih stroškov upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ;

     3. roke, način in podrobnejšo vsebino poročanja o kapitalu upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. .

   • 2.4.7. Poslovne knjige in poslovna poročila upravljavca AIS ter revidiranje
    • 94. člen

     (poslovne knjige in letno poročilo upravljavca AIS)

     Za poslovne knjige in letno poročilo upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ter revidiranje se uporabljajo splošna pravila, določena v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in v zakonu, ki ureja revidiranje.

   • 2.4.8. Obveščanje vlagateljev
    • 95. člen

     (letno poročilo AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države)

     (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. mora v zvezi z vsakim AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja, in z vsakim AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga trži v državah članicah, razpolagati z letnim poročilom, pripravljenim v skladu s tem zakonom in 103. do 107. členom Uredbe 231/2013/EU.

     (2) Letno poročilo iz prejšnjega odstavka sestavljajo:

     1. bilanca stanja;

     2. izkaz poslovnega izida;

     3. izkaz poslovnega izida;

     4. poročilo o pomembnih spremembah informacij iz prvega odstavka 97. člena tega zakona v poslovnem letu;

     5. podatek o izplačanih prejemkih zaposlenimxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom. v poslovnem letu, razdeljen na stalne in spremenljive prejemke, število upravičencev teh prejemkov, in če je relevantno, podatek o izplačanem izkazanem upravičenju;

     6. podatek o izplačanih prejemkih v poslovnem letu, razdeljen na znesek, izplačan višjemu vodstvuxVišje vodstvo pomeni vodstveno raven, ki je neposredno podrejena upravi družbe za upravljanje in odgovorna za sprejemanje tekočih poslovno-operativnih odločitev v zvezi s poslovanjem družbe za upravljanje, za upravljanje premoženja in za upravljanje tveganj., in znesek, izplačan drugim zaposlenimxZaposleni so osebe, ki poleg članov uprave za družbo za upravljanje opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z družbo za upravljanje, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom., ki v sklopu svojih delovnih nalog in aktivnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

     (3) Letno poročilo iz prvega odstavka tega člena mora biti Agenciji, pristojnim organom AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) in vlagateljemxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. na razpolago v šestih mesecih po koncu poslovnega leta.

     (4) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vlagateljuxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) na njegovo zahtevo predloži izvod letnega poročila.

     (5) Če je AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) javna družba, pripravi in objavi letno poročilo v skladu z ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov, ali drugim predpisom države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), sprejetim zaradi prenosa Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES (UL L št. 390 z dne 31. 12. 2004, str. 38), upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. pa vlagateljemxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) v štirih mesecih po koncu poslovnega leta na njihovo zahtevo dodatno zagotovi tiste informacije iz drugega odstavka tega člena, ki niso zajete v letnem poročilu.

     (6) Dodatne informacije iz prejšnjega odstavka so lahko dodatek k letnemu poročilu ali samostojen dokument.

     (7) Računovodski izkazi vsebovani v letnem poročilu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. morajo biti izdelani v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) v skladu z računovodski standardi, ki veljajo v zadevni državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) v skladu z računovodskim standardi, ki veljajo v zadevni tretji državi, vse pa v skladu z računovodskimi pravili določenimi v pravilih upravljanja ali aktu o ustanovitvi AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

      Komentar
     • 1. 4. 2019 Razkritje v okviru 5. točke drugega odstavka 95. člena - podatki o izplačanih prejemkih, kadar gre za prenos upravljanja premoženja in/ali upravljanja tveganj x
     • 1. 4. 2019 Način razkritja v skladu s 5. in 6. točko drugega odstavka 95. člena x
     • 1. 4. 2019 Sheme računovodskih izkazov AIS x
     • 1. 4. 2019 Dodatne vsebine letnega poročila v primeru poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe x
     • 1. 4. 2019 Obveščanje imetnikov enot AIS x

     96. člen

     (revidiranje letnega poročila AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države)

     (1) Računovodske izkaze AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) iz letnega poročila sklada mora revidirati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje ali predpisom države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), sprejetim zaradi prenosa Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L št. 157 z dne 9. 6. 2006, str. 87).

