Skoči do osrednje vsebine

Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje Agencije obsega tako aktivnosti v okviru združenj nadzornikov trga vrednostnih papirjev, kot sta IOSCO (International Organization of Securities Commissions) in evropski ESMA (European Securities and Markets Authority), kot tudi sodelovanje s posamičnimi sorodnimi in drugimi organizacijami. Pretežni del aktivnosti je usmerjen v izmenjavo informacij o zakonski ureditvi določenih področij trga vrednostnih papirjev in odgovarjanje na različne vprašalnike za potrebe študij delovnih skupin obeh združenj ali posamičnih regulatorjev trga vrednostnih papirjev.

ESMA

S 1.1.2011 je dotedanji CESR (Committee of European Securities Regulators) nadomestil nov evropski organ ESMA (European Securities and Markets Authority). ESMA je neodvisna in samostojna EU institucija, ki bo poročala Evropskemu parlamentu, svetu in komisiji.

Vloga organa ESMA je podobna dosedanjemu CESR, to pomeni, da bo s svojimi aktivnostmi pripomogel k stabilnosti finančnega sistema EU z zagotavljanjem celovitosti, transparentnosti, učinkovitosti in urejenega delovanja finančnih trgov, kot tudi zaščite investitorjev. Med najpomembnejšimi nalogami je utrjevanje nadzorniške konvergence, tako med nadzorniki finančnih trgov držav članic EU, kot tudi med sektorji, kar pomeni, da bo organ ESMA sodeloval z ostalima dvema evropskima finančnima agencijama, to sta EBA (European Banking Authority) in EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Agency).

Glavne pristojnosti in naloge organa ESMA so:

 • priprava osnutkov tehničnih standardov, ki bodo poslej pravno zavezujoči

ESMA bo poslej pripravljal osnutke zakonov. Tehnični standardi bodo morali biti po vsebini tehnični, ne da bi navajali strateške odločitve ali politične izbire, vsebina bo morala biti omejena na zakonodajo, na kateri bodo temeljili. ESMA bo kot doslej tudi v prihodnje sprejemal priporočila, navodila in standarde, ki niso pravno zavezujoči, vendar s pomembno razliko. Po novem bodo morali nadzorniki v roku dveh mesecev javno objaviti ali so standarde implementirali ali ne. Neizvajanje bodo morali obrazložiti.

 • možnost uvedbe hitrega postopka za dosego doslednega izvajanja določb EU zakonodaje

V primerih, ko nacionalni nadzorniki ali udeleženci trga finančnih instrumentov ne bi izpolnjevali standardov, ali bi jih izvajali na način, ki bi pomenil kršitev prava EU, bo ESMA lahko ukrepal, in sicer tako, da bo pričel preiskovati domnevno kršitev. Preiskavo bo sprožil bodisi na podlagi zahteve enega ali več nadzornikov, parlamenta, sveta, komisije ali Securities and Markets Stakeholders Group. Komisija bo ukrepala v primeru, če nadzornik ne bi ravnal v skladu s priporočilom ESMA v roku 1 meseca, in sicer v obliki formalnega mnenja. V skrajnem primeru bo lahko ESMA ukrepal proti konkretnim udeležencem trga finančnih instrumentov v posamični državi članici na področjih, kjer se zakonodaja EU neposredno uporablja.

 • nove pristojnosti na področju reševanja sporov med nacionalnimi nadzorniki

Uredba predvideva možnost, da bo ESMA izdal obvezujočo pravno odločitev, v kateri bo od nacionalnega nadzornika zahtevala izvedbo določenih ukrepov ali opustitev določenih dejanj, s čimer bo nesporazum oz. spor razrešen. Kadar nadzorni organ ne bi upošteval navodila ESMA, bi slednji lahko ukrepal neposredno proti individualnim udeležencem finančnega trga z zahtevami za izvedbo določenih dejanj, ter končno možnostjo, zahtevo za prenehanje poslovanja. Glede sporov, ki nastanejo v poslovanju preko nacionalnih meja, bo ESMA sodeloval v tako imenovanem Joint Committee, ki bo združeval vse tri nove evropske nadzorniške agencije (ESMA, EBA in EIOPA).

