Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave BPD

 • Splošno o dovoljenju za opravljanje funkcije člana uprave/izvršnega direktorja borznoposredniške družbe

  Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 42/19)

  Kandidat za člana uprave borznoposredniške družbe mora k zahtevi za izdajo dovoljenja priložiti:
  1. izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca VPR, v delu, ki se nanaša na kandidata za člana uprave;
  2. izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 185. člena ZTFI-1 v zvezi z 38. členom ZBan-2) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja;
  3. sklep ustreznega organa o imenovanju kandidata za člana uprave iz 185. člena ZTFI-1 v zvezi s tretjim odstavkom 39. člena ZBan-2;
  4. dokazila, ki dokazujejo navedbe v vprašalniku;
  5. kopijo potrdila o plačilu takse.

  Obrazec

  Vprašalnik VPR: Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije

  Vprašalnik VPR_BPD: Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije 

  Iz Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

  185. člen

  (smiselna uporaba ZBan-2 za organe vodenja in nadzora borznoposredniške družbe)

  (1) Za člane uprave oziroma nadzornega sveta borznoposredniške družbe z dvotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 34., 36. do 58., 136., 137. ter 270. do 273. člen ZBan-2 in določbe tega zakona o upravi oziroma nadzornemu svetu borznoposredniške družbe.

  (2) Za upravni odbor borznoposredniške družbe z enotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 34., 48. do 58., 137., 270. in 273. člen ZBan-2 ter določbe tega zakona o nadzornem svetu borznoposredniške družbe, za izvršne direktorje pa tudi 36. do 47., 136., ter 271. in 272. člen ZBan-2 ter določbe tega zakona o upravi borznoposredniške družbe.

  (3) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prvega in drugega odstavka tega člena se:

  1.      namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«,

  2.      namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »agencija«,

  3.      namesto pojma »bančna skupina« uporablja pojem »investicijska skupina«,

  4.      namesto napotila na ZBan-2 uporablja napotilo na ta zakon,

  5.      namesto pojma »bančne storitve« uporablja pojem »investicijske storitve in posli«,

  6.      namesto pojma »bančni sistem« uporablja pojem »finančni sistem«,

  7.      namesto pojma »Evropski bančni organ«, uporablja pojem »ESMA«.

  (4) Revizijske komisije iz 49. člena ZBan-2 ni treba imenovati borznoposredniški družbi, ki se v skladu z (i) pododstavkom (f) točke 2. člena Uredbe 2017/1129/EU šteje za malo ali srednje veliko podjetje. Naloge komisije v takšnem primeru izvaja nadzorni svet borznoposredniške družbe, pri čemer predsednik nadzornega sveta ne sme biti predsednik revizijske komisije.

  (5) Za borznoposredniško družbo se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, glede predstavnikov delavcev v upravi in nadzornem svetu borznoposredniške družbe.

  (6) Ne glede na 136. in 137. člen ZBan-2 nadzorni svet oziroma uprava borznoposredniške družbe opredelita, potrdita in nadzorujeta tudi:

  1.      organizacijo borznoposredniške družbe za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev, vključno s spretnostmi, znanjem in izkušnjami, ki se zahtevajo od zaposlenih in, ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti teh storitev in poslov ter ostalih zahtev, ki jih mora izpolnjevati borznoposredniška družba, tudi vire, postopke in ustrezne dogovore glede opravljanja investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev,

  2.      politiko glede investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev, ostalih storitev ali produktov, ki jih borznoposredniška družba ponuja, v skladu z dovoljenim tveganjem družbe ter značilnostmi in potrebami strank družbe, ki jim bodo navedene storitve ali produkti ponujeni ali zagotovljeni, vključno z opravljanjem stresnih testov,

  3.      politiko prejemkov oseb, ki opravljajo storitve za stranke, katere cilj je spodbujati odgovorno poslovanje, pošteno obravnavanje strank in preprečevanje nasprotja interesov v odnosih s strankami.

  (7) Nadzorni svet spremlja in redno presoja primernost in izvajanje strateških ciljev borznoposredniške družbe pri opravljanju investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev, učinkovitost ureditve upravljanja borznoposredniške družbe in ustreznosti politik glede zagotavljanja storitev strankam ter sprejme ustrezne ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Člani nadzornega sveta imajo ustrezen dostop do informacij in dokumentov, ki so potrebni za nadziranje in spremljanje odločitev glede vodenja.

  (8) Borznoposredniška družba v petih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju ali razrešitvi člana uprave ali nadzornega sveta o tem obvesti agencijo in ji predloži informacije, ki so potrebne za presojo ustreznosti člana uprave ali nadzornega sveta.

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si