     (2) Revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih, vključno z morebitnimi revizorjevimi kvalifikacijami, se v celoti objavi v letnem poročilu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

     (3) Ne glede na prvi odstavek tega člena letne računovodske izkaze AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. in se trži v državah članicah, revidira revizor v skladu z mednarodnimi revizorskimi standardi, ki veljajo v državi, v kateri ima AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) sedež.

     97. člen

     (razkritja vlagateljem v AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države)

     (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. za vsak AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja in za vsak AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga trži v državah članicah, zagotovi, da so vlagateljemxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. pred vložitvijo sredstev v sklad tako, kot je določeno v pravilih upravljanja ali aktu o ustanovitvi AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), na razpolago informacije o:

     1. naložbeni strategiji in naložbenih ciljih sklada, sedežu morebitnega centralnega sklada, sedežu skladov, v katere nalaga, če je sklad skladov, vrstah naložb, v katere sklad lahko nalaga svoja sredstva, tehnikah upravljanja sredstev, ki se lahko uporabijo pri upravljanju sklada in z njimi povezanih tveganjih, naložbenih omejitvah, okoliščinah, v katerih lahko sklad uporabi finančni vzvodx Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih., vrstah in virih dovoljenega finančnega vzvodax Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih. ter z njim povezanih tveganjih, omejitvah glede uporabe finančnega vzvodax Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih., zavarovanjih in ponovni uporabi sredstev ter najvišji ravni finančnega vzvodax Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih., ki ga upravljavec lahko ustvari v imenu in za račun sklada;

     2. postopkih, s katerimi lahko sklad spremeni naložbeno strategijo ali naložbeno politiko;

     3. pravnih posledicah pogodbenega razmerja, ki je nastalo z vlaganjem sredstev v sklad, vključno z informacijami o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, in obstoju kakršnih koli pravnih instrumentov, ki zagotavljajo priznavanje in izvrševanje sodb na ozemlju, na katerem je ustanovljen sklad;

     4. upravljavcu sklada, skrbniku sklada, revizorju in drugih izvajalcih storitev ter informacije o njihovih obveznostih in vlagateljevih pravicah;

     5. načinu kritja tveganj poklicne odgovornosti, kot to določata osmi in deveti odstavek 62. člena tega zakona;

     6. prenosu storitev upravljanja premoženja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) in prenosu opravljanja skrbniških storitev, o osebah, na katere so prenesene navedene storitve, ter morebitnem nasprotju interesov, ki bi lahko nastalo zaradi prenosa storitev;

     7. postopkih vrednotenja sredstev ter obveznosti in metodologiji za določanje cene enote AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), vključno z metodami, uporabljenimi za vrednotenje sredstev, ki jih je težko vrednotiti, v skladu s 75. do 84. členom tega zakona;

     8. upravljanju likvidnostnega tveganja sklada, vključno s pravicami glede odkupa v normalnih in izjemnih okoliščinah, ter obstoječih dogovorih z vlagateljixVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. o odkupu;

     9. vseh provizijah, stroških in izdatkih, ki jih neposredno ali posredno krijejo vlagateljixVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote., ter njihovih najvišjih zneskih;

     10. načinu, s katerim upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. zagotavlja enakovredno obravnavo vlagateljev, in če vlagateljxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. pridobi prednostno obravnavo ali pravico do prednostne obravnave, opis te obravnave, tip vlagateljev, ki so do nje upravičeni, in pa tudi vlagateljevo pravno oziroma ekonomsko povezavo s skladom oziroma upravljavcem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , kadar je to relevantno;

     11. zadnjem letnem poročilu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3);

     12. postopkih in pogojih izdaje in prodaje enot AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3);

     13. zadnji izračunani čisti vrednosti sredstev sklada na enoto sklada ali zadnji tržni ceni enote AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3);

     14. pretekli uspešnosti poslovanja sklada, če je na razpolago;

     15. glavnem posredniku, bistvenih dogovorih z njim, načinu upravljanja nasprotja interesov, pogodbenih določilih v skrbniški pogodbi glede možnosti prenosa storitev na drugo osebo in ponovni uporabi sredstev sklada ter informacijah o morebitnem prenosu odgovornosti na glavnega posrednikaxGlavni posrednik je kreditna institucija, investicijsko podjetje ali druga oseba z dovoljenjem pristojnega organa, za katero veljajo pravila in nadzor skrbnega in varnega poslovanja, in ki profesionalnim vlagateljem kot nasprotna stranka ponuja predvsem storitve financiranja ali izvrševanja transakcij s finančnimi instrumenti, lahko pa tudi druge storitve, kakršne so obračun in poravnava poslov, hramba, posojanje vrednostnih papirjev, zagotavljanje naročniku prilagojene tehnologije in druge operativne podporne storitve.;

     16. roku in načinu razkritja informacij iz šestega in sedmega odstavka tega člena.