 • dodatne pristojnosti in obveznosti na področju zaščite investitorjev

Evropski parlament je ESMA podelil tudi novo vlogo na področju varstva investitorjev. Organ naj bi prispeval k transparentnosti, jasnosti in nepristranosti in poštenemu prikazu finančnih instrumentov in storitev, ki so prisotni na enotnem EU trgu in ki so namenjeni širokemu krogu investitorjev. V ta namen bo ESMA oblikoval odbor za finančne inovacije, v katerem bodo predstavniki nacionalnih nadzornikov ugotavljali tveganja in potencialni vpliv inovativnih finančnih aktivnosti na potrošnike, zbiral in analiziral podatke o potrošniških trendih ter svetoval Evropskemu parlamentu, svetu in komisiji.

 • pristojnosti v kriznih situacijah

ESMA bo koordiniral aktivnosti v kriznih situacijah, za kar bo potrebovala podatke in dokumente nacionalnih nadzornikov, kot tudi možnost sodelovanja na morebitnih usklajevanjih med nadzornikih. Na podlagi predloga ESMA, EBA, EIOPA ali ESRB bo Svet sprejel odločitev, naslovljeno na ESMA, v kateri bo opredelil obstoj krizne situacije. V tem primeru bo Evropski svet moral o ugotovitvah obvestiti Evropski parlament in komisijo. V skrajnih primerih, ko se nacionalni nadzornik, član ESMA, ne bi odzval ali ne bi reagiral pravočasno, bi ESMA lahko ukrepal neposredno, kar pomeni, da bi konkretne zahteve naslovil neposredno na finančne institucije v državi članici.

Nadzor nad posamičnimi udeleženci trga finančnih instrumentov bo še naprej v domeni domačih nadzornih institucij. ESMA bo po novem lahko neposredno sodeloval v inšpekcijskih pregledih »na terenu«, skupaj z nacionalnimi pristojnimi nadzorniki.

 • spremljanje sistemskih tveganj pri finančnih institucijah, ki poslujejo čezmejno

S tako imenovanimi stres testi v okviru celotne EU bodo institucije ugotavljale sistemsko tveganje. V postopkih ugotavljanja sistemskih tveganj bodo ključni podatki in poročila, ki jih bodo ESMA in nacionalni nadzorniki morali posredovati v ESRB. Slednji bo lahko izdajal opozorila in priporočila ESMA, ki jih bo morala obravnavati na sestankih Board of Supervisors. Na priporočila ali opozorila bo moral ESMA odgovoriti ali pa se odzvati z razlogi za neaktivnost.

 • nove nadzorniške pristojnosti, predvsem na področju bonitetnih agencij

To področje je ena izmed pomembnejših novosti v sistemu finančnega nadzora v EU. Dnevni nadzor nad udeleženci trga finančnih instrumentov ostaja v domeni domačih nadzornih institucij. ESMA bo imel najbolj očitne neposredne nadzorne pristojnosti na področju poslovanja bonitetnih agencij (Credit Rating Agencies – CRA), katerih poslovanje v splošnem ni vezano na teritorij le ene države, prav tako pa ocene CRA uporabljajo finančne institucije v različnih državah EU.

ESMA bo lahko naslovil priporočila ali svoje odločitve neposredno na nacionalne nadzornike v naslednjih primerih:

o kadar bo nacionalni nadzornik nepravilno implementiral EU zakonodajo,
o kadar bo potrebna arbitraža med nacionalnima nadzornikoma (oba hkrati tudi člana Joint Committee) v situacijah, ki segajo preko meja nacionalnega trga ter v primerih, ki so opredeljeni v sektorski zakonodaji, o v kriznih situacijah, kot in ko jih bo razglasil Svet.

V skrajnih primerih, ko se nacionalni nadzornik ne bi odzval na priporočila ali odločitve ESMA, bo le ta lahko zahteve naslovil neposredno na udeležence trga, in sicer na področjih, kjer se EU zakonodaja neposredno uporablja (EU uredbe ter tehnični standardi).

 • nove izvršilne pristojnosti

ESMA bo lahko sklepal sporazume o sodelovanju oz. navezoval stike z nadzornimi institucijami, mednarodnimi organizacijami in upravnimi organi tretjih držav. To pa ne pomeni, da bi s tem nastale ali dodatne obveznosti EU ali držav članic do teh institucij oz. organizacij.

