Skoči do osrednje vsebine

Ponudniki investicijskih storitev

V Republiki Sloveniji lahko opravljajo investicijske storitve in posle samo borznoposredniške družbe in banke, ki so pridobile dovoljenje Agencije oziroma Banke Slovenije ter borznoposredniške družbe iz držav članic EU, ki lahko v skladu z direktivo MiFID neposredno opravljajo investicijske storitve in posle v zvezi s finančnimi instrumenti na območju Republike Slovenije.

Seznam borzno posredniških družb in bank z dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi z investicijskimi storitvami in posli

Seznam borzno posredniških družb držav članic EU, ki lahko v skladu z MiFID direktivo neposredno opravljajo investicijske storitve in posle v zvezi s finančnimi instrumenti na območju Republike Slovenije.

Seznam podružnic držav članic EU, ki lahko v skladu z MiFid direktivo neposredno opravljajo investicijske storitve in posle v zvezi s finančnimi instrumenti na območju Republike Slovenije.

Člani uprav BPD
Seznam
Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave BPD

Borzni posredniki
Seznam
Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika


Odvisni borznoposredniški zastopniki (OBPZ)
Seznam

Zakonodaja
Zakon o trgu finančnih instrumentov

Splošni akti
1. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj (Uradni list RS, št. 85/16)
2. Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 85/16)
3. Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (Uradni list RS, št. 106/07 in 64/10)
4. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 72/2016)
5. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega odbora borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 72/2016) 
6. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 85/16) 
7. Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list RS, št.74/09) 
8. Sklep o opredelitvi opravljanja pomožne dejavnosti k redni dejavnosti na ravni skupine in opredelitvi, kdaj se dejavnost opravlja občasno v okviru druge redne dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16) 
9. Sklep o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino (Uradni list RS, št. 72/16)

Naloge in pristojnosti Agencije
tukaj


Letna poročila o stanju na trgu finančnih instrumentov
tukaj

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si