     (2) Vlagatelji v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) morajo biti obveščeni tudi o bistvenih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka.

     (3) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vlagateljexVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) pred vložitvijo sredstev v sklad seznani tudi z morebitno možnostjo oprostitve odgovornosti skrbnika v skladu s šestim odstavkom 124. člena tega zakona.

     (4) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. vlagateljexVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. takoj, ko je mogoče, obvesti o spremembah ureditve v zvezi z odgovornostjo skrbnika iz prejšnjega odstavka.

     (5) Če mora AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. objaviti prospekt v skladu z ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov ali zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) v skladu s predpisom države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), sprejetim zaradi prenosa Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L 345 z dne 31. 12. 2003, str. 64; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/71/ES), AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) pa v skladu z zakonodajo tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), so lahko informacije iz prvega in tretjega odstavka tega člena, če niso zajete v prospektu, slednjemu dodane kot dodatne informacije, ali pa so razkrite v samostojnem dokumentu.

     (6) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. za vsak AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja, in za vsak AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga trži v državah članicah, vlagateljemxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v skladu s 108. členom Uredbe 231/2013/EU redno razkriva:

     1. delež sredstev sklada, ki so zaradi nelikvidnosti predmet posebne ureditve;

     2. uvedbo novih ukrepov za upravljanje likvidnosti sklada;

     3. aktualen profil tveganosti sklada in sisteme upravljanja tveganj, s katerimi upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. upravlja tveganja, ki jim je ali bi jim lahko bil izpostavljen sklad.

     (7) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki uporablja finančni vzvodx Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih., ali v državah članicah trži enote AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki uporablja finančni vzvodx Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih., v skladu s 109. členom Uredbe 231/2013/EU redno razkriva:

     1. vsako spremembo najvišje ravni finančnega vzvodax Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih., ki ga upravljavec lahko ustvari v imenu in za račun takega sklada, ter pogoje za ponovno uporabo zavarovanj oziroma garancij podeljenih v poslih, ki so povezani s finančnim vzvodomx Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih.;

     2. skupni znesek finančnega vzvodax Finančni vzvod je vsaka metoda, s katero upravljavec AIS, upravljavec AIS države članice oziroma upravljavec AIS tretje države poveča izpostavljenost sklada, ki ga upravlja, kot na primer izposoja denarnih sredstev ali vrednostnih papirjev oziroma pozicije v izvedenih finančnih instrumentih., ki ga tak sklad uporablja.

      Komentar
     • 1. 4. 2019 Dodatna razkritja vlagateljem v primeru poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe x
     • 1. 4. 2019 Obveščanje imetnikov enot AIS x
   • 2.4.9. Obveznosti za upravljavce AIS, ki upravljajo AIS, ki pridobijo pomemben delež v nejavnih družbah in izdajateljih
    • 98. člen

     (obvladovanje)

     V tem pododdelku obvladovanje pomeni:

     1. za nejavne družbe 50 odstotkov glasovalnih pravic v nejavni družbi;

     2. za izdajatelja odstotek, ki ga kot prevzemni prag določa zakon, ki ureja prevzeme v državi sedeža izdajatelja.

     99. člen

     (zaupnost informacij)

     V tem pododdelku se v zvezi z vsemi informacijami, ki so posredovane predstavnikom delavcev, uporabljajo določbe 68. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZArbit) in 38. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.).

     100. člen

     (področje uporabe)

     (1) Ta pododdelek se uporablja za:

     1. upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki upravlja enega ali več AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ne glede na državo, v kateri so AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ustanovljeni, ki posamično ali skupaj na podlagi sporazuma, katerega cilj je obvladovanje druge družbe, ob upoštevanju 101. člena tega zakona obvladujejo nejavno družbo;

     2. upravljavce AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki sodelujejo z enim ali več drugimi upravljavci AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. na podlagi sporazuma, v skladu s katerim AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki jih ti upravljavci AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. upravljajo, ne glede na državo, v kateri so AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ustanovljeni, ob upoštevanju 101. člena tega zakona skupaj obvladujejo nejavno družbo.

