Skoči do osrednje vsebine

Javne družbe

Javna družba je izdajatelj, katerega vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici. Za javne družbe velja na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov posebna obveznost razkrivanja nadzorovanih informacij (ZTFI). Mednje sodijo predvsem nadzorovane informacije iz 3. poglavja ZTFI ter tudi notranje informacije iz 10. poglavja ZTFI. Agencija je pristojna za nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, in sicer v zvezi s tistimi javnimi družbami, glede katerih ima Republika Slovenija položaj matične države članice oziroma položaj države članice gostiteljice.


OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ

Seznam javnih družb


ZAKONODAJA

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI in ZTFI-1)

Podzakonski akti:

1. Sklep o podrobnejših pravilih obveščanja o izboru matične države članice glede obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19) 
2. Sklep o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 30/19)
3. Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu (Uradni list RS, št. 30/19)
4. Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19) 
5. Sklep o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav (Uradni list RS, št. 30/19) 
6. Sklep o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19)

Vprašanja in odgovori ESMA (.docx) v zvezi z direktivo o preglednosti (z dne 22.10.2015)

Okvirni seznam finančnih instrumentov, za katere veljajo obveznosti glede razkrivanja nadzorovanih informacij v skladu s 13. (1b) členom spremenjene direktive o preglednosti

Obrazec za obveščanje o izboru matične države članice
Spremenjena Direktiva o preglednosti (2013/50/EU) zahteva, da izdajatelji, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu EU, razkrijejo svojo matično državo članico. Izdajatelji o tem obvestijo pristojni organ matične države članice, pristojne organe države članice gostiteljice in pristojni organ države članice, v kateri ima izdajatelj sedež.

Uporabo obrazca za obveščanje o izboru matične države članice Direktiva o preglednosti ne predpisuje, vendar Agencija priporoča njegovo uporabo.

OPOZORILA AGENCIJE

Opozorilo (.docx) izdajateljem vrednostnih papirjev

PRIPROČNIK ZA IZDAJATELJE
Priročnik (.docx)

PRIPOROČILA/OKROŽNICE 

Okrožnica ATVP (.docx) javnim družbam (15. 12. 2023)

Okrožnica ESMA glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi z letnimi poročili za leto 2023 (27. 10. 2023):
- Skupne evropske nadzorniške prioritete pri pregledu revidiranih letnih poročil javnih družb za poslovno leto 2023
- Povzetek ugotovitev pregleda nad poročanjem javnih družb po Uredbi o taksonomiji
- Poročilo pregleda nad poročanjem javnih družb glede razkritij vpliva podnebnih sprememb v računovodskih izkazih 

Priporočilo ATVP javnim družbam (7. 8. 2023)

Okrožnica ATVP (.docx) javnim družbam (12. 12. 2022)

Okrožnica ESMA (.docx) glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi z letnimi poročili za leto 2022 (28. 10. 2022)

Okrožnica ATVP (.docx) javnim družbam (16. 5. 2022)

Okrožnica ATVP (.docx) javnim družbam (3. 3. 2022)

Okrožnica ATVP (.docx) javnim družbam (1. 12. 2021)

Okrožnica ATVP (.docx) javnim družbam (18. 3. 2021)

Okrožnica ATVP (.docx) javnim družbam (18. 12. 2020)

Okrožnica ATVP (.docx) javnim družbam – s poudarkom na posledicah zaradi COVID-19 

Okrožnica ESMA (.docx) - Posledice izbruha COVID-19 na polletna poročila 2020

Vprašanja in odgovori ESMA  (.docx)- uporaba Smernic APM v okviru COVID-19 (vprašanje št.18)

Okrožnica ATVP  (.docx)v zvezi s poročanjem javnih družb (2. 4. 2020)

Okrožnica ESMA (.docx): Računovodske posledice izbruha COVID-19 na izračun pričakovanih kreditnih izgub v skladu z MSRP 9

Okrožnica ATVP (.docx) - vpliv širjenja koronavirusa na poslovanje javnih družb (12. 3. 2020)

Poročilo ESMA o uporabi APM  (.docx)(vezano na Smernice – Alternativna merila uspešnosti poslovanja) - s tem v zvezi gl. tudi okrožnico ATVP z dne 18. 12. 2019

Okrožnica (.docx) ATVP javnim družbam v zvezi z obveznostjo razkrivanja nadzorovanih informacij (z dne 18. 12. 2019)

Okrožnica (.docx) ATVP glede obveznosti poročanja javnih družb v zvezi z letnimi računovodskimi poročili v enotni elektronski obliki (ESEF) z dne 11. 4. 2019 (Priloga: Vprašalnik)

Okrožnica (.docx) ATVP javnim družbam (z dne 14. 12. 2018)

Okrožnica (.docx) ESMA glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi z letnimi poročili za leto 2018 (z dne 26. 10. 2018)

Okrožnica (.docx) ATVP javnim družbam (z dne 18. 12. 2017)

Vprašanja in odgovori (.docx) ESMA v zvezi s Smernicami APM (z dne 30. 10. 2017)

