Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika


Splošno o dovoljenju za opravljanje poslov borznega posrednika

Preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov borznega posrednika v Republiki Sloveniji iz 2. točke drugega odstavka 219. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in presoje strokovnih znanj iz četrtega odstavka 219. člena ZTFI- 1 izvaja Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana.

Kontaktni podatki: 

Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana
Izobraževalni center
Šubičeva 2, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 24 29 751
Mail: ic@zbs-giz.si
https://www.zbs-giz.si/strokovna-izobrazevanja/


Opravljanje poslov borznega posrednika

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) določa:


                                                                                           219. člen
                                                   (pogoji za opravljanje poslov borznega posrednika)
 
(1) Kandidat za borznega posrednika lahko zahteva izdajo dovoljenja za vse ali nekatere od naslednjih vrst poslov borznega posrednika:
1. izvrševanje naročil za račun strank,
2. investicijsko svetovanje in
3. gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank.

 
(2) Za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika kandidat za borznega posrednika izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima najmanj enoletne delovne izkušnje iz poslovanja s finančnimi instrumenti,
2. je uspešno opravil preizkus strokovnega znanja za tiste vrste poslov borznega posrednika, ki so predmet zahteve za izdajo dovoljenja,
3. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje ali zoper gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.
 
(3) Agencija za vsako vrsto poslov iz prvega odstavka tega člena predpiše program in način opravljanja preizkusa strokovnega znanja iz 2. točke drugega odstavka tega člena.
 
(4) Agencija lahko državljanu države članice ali OECD namesto na podlagi opravljenega preizkusa iz 2. točke drugega odstavka tega člena izda dovoljenje tudi na podlagi zakona, ki ureja postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

(5) Agencija lahko za izvajanje preizkusov strokovnega znanja iz 2. točke drugega odstavka tega člena in za presojo strokovnih znanj iz prejšnjega odstavka na podlagi javnega razpisa pooblasti gospodarsko interesno združenje, ki deluje na področju kapitalskih trgov, ki bo izvajalo te preizkuse v njenem imenu in za njen račun.
 
(6) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika se določno navedejo vrste poslov iz prvega odstavka tega člena, na katere se dovoljenje nanaša.
 
                                                                                        220. člen
                                                        (dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika)
 
(1) Agencija izda dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika, če kandidat za borznega posrednika izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 219. člena tega zakona in če ne obstajajo okoliščine iz tretjega odstavka tega člena.
 
(2) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, če kandidat za borznega posrednika ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 219. člena tega zakona.
 
(3) Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika tudi, če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja, da bi bilo lahko zaradi storitev in poslov, ki jih opravlja, ali zaradi ravnanj, ki jih je storil, ogroženo poslovanje borznoposredniške družbe v skladu s 7. poglavjem tega zakona.

                                                                                           221. člen
                                                                   (pravila ravnanja borznih posrednikov)
 
(1) Borzni posrednik pri opravljanju poslov, zajetih v investicijskih storitvah in poslih, ki jih za svoje stranke opravlja borznoposredniška družba, ravna v skladu:
1. s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
2. z drugimi zakoni in predpisi, ki urejajo opravljanje investicijskih storitev in poslov, in
3. s pravili in standardi stroke opravljanja investicijskih storitev.
 
(2) Borzni posrednik ne sme priporočati nakupa ali prodaje finančnih instrumentov zgolj zaradi pridobitve provizije.

                                                                                          222. člen
                                             (odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika)

(1) Agencija odvzame dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika, če:
1. je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov,
2. borzni posrednik stori prepovedano ravnanje zlorabe trga,
3. borzni posrednik huje krši druge obveznosti, določene s predpisi in pravili iz prvega odstavka 221. člena tega zakona,
4. je borzni posrednik pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, navedenega v 3. točki drugega odstavka 219. člena tega zakona.
5. se borzni posrednik sam izrecno odpove dovoljenju.

(2) Kršitev obveznosti iz 3. točke prvega odstavka tega člena ima značilnosti hujše kršitve, če:
1. borzni posrednik stori kršitev enakih značilnosti že drugič v petletnem obdobju ali
2. je zaradi kršitve stranki borznoposredniške družbe ali drugi osebi nastala škoda.

                                                                                        223. člen
                                    (pogojni odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika)

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika lahko agencija hkrati izreče, da se odvzem ne bo izvedel, če borzni posrednik v preizkusnem obdobju, ki ga določi agencija, in ki ne sme biti krajše od šestih mesecev in ne daljše od dveh let, šteto od dneva izdaje odločbe, ne bo storil nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje ali izreči opomin.

(2) Agencija prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če borzni posrednik v preizkusnem obdobju stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje ali izreči opomin.

                                                                                            224. člen
                                                                                           (opomin)

Agencija izreče borznemu posredniku opomin, če krši obveznosti, določene s predpisi ali pravili iz prvega odstavka 221. člena tega zakona, in ni pogojev za odvzem dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika.
 

Zahteva za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka 219. člena ZTFI

V skladu z Navodilom o dokumentacij za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj (Uradni list RS, št. 42/19) (.docx) mora kandidat za borznega posrednika zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1 priložiti:
 
1. dokazila o delovnih izkušnjah, ki dokazujejo strokovno usposobljenost pri poslovanju s finančnimi instrumenti iz 1. točke drugega odstavka 219. člena ZTFI,
a) kopija delovne knjižice oz. izpis obdobij zavarovanja (ZPIZ) oz. fotokopija obrazca M-1/M-2 (ZZZS),
b) kopija pogodbe o zaposlitvi (priložiti zadnjo veljavno oziroma za obdobje, v katerem ste pridobili najmanj enoletne delovne izkušnje iz poslovanja s finančnimi instrumenti),
c) kopija izvlečka iz sistemizacije delovnih mest za delovno mesto, na katerem ste pridobivali delovne izkušnje iz poslovanja s finančnimi instrumenti,
d) potrdilo oziroma izjava delodajalca s kratkim opisom del in nalog, ki ste jih opravljali pri poslovanju s finančnimi instrumenti,
e) morebitna druga dokazila,

2. izpisek iz kazenske evidence ali drugo obliko dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3. točke drugega odstavka 186. člena ZTFI, (izda ga Ministrstvo za pravosodje - namen izdaje potrdila: dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika),
3. dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovnega znanja za tiste vrste poslov borznega posrednika, ki so predmet zahteve za izdajo dovoljenja, 
4. kopijo osebnega dokumenta s sliko,
5. kopijo potrdila o plačilu takse (taksa za zahtevo znaša 210,00 EUR; plača se na račun Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana; št. SI56 0110 0637 0164 245; sklic 00 124) ter
6. morebitno pisno pooblastilo kandidata vložniku (npr. delodajalcu…) za posredovanje zahteve Agenciji. 


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si