     (2) Ta pododdelek se ne uporablja, za naložbe upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v nejavne družbe, ki:

     1. se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za mikro, male ali srednje družbe, ali

     2. imajo naravo namenske družbe, ustanovljene za nakup, imetništvo ali upravljanje nepremičnin.

     (3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se 102. člen tega zakona uporablja tudi za upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki imajo v nejavni družbi delež, ki ne pomeni obvladovanja po 98. členu tega zakona.

     101. člen

     (izračun glasovalnih pravic)

     (1) Pri izračunu deleža glasovalnih pravic AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), se poleg glasovalnih pravic, ki jih ima AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), neposredno, upoštevajo tudi glasovalne pravice:

     1. vsakega podjetja, ki ga obvladuje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), in

     2. fizičnih ali pravnih oseb, ki delujejo v svojem imenu in za račun AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ali podjetja, ki ga obvladuje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

     (2) Odstotek glasovalnih pravic se izračuna na podlagi vseh delnic z glasovalno pravico ne glede na to, ali je bila glasovalna pravica začasno odvzeta.

     102. člen

     (obvestilo o pridobitvi pomembnega deleža v nejavni družbi)

     (1) Prag pomembnega deleža so deleži glasovalnih pravic v posamezni nejavni družbi, ki predstavljajo 10, 20, 30, 50 in 75 odstotkov vseh glasovalnih pravic v tej nejavni družbi.

     (2) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki doseže ali preseže posamezen prag pomembnega deleža ali se njegov delež zmanjša pod posamezen prag pomembnega deleža v nejavni družbi, o deležu glasovalnih pravic obvesti Agencijo.

     103. člen

     (obvestilo o obvladovanju nejavne družbe)

     (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki obvladuje, sam ali ob upoštevanju prvega odstavka 100. člena in 101. člena tega zakona nejavno družbo, o tem obvesti:

     1. nejavno družbo,

     2. imetnike deležev ali delničarje, katerih istovetnost in naslovi so upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. na voljo oziroma mu jih nejavna družba lahko da na voljo ali pa jih pridobi z uporabo registra, do katerega upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ima ali si lahko pridobi dostop, in

     3. Agencijo.

     (2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje informacije:

     1. višino pridobljenega deleža in višino glasovalnih pravic;

     2. pogoje, pod katerimi je bilo obvladovanje doseženo, vključno z informacijami o istovetnosti različnih udeleženihxUdeležba je skladno z 20. členom ZISDU-3 posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 1. najmanj 20 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 20 % delež v kapitalu te pravne osebe, ali 2. delež glasovalnih pravi ali delež v kapitalu te pravne osebe, ki je manjši od 20 %, vendar je bil pridobljen zato, da imetniku na podlagi vzpostavitve trajne povezave s to pravno osebo omogoči vpliv na njeno upravljanje. delničarjev, o fizičnih ali pravnih osebah, pooblaščenih za glasovanje v njihovem imenu, in če je to potrebno o verigi podjetij, prek katerih dejansko imajo glasovalne pravice;

     3. datum, na katerega je bilo obvladovanje doseženo.

     (3) V obvestilu nejavni družbi upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. od upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. družbe zahteva, da nemudoma obvesti predstavnike delavcev ali, če teh ni, delavce same o obvladovanju AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , in o informacijah iz prejšnjega odstavka. Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. si kar najbolj prizadeva zagotoviti, da upravaxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. v skladu s tem členom pravočasno obvesti predstavnike delavcev ali, če teh ni, delavce same.

     104. člen

     (roki za obveščanje)

     Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. obvestila iz 102. in 103. člena tega zakona posreduje čim prej, vendar ne pozneje kakor v desetih delovnih dneh od datuma, ko je AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) dosegel, presegel ali padel pod prag pomembnega deleža iz prvega odstavka 102. člena tega zakona oziroma ko je začel obvladovati nejavno družbo.

