Skoči do osrednje vsebine

Investicijski in vzajemni pokojninski skladi

INVESTICIJSKI SKLADI

Investicijski skladi so kolektivni naložbeni podjemi, katerih edini namen je, da zbirajo premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalagajo v različne vrste naložb, v izključno korist imetnikov enot določenega investicijskega sklada. Investicijski skladi se delijo v dve glavni skupini, in sicer prvo predstavljajo kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje, medtem ko preostali skladi sodijo v skupino alternativnih investicijskih skladov.

Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) se v Sloveniji lahko oblikujejo kot vzajemni skladi ali kot krovni skladi s podskladi, ki javno zbirajo premoženje. Ustanovijo jih lahko družbe za upravljanje, ki morajo za ta namen pridobiti dovoljenje Agencije za upravljanje vzajemnega sklada.

Alternativni skladi (AIS) lahko premoženje zbirajo javno (AJIS), ali pa samo od zasebnih vlagateljev (nejavno), upravljajo pa jih lahko: upravljavci AIS, z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS, registrirani upravljavci AIS, upravljavci specializiranih investicijskih skladov in družbe za upravljanje. Upravljavci AIS morajo biti vpisani v register upravljavcev AIS, ki ga vodi Agencija.

Register družb za upravljanje s seznamom krovnih skladov s podskladi in vzajemnih skladov

Register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov z dovoljenjem Agencije

Register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, ki so pridobili status upravljavca specialnega investicijskega sklada

Registrirani upravljavci alternativnih investicijskih skladov 

Agencija v skladu z 39. členom ZUAIS vodi register upravljavcev AIS, v katerega so vpisani upravljavci AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS in registrirani upravljavci AIS ter alternativni investicijskih skladi, ki jih upravljajo. Registrirani upravljavec AIS mora v skladu s 40. členom ZUAIS in Sklepom o vpisu v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 41/15) pri Agenciji vložiti zahtevo za vpis v register upravljavcev AIS ter v skladu s prvim odstavkom Tarifne številke 57 plačati takso v višini 50 točk (210,00€).

Seznam UCITS skladov iz držav članic EU, ki se tržijo v Republiki Sloveniji

Seznam AIS držav članic, ki se tržijo v Republiki Sloveniji

Navodila za licenciranje KNPVP (.docx)

VZAJEMNI POKOJNINSKI SKLADI

Vzajemni pokojninski sklad je premoženje, oblikovano z vplačili premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, namenjeno zagotavljanju dodatne starostne pokojnine.

Upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov so lahko banke, zavarovalnice ali pokojninske družbe.

Seznam vzajemnih pokojninskih skladov in njihovih upravljavcev 

ZAHTEVA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE/IZVRŠNEGA DIREKTORJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE

Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave/izvršnega direktorja družbe za upravljanje

TRŽNIKI INVESTICIJSKIH SKLADOV

Seznam oseb, ki so pridobile dovoljenje za trženje enot investicijskih skladov (.docx)

Zahteva za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov

NOTIFIKACIJE UCITS SKLADOV IZ DRŽAV ČLANIC EU

Navodila za notifikacijo UCITS skladov

ZAKONODAJA S PODROČJA INVESTICIJSKIH SKLADOV
Vzajemni skladi

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18) (.docx)

Uredba Komisije (EU) št. 583/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s ključnimi podatki za vlagatelje in pogoji, ki jih je treba izpolniti pri posredovanju ključnih podatkov za vlagatelje ali prospekta na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, ali na spletni strani (.docx)

Uredba Komisije (EU) št. 584/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko in vsebino standardnega uradnega obvestila in potrdila KNPVP, uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene obveščanja in postopki za preverjanje na kraju samem ali preiskavo ter izmenjavo informacij med pristojnimi organi (.docx)
Priloga I (angl.)

Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (.docx)

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/438 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev (Besedilo velja za EGP) (.docx)

Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (.docx)

Uredba (EU) 2017/1131 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga (.docx)

Splošni akti, sprejeti na podlagi ZISDU-3

Smernice ESMA (CESR)

Splošni akti v pripravi

Alternativni skladi

Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15 in 77/18) (.docx)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (.docx)

Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (.docx)

Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (.docx)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 447/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za UAIS, ki se odločijo, da bodo upoštevali Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (.docx)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 448/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za določitev referenčne države članice UAIS zunaj Unije v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (.docx)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 694/2014 z dne 17. decembra 2013 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov (.docx)

Uredba (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (.docx)

Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (.docx)

Uredba (EU) 2017/113 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga (.docx)

Splošni akti, sprejeti na podlagi ZUAIS

Priporočila ATVP

Smernice ESMA (CESR)

Splošni akti v pripravi


ZAKONODAJA S PODROČJA VZAJEMNIH POKOJNINSKIH SKLADOV

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

Splošni akti, sprejeti na podlagi ZPIZ-2

Splošni akti v pripravi

Načelna stališča Sveta Agencije v zvezi z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju


PRIPOROČILA IN POJASNILA ATVP

Pojasnilo ATVP (.docx) v zvezi z razkrivanji informacij o slogu upravljanja premoženja v prospektih in dokumentih s ključnimi podatki za vlagatelje KNPVP (5. 3. 2021)

Pojasnilo ATVP  (.docx)v zvezi s ključnimi vidiki kršitev, ugotovljenih v okviru nadzora nad prepovedjo trženja enot AIS neprofesionalnim vlagateljem (z dne 27. 5. 2020)


STATISTIČNI PODATKI O POSLOVANJU INVESTICIJSKIH IN VZAJEMNIH POKOJNINSKIH SKLADOV
Vzajemni skladi

Vzajemni pokojninski skladi

Investicijske družbe

UCITS skladi iz držav članic EU

Poročila o stanju na trgu finančnih instrumentov


 OBVESTILA IN NAVODILA V ZVEZI S POROČANJEM ATVP


Poročanje družb za upravljanje

Poročanje upravljavcev AIS

Poročanje vzajemnih pokojninskih skladov

Poročanje UCITS skladov, ki se tržijo v Republiki Sloveniji

Prodaja na kratko (Short Selling)

- dokumenti

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si