Skoči do osrednje vsebine

Vprašalnik za člana nadzornega sveta BPD

Splošno o dokazovanju izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega borznoposredniške družbe

Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 29/22) (.docx)

Borznoposredniška družba mora v petnajstih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta na skupščini Agenciji v zvezi z zadevno osebo posredovati:

 1. izpolnjen vprašalnik VPR, v delu, ki se nanaša na zadevno osebo in ki ga izpolni zadevna oseba,
 2. izpolnjen vprašalnik VPR_BPD,
 3. kopijo veljavnega osebnega dokumenta člana nadzornega sveta,
 4. podroben življenjepis člana nadzornega sveta,
 5. kopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi člana nadzornega sveta,
 6. kopije morebitnih priporočil delodajalcev,
 7. izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 185. člena ZTFI-1 v zvezi z 2. točko prvega odstavka 55. člena ZBan-3) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja,
 8. sklep skupščine borznoposredniške družbe o imenovanju člana nadzornega sveta,
 9. izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON) ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine, če ta obstaja,
 10. oceno borznoposredniške družbe o primernosti člana nadzornega sveta in
 11. druga dokazila, ki dokazujejo navedbe v vprašalniku.


Obrazci

Vprašalnik VPR: Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije

Vprašalnik VPR_BPD: Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije

 Vprašalnik: Ocena kolektivne primernosti upravljalnega organa kot celote


Iz Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1):

                                                                                                                                                                                                                                                            185. člen

(smiselna uporaba ZBan-3 za organe vodenja in nadzora borznoposredniške družbe)

(1) Za člane uprave oziroma nadzornega sveta borznoposredniške družbe z dvotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 35., 38. do 65., 156., 157. ter 302. do 305. člen ZBan-3 in določbe tega zakona o upravi oziroma nadzornem svetu borznoposredniške družbe.

(2) Za upravni odbor borznoposredniške družbe z enotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 35., 50. do 65., 157., 302. in 305. člen ZBan-3 ter določbe tega zakona o nadzornem svetu borznoposredniške družbe, za izvršne direktorje pa tudi 38. do 49., 156. ter 303. in 304. člen ZBan-3 ter določbe tega zakona o upravi borznoposredniške družbe.

(3) Pri smiselni uporabi določb ZBan-3 iz prvega in drugega odstavka tega člena se:

1. namesto izraza »banka« uporablja izraz »borznoposredniška družba«,

2. namesto izraza »Banka Slovenije« uporablja izraz »agencija«,

3. namesto izraza »bančna skupina« uporablja izraz »investicijska skupina«,

4. namesto napotila na ZBan-3 uporablja napotilo na ta zakon,

5. namesto izraza »bančne storitve« uporablja izraz »investicijske storitve in posli«,

6. namesto izraza »bančni sistem« uporablja izraz »finančni sistem«,

7. namesto izraza »Evropski bančni organ«, uporablja izraz »ESMA«.

(4) Revizijske komisije iz 51. člena ZBan-3 ni treba imenovati borznoposredniški družbi, ki se v skladu z (i) pododstavkom (f) točke 2. člena Uredbe 2017/1129/EU šteje za malo ali srednje veliko podjetje. Naloge komisije v takšnem primeru izvaja nadzorni svet borznoposredniške družbe, pri čemer predsednik nadzornega sveta ne sme biti predsednik revizijske komisije.

(5) Za borznoposredniško družbo se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, glede predstavnikov delavcev v upravi in nadzornem svetu borznoposredniške družbe.

(6) Ne glede na 156. in 157. člen ZBan-3 nadzorni svet oziroma uprava borznoposredniške družbe opredelita, potrdita in nadzorujeta tudi:

1. organizacijo borznoposredniške družbe za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev, vključno s spretnostmi, znanjem in izkušnjami, ki se zahtevajo od zaposlenih in, ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti teh storitev in poslov ter ostalih zahtev, ki jih mora izpolnjevati borznoposredniška družba, tudi vire, postopke in ustrezne dogovore glede opravljanja investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev,

2. politiko glede investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev, ostalih storitev ali produktov, ki jih borznoposredniška družba ponuja, v skladu z dovoljenim tveganjem družbe ter značilnostmi in potrebami strank družbe, ki jim bodo navedene storitve ali produkti ponujeni ali zagotovljeni, vključno z opravljanjem stresnih testov,

3. politiko prejemkov oseb, ki opravljajo storitve za stranke, katere cilj je spodbujati odgovorno poslovanje, pošteno obravnavanje strank in preprečevanje nasprotja interesov v odnosih s strankami.

(7) Nadzorni svet spremlja in redno presoja primernost in izvajanje strateških ciljev borznoposredniške družbe pri opravljanju investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev, učinkovitost ureditve upravljanja borznoposredniške družbe in ustreznosti politik glede zagotavljanja storitev strankam ter sprejme ustrezne ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Člani nadzornega sveta imajo ustrezen dostop do informacij in dokumentov, ki so potrebni za nadziranje in spremljanje odločitev glede vodenja.

(8) Borznoposredniška družba v petih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju ali razrešitvi člana uprave ali nadzornega sveta o tem obvesti agencijo in ji predloži informacije, ki so potrebne za presojo ustreznosti člana uprave ali nadzornega sveta.

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si