     105. člen

     (uporaba določb ZTFI-1)

     Kadar mora upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v zvezi s pridobitvijo posamičnega pomembnega deleža obveščati nejavno družbo tudi na podlagi 141. člena ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov v zvezi z drugim odstavkom 140. člena ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov, lahko obvestilo iz 102. ali 103. člena tega zakona združi z obvestilom o pomembnem deležu po ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov. Obvestilo nejavni družbi mora v tem primeru vsebovati vse informacije, ki jih zahtevata ta zakon in ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov.

     106. člen

     (razkritja v primeru obvladovanja)

     (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki obvladuje sam ali ob upoštevanju prvega odstavka 100. člena in 101. člena tega zakona nejavno družbo, posreduje informacije iz drugega odstavka tega člena:

     1. nejavni družbi,

     2. imetnikom deležev ali delničarjem, katerih istovetnost in naslovi so upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. na voljo oziroma mu jih lahko da na voljo družba ali pa jih pridobi z uporabo registra, do katerega upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ima ali lahko pridobi dostop, in

     3. Agenciji.

     (2) Informacije, ki jih upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. posreduje v skladu s prejšnjim odstavkom, vključujejo:

     1. navedbo upravljavcev AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki sami ali v dogovoru z drugimi upravljavci AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. upravljajo AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki so dosegli obvladovanje,

     2. politiko preprečevanja in obvladovanja nasprotij interesov, zlasti med upravljavcem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) in družbo, vključno z informacijami o posebnih zaščitnih ukrepih, vzpostavljenih za zagotovitev, da je vsak dogovor med upravljavcem AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) ter družbo sklenjen na poslovni podlagi, in

     3. politiko zunanjega in notranjega komuniciranja v zvezi z družbo, zlasti z delavci.

     (3) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. od upravexLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. nejavne družbe zahteva, da nemudoma obvesti predstavnike delavcev ali, če teh ni, delavce same o informacijah iz prejšnjega odstavka. Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. si kar najbolj prizadeva zagotoviti, da upravaxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. v skladu s tem členom pravočasno obvesti predstavnike delavcev ali, če teh ni, same delavce.

     (4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi v primeru obvladovanja izdajatelja, kot je določeno v drugi točki 98. člena tega zakona, pri čemer se za delež glasovalnih pravic, ki jih ima AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v izdajatelju, smiselno uporabljata tudi prvi in drugi odstavek 100. člena tega zakona.

     107. člen

     (razkritje poslovnih načrtov)

     (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki sam ali ob upoštevanju prvega odstavka 100. člena in 101. člena tega zakona obvladuje nejavno družbo, zagotovi, da AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali pa upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki deluje v imenu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), razkrije svoje namere v zvezi s prihodnjim poslovanjem nejavne družbe in verjetne posledice takega načrta za zaposlovanje, skupaj z vsako vsebinsko spremembo pogojev zaposlovanja:

     1. nejavni družbi in

     2. imetnikom deležev ali delničarjem nejavne družbe, katerih istovetnost in naslovi so upravljavcu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. na voljo oziroma jih lahko pridobi od nejavne družbe ali z uporabo registra, do katerega upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ima ali lahko pridobi dostop.

     (2) Upravljavec, ki upravlja zadevni AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), zahteva in si kar najbolj prizadeva, da upravaxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. nejavne družbe da na voljo informacije, določene v prejšnjem odstavku, predstavnikom delavcev ali, če teh ni, samim delavcem nejavne družbe.

     108. člen

     (razkritje glede financiranja)

     Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki sam ali ob upoštevanju prvega odstavka 100. člena in 101. člena tega zakona obvladuje nejavno družbo Agenciji in vlagateljemxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. zagotovi informacije o financiranju obvladovanja.

     109. člen

     (letno poročilo AIS, AIS države članice ali AIS tretje države, ki obvladuje nejavno družbo)

     (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki sam ali ob upoštevanju prvega odstavka 100. člena in 101. člena tega zakona obvladuje nejavno družbo:

     1. zahteva in si kar najbolj prizadeva, da je letno poročilo nejavne družbe sestavljeno v skladu z drugim odstavkom tega člena, in da ga upravaxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. nejavne družbe da na voljo predstavnikom delavcev ali, če teh ni, delavcem samim v istem obdobju, kot je potrebno za sestavo takega letnega poročila v skladu s pravom države sedeža nejavne družbe, ali

     2. v letno poročilo iz 95. člena tega zakona za tak AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) vključi informacije iz drugega odstavka tega člena, povezane z nejavno družbo.