Okrožnica (.docx) ESMA glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi z MSRP v finančnih poročilih za leto 2017 (z dne 27. 10. 2017)

Okrožnica ATVP (.docx) javnim družbam in družbam iz 2.odstavka 4. člena Zakona o prevzemih (P-DEL, marec 2017)

Okrožnica ESMA (.docx) ESMA glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi s finančnimi poročili za leto 2016 (z dne 28. 10. 2016)

Okrožnica (.docx) ATVP javnim družbam (z dne 28. 6. 2016)

Okrožnica (.docx) ATVP javnim družbam (z dne 6. 6. 2016)

Okrožnica (.docx) ATVP borznoposredniškim družbam in bankam, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov (z dne 19. 1. 2016)

Priporočila (.docx) ATVP v zvezi z izvrševanjem naročil za skupini račun (z dne 13. 1. 2016)

Okrožnica (.docx) ESMA v zvezi z izboljšanjem kakovosti razkritij pri računovodskih izkazih za leto 2015 (z dne 27. 10. 2015)

Okrožnica (.docx) ESMA o poročanju letnih poročil za leto 2015 (z dne 27. 10. 2015)

Okrožnica (.docx) delničarjem javnih družb in družb iz drugega odstavka 4. člena Zakona o prevzemih (z dne 17.9.2014)

Vprašanja in odgovori v zvezi z izdelavo prospekta (.docx)

Okrožnica (.docx) ESMA glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi z MSRP v finančnih poročilih za leto 2014 (z dne 28. 10. 2014)

Okrožnica (.docx) ESMA glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi z MSRP v finančnih poročilih za leto 2013 (z dne 11. 11. 2013)

Okrožnica javnim družbam (avgust 2013)

Okrožnica (.docx) ESMA glede skupnih evropskih nadzorniških prioritet v zvezi z MSRP v finančnih poročilih za leto 2012 (z dne 12. 11. 2012)

Okrožnica javnim družbam (SONI-1, november 2012)

Okrožnica javnim družbam (marec 2011)

Okrožnica javnim družbam o elektronskem poročanju o osebah z dostopom do notranjih informacij (november 2010)

Okrožnica javnim družbam o vzpostavitvi sistema za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij (marec 2010)

Okrožnica javnim družbam (februar 2009)

Okrožnica javnim družbam (januar 2008)

ATVP ukinja izdajo potrdil pooblaščenim osebam o prejemu obvestila o organiziranem zbiranju pooblastil za glasovanje na skupščini ciljne družbe

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) bo zaradi racionalizacije poslovanja s 1. 11. 2009 prenehala pošiljati potrdila pooblaščenim osebam o prejemu obvestila o nameri, razlogih in načinu organiziranega zbiranja pooblastil v ciljni družbi. Slednja so ji pooblaščene osebe v skladu z osmim odstavkom 8. člena Zakona o prevzemih dolžne posredovati. Potrdilo o prejemu obvestila lahko pooblaščene osebe nadomestijo tako, da ATVP posredujejo obvestilo o organiziranem zbiranju pooblastil priporočeno po pošti oziroma s povratnico. 

OBRAZCI ZA POROČANJE

Poročanje javnih družb

PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI

Področje ponudbe vrednostnih papirjev javnosti se v veliki meri navezuje na javne družbe. Status javne družbe namreč izdajatelj pridobi po tem, ko pride do uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, kar je posledica ponudbe vrednostnih papirjev.

Smernice o postopku pregleda in potrditve prospekta (.docx)
- postopek potrditve prospekta - grafični prikaz (.docx)

STALIŠČE SVETA AGENCIJE
Stališče Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi s postopki povečanja osnovnega kapitala delniških družb s stvarnimi vložki

Seznam izdanih dovoljenj za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti


PREVZEMI DRUŽB


Področje prevzemov družb zadeva tiste javne družbe, s katerih delnicami z glasovalno pravico se trguje na organiziranem trgu, kakor tudi druge družbe, ki izpolnjujejo kriterij glede števila delničarjev ali kriterij glede vrednosti celotnega kapitala (4. člen ZPre – 1).ZAKONODAJA

Zakon o prevzemih (ZPre-1)
Pojasnila in praktični vidiki ZPre-1 (.docx)


Podzakonski akt:

Sklep o listinah, ki se priložijo zahtevi za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo, in
 o podrobnejši vsebini prospekta (Uradni list RS, št. 3/07)


Priporočilo

Priporočilo ATVP (.docx) glede prevzemne ponudbe v povezavi z obveznostjo priglašanja neposrednih tujih naložb po ZIUOOPE (z dne 15. 7. 2020)

Opozorilo

Opozorilo bodočim prevzemnikom v zvezi z objavami prevzemnih namer (15. 3. 2019) (.docx)

Zloženka

Zakonska ureditev prevzemov in vloga ATVP (.docx)


Seznam ponudb za odkup po ZPre-1
Seznam družb iz 4. člena ZPre-1


Stališča Agencije

Pojasnilo ESMA v zvezi s sodelovanjem delničarjev v primeru prevzemov - dokument (.docx)

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si