Organi vodenja v ESMA

Predsednik (Chair)
ESMA bo imel profesionalnega predsednika (Chair), zaposlenega na sedežu v Parizu. Predsednik ne bo predstavljal niti svoje države, niti ne bo predstavnik Evropske komisije. V postopek izbire bodo vključeni tako člani ESMA, kot tudi Evropska komisija in njene službe ter na koncu Evropski parlament, ki bo kandidata potrdil. Predsednik je v prvi vrsti odgovoren za pripravo dela odbora nadzornikov ter za vodenje sestankov odbora in nadzornega odbora (Management Boarda), pri čemer ne bo imel glasovalne pravice v odboru nadzornikov.

Izvršni direktor (Executive Director)
Drugi pomemben vodstveni kader je izvršni direktor, ki je primerljiv z dosedanjim generalnim sekretarjem in bo ravno tako profesionalna funkcija. Njegova glavna naloga bo operativna organizacija dela ESMA, natančneje delo članov – strokovnih sodelavcev sekretariata. Odgovoren bo za pripravo dela nadzornega odbora (priprava načrtov dela, poročil o delu, proračuna, kadrovskih zadev in ostalih notranjih aktov, ki jih bo potrjeval odbor).

Odbor nadzornikov (Board of Supervisors)
Dosedanji sestavi plenarnih zasedanj CESR ustreza nov institut odbor nadzornikov (BoS), v katerega bodo imenovani vodje (direktorji / predsedniki) nacionalnih nadzornih organov, članic ESMA. Skladno z Uredbo se bo vsak vodja (head) moral vsaj dvakrat letno udeležiti srečanj BoS, na preostalih srečanjih ga bo lahko nadomeščal namestnik (»alternate«), imenovan izmed direktorjevih namestnikov/pomočnikov, odvisno od interne organizacije in sistemizacije dela v posamičnih nadzornih institucijah. Na sestankih BoS bodo prisotni tudi predstavniki Evropske komisije, EBA in EIOPA ter ESRB. Stalna opazovalca bosta predsednika nadzornikov Islandije in Norveške.

Nadzorni odbor (Management Board)
V novo shemo finančnega nadzora je Uredba vključila tudi nadzorni odbor (Management Board), ki ga bodo sestavljali člani BoS (6 izvoljenih posameznikov), predstavnik Evropske komisije (glasovalno pravico bo imel le v točki odločanja o proračunu ESMA, zato ker bo organ ESMA v bodoče delno financiran tudi iz EU proračuna) in izvršni direktor. Nadzorni odbor bo vodil profesionalni predsednik ESMA. Najpomembnejše naloge nadzornega odbora bodo odločanje o večletnem načrtu dela, proračunu ter kadrovskih temah.

Več informacij na: www.esma.europa.eu

IOSCO

Je mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev, ustanovljeno leta 1983, s sedežem v Madridu.

Osnovni cilji članov te organizacije so:

 • medsebojno sodelovanje pri utrjevanju visokih standardov regulacije z namenom doseganja pravičnih, učinkovitih in zakonitih trgov vrednostnih papirjev;
 • izmenjava informacij o izkušnjah posameznih nadzornikov, z namenom pospeševanja razvoja domačih trgov;
 • poenotenje delovanja članic z namenom uveljavitve standardov in učinkovitega nadzora nad mednarodnimi transakcijami z vrednostnimi papirji;
 • omogočanje dostopa do medsebojne pomoči pri utrjevanju integritete trgov z doslednim uveljavljanjem standardov in učinkovitega ukrepanja v primeru kršitev.

Agencija je redna članica organizacije od leta 1996 dalje, v njenem okviru je članica treh odborov, in sicer Presidential Committee, European Regional Committee in Emerging Markets Committee. Tudi izmenjava informacij med članicami IOSCO poteka na podlagi določb IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding. Najpomembnejši instrument za izboljšanje in razvoj medsebojnega komuniciranja med članicami, zmanjševanje globalnih sistemskih tveganj in zaščito investitorjev z zagotavljanjem učinkovitih in preglednih trgov vrednostnih papirjev so principi IOSCO (Objectives and Principles of Securities Regulation). IOSCO nudi tudi tehnično pomoč svojih članicam, predvsem iz držav z razvijajočimi trgi vrednostnih papirjev.

Več informacij je na voljo na spletni strani: www.iosco.org

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si