     (2) Dodatne informacije, ki jih je treba vključiti v letno poročilo družbe ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) v skladu s prejšnjim odstavkom, vključujejo najmanj:

     1. pošten pregled razvoja poslovanja družbe in njenega položaja na koncu obdobja, ki ga zajema letno poročilo;

     2. vse pomembne poslovne dogodke, ki so nastopili po koncu poslovnega leta;

     3. verjeten prihodnji razvoj družbe;

     4. podatke v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic iz ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah v delu, ki prenaša drugi odstavek 24. člena Direktive 2012/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) zahtevajo od gospodarskih družb v pomenu drugega odstavka člena 54 Pogodbe o delovanju Evropske unije, glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 74; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/30/EU) oziroma predpisa države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), sprejetega za prenos Direktive 2012/30/EU v delu, ki prenaša drugi odstavek 24. člena navedene direktive.

     (3) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) iz prvega odstavka tega člena:

     1. zahteva in si kar najbolj prizadeva, da upravaxLikvidacijski upravitelj investicijskega sklada pomeni družbo za upravljanje investicijskega sklada oziroma v primeru likvidacije investicijskega sklada, kadar prenos upravljanje ni mogoč, skrbnika premoženja investicijskega sklada. nejavne družbe da na voljo informacije v zvezi z zadevno družbo, kot je določeno v 2. točki prvega odstavka tega člena, predstavnikom delavcev zadevne družbe ali, če teh ni, delavcem samim v šestih mesecih po koncu poslovnega leta AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ali

     2. da na voljo informacije iz 1. točke prvega odstavka tega člena vlagateljemxVlagatelj pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote. v AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), če so že razpoložljive, v šestih mesecih po koncu poslovnega leta AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), nikakor pa ne pozneje od datuma, ko je nejavna družba sestavila letno poročilo v skladu s pravom države svojega sedeža.

     110. člen

     (odprodaja po delih)

     (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , ki upravlja AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki sam ali ob upoštevanju prvega odstavka 100. člena in 101. člena tega zakona obvladuje nejavno družbo, 24 mesecev po začetku obvladovanja družbe:

     1. ne sme spodbujati, podpirati ali naročiti razdelitve, zmanjšanja kapitala, odkupa delnic oziroma pridobivanja lastnih delnic družbe, kot je opredeljeno v drugem odstavku tega člena;

     2. ne sme glasovati za razdelitev, zmanjšanje kapitala, odkup delnic oziroma pridobitev lastnih delnic družbe, kot opredeljeno v drugem odstavku tega člena, če ima dovoljenje, da na sejah pristojnih teles družbe glasuje v imenu AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3);

     3. si v vsakem primeru prizadeva za preprečitev razdelitve, zmanjšanja kapitala, odkupa delnic oziroma pridobitve lastnih delnic družbe, kot je opredeljeno v drugem odstavku tega člena.

     (2) Obveznosti, ki veljajo za upravljavca AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. v skladu s prejšnjim odstavkom, se nanašajo na:

     1. vse razdelitve imetnikom deležev ali delničarjem, opravljene na zadnji dan zadnjega poslovnega leta, ko so ali bi postala čista sredstva, določena v letnih računovodskih izkazih družbe, nižja od zneska vpisanega kapitala, skupaj z rezervami, ki jih v skladu z zakonom ali statutom ni mogoče razdeliti, pri čemer se v primeru, nevpoklicanega vpisanega kapitala, ki ni vključen v sredstva in prikazan v bilanci stanja, ta znesek odšteje od zneska vpisanega kapitala;

     2. vse razdelitve imetnikom deležev ali delničarjem, katerih znesek bi presegel znesek dobička poslovnega leta, povečan za prenesene dobičke in znesek rezerv namenjen za razdelitev ter zmanjšan za prenesene izgube in zneske, ki so po zakonu ali statutu preneseni v rezerve;

     3. obseg, v katerem so dovoljene pridobitve lastnih delnic, pridobitve družbe, skupaj z delnicami, ki jih je družba predhodno pridobila in hranila, ter deleži, ki jih je pridobila oseba, ki deluje v svojem imenu in za račun družbe, ki bi imele učinek zmanjšanja čistih vrednosti pod znesek, naveden v 1. točki tega odstavka.

     (3) Za namene prejšnjega odstavka:

     1. izraz razdelitev iz 1. in 2. točke vključuje zlasti izplačila dividend in obresti v zvezi z delnicami;

     2. se določbe o zmanjšanju kapitala ne uporabljajo za zmanjšanje vpisanega kapitala, katerega namen je poravnati nastale izgube ali oblikovati rezerve, ki jih ni mogoče razdeliti, pri čemer te rezerve ne smejo presegati deset odstotkov zmanjšanega vpisanega kapitala;

     3. za omejitve iz 3. točke velja prvi odstavek 247. člena ZGD-1xZakon o gospodarskih družbah razen 7. alineje tega odstavka oziroma predpis države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), sprejet za prenos Direktive 2012/30/EU, v delu, ki prenaša točke (b) do (h) prvega odstavka 22. člena navedene direktive.

     (4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi v primeru obvladovanja izdajatelja, kot je določeno v 2. točki 98. člena tega zakona, pri čemer se za delež glasovalnih pravic, ki jih ima AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) ali AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) v izdajatelju, smiselno uporablja tudi 100. člen tega zakona.

   • 2.4.10. Skrbniške storitve v zvezi z upravljanjem AIS
    • 111. člen

     (splošne določbe)

     (1) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. mora premoženje AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ga upravlja, dati v hrambo skrbniku.

     (2) AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3) ima lahko le enega skrbnika.

     (3) Upravljavec AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. ne more biti tudi skrbnik AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. , AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) oziroma AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. tretje državexTretja država je država, ki ni članica Evropske unije ali podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Ul. RS, št.1 z dne 3.1.1994, str. 3).

     112. člen

     (skrbnik AIS)

     (1) Skrbniške storitve iz 115. člena tega zakona za AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko opravlja:

     1. banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev;

     2. kreditna institucija s sedežem v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ima dovoljenje pristojnega organa države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3) in podružnico v Republiki Sloveniji;

     3. borznoposredniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima dovoljenje Agencije za opravljanje storitev hrambe in vodenja finančnih instrumentov za račun strank ter katere minimalni kapital se izračuna na podlagi smiselne uporabe zakona, ki ureja bančništvo, v zvezi s 226. členom ZTFI-1xZakon o trgu finančnih instrumentov, osnovni kapital pa znaša najmanj 730.000 eurov;

     4. investicijsko podjetje s sedežem v državi članicixDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), ki ima podružnico v Republiki Sloveniji in izpolnjuje naslednje pogoje:

     a) ima dovoljenje pristojnega organa za opravljanje storitev hrambe in vodenja finančnih instrumentov za račun strank v skladu s predpisom države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), sprejetim zaradi prenosa Direktive 2004/39/ES,

     b) kapitalske zahteve izračunava v skladu s predpisom države članicexDržava članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3.1.1994, str. 3), sprejetim zaradi prenosa 20. člena Direktive 2006/49/ES, in

     c) osnovni kapital podjetja znaša najmanj 730.000 eurov.

     (2) Banka Slovenije izda banki iz 1. točke prejšnjega odstavka dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev po predhodnem mnenju Agencije.

     (3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je glavni posrednikxGlavni posrednik je kreditna institucija, investicijsko podjetje ali druga oseba z dovoljenjem pristojnega organa, za katero veljajo pravila in nadzor skrbnega in varnega poslovanja, in ki profesionalnim vlagateljem kot nasprotna stranka ponuja predvsem storitve financiranja ali izvrševanja transakcij s finančnimi instrumenti, lahko pa tudi druge storitve, kakršne so obračun in poravnava poslov, hramba, posojanje vrednostnih papirjev, zagotavljanje naročniku prilagojene tehnologije in druge operativne podporne storitve. AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. lahko skrbnik AISxAJIS je investicijski sklad, ki ni KNPVP, in ki premoženje vlagateljev zbira javno. le, če:

     1. funkcionalno in hierarhično loči opravljanje skrbniških storitev od opravljanja nalog glavnega posrednikax<