Skoči do osrednje vsebine

Vzajemni in krovni skladi


ZAKONODAJA RS SI EN
1. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS)
link (.docx) link *

PODZAKONSKI AKTI


Poslovanje družbe za upravljanje

1. Sklep o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17, 62/17, 42/19, 80/19 in 99/22)
link (.docx)

Priloga 1 (Evidenca premoženjskih transakcij)
link (.docx)

Priloga 2 (Evidenca imetnikov investicijskih kuponov)
link (.docx)


Priloga 3 (Seznam povezanih oseb)
link (.docx)

2. Sklep o kapitalu družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 100/15, 82/18 in 153/22)
link
3. Sklep o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov (Uradni list RS, št. 100/15)
link
4. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev družb za upravljanje (Uradni list RS, št. 100/15)
link
5. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 11/16, 85/20, 101/22 – ZOAIS in 74/23)
link

Priloga 1  (Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti družbe za upravljanje)
link (.docx)

Priloga 2  (Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja kompleksnih investicijskih skladov)
link (.docx)

Priloga 3  (Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja nepremičninskih investicijskih skladov)
link (.docx)

Priloga 4  (Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev)
link (.docx)

Priloga 5  (Vprašalnik v zvezi z oceno vpliva spremenjene naložbene politike za obstoječe vlagatelje vzajemnega sklada)
link (.docx)
6.  Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje in dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 11/16)
link
7. Sklep o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 11/16)
link
8. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 11/16)
link

Naložbe investicijskega sklada

1. Sklep o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15, 16/17, 80/19 in 44/23)
link

2. Sklep o merilih za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja (Uradni list RS, št. 100/15)
link
3. Sklep o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16, 31/17, 101/22 – ZOAIS in 44/23)
link

4. Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16 in 99/22)
link (.docx)

Priloga 1 (Metoda zavezujoče izpostavljenosti)
link (.docx)

Priloga 2 (Podrobnejša pravila pobota glede na trajanje)
link (.docx)

Priloga 3 (Metoda VaR)
link (.docx)
5. Sklep o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16 in 44/23)
link


Javne objave in poročanje Agenciji o poslovanju investicijskega sklada

1. Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15, 31/17, 64/21 in 153/22)
link
2. Sklep o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 11/16, 31/17 in 50/19)
link

 - priloga link (.docx)

Dokumenti o investicijskem skladu 

1. Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 163/22)
link
2.  Sklep o pravilih upravljanja in prospektu vzajemnega sklada ter krovnega sklada (Uradni list RS, št. 153/22)
link
3.  Sklep o izjemah pri izdaji dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15)
link
4.  Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16)
link

Drugi sklepi v zvezi z investicijskimi skladi

1.  Sklep o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 90/15)
link
2. Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 153/22)
link
3. Sklep o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 100/15 in 74/23)
link
4.  Sklep o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 100/15)
link
5.  Sklep o razdelitvi ali zadržanju čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 100/15)
link
6.  Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 11/16)
link
7.  Sklep o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu (Uradni list RS, št. 11/16)
link
8. Sklep o centralnem in napajalnem skladu (Uradni list RS, št. 11/16)
link
9. Sklep o pravnih poslih, ki so podlaga za prenos investicijskega kupona (Uradni list RS, št. 31/17)
link

Trženje enot investicijskih skladov

1. Sklep o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15 in 51/18)
link
2. Sklep o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 158/22)
link

Skrbniške storitve

1. Sklep o poročanju skrbnika (Uradni list RS, št. 11/16 in 31/17)
link
2. Sklep o merilih za izbiro izrednega skrbnika (Uradni list RS, št. 11/16)
link

PREDPISI EU

1. Uredba Komisije (EU) št. 583/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s ključnimi podatki za vlagatelje in pogoji, ki jih je treba izpolniti pri posredovanju ključnih podatkov za vlagatelje ali prospekta na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, ali na spletni strani
link link
2. Uredba Komisije (EU) št. 584/2010 z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obliko in vsebino standardnega uradnega obvestila in potrdila KNPVP, uporabo elektronske komunikacije med pristojnimi organi za namene obveščanja in postopki za preverjanje na kraju samem ali preiskavo ter izmenjavo informacij med pristojnimi organi
link link

Priloga I (angl.)

link
3. Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012
link link
4. Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP)
link link

Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (ZIUDPNP)
link
5.  Uredba (EU) 2017/1131 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga
link link
6. Uredba (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014
link link
7.  Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev – neuradno konsolidirano besedilo z dne 12. julija 2020
link (.docx) link (.docx)
8. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga (Uradni list RS, št. 24/19)
link

Delegirane uredbe

1. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev
link link
2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1619 z dne 12. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/438 v zvezi z dolžnostmi depozitarja glede hrambe
link link
3.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in prikaz informacij o načelu, „da se ne škoduje bistveno“, vsebino, metodologije in prikaz informacij o kazalnikih trajnostnosti in škodljivih vplivih na trajnostnost ter vsebini in prikazu informacij o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb v predpogodbenih dokumentih, na spletnih mestih in v periodičnih poročilih
link (.docx) link (.docx)

Smernice ESMA iz direktive UCITS


Smernice o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov (v uporabi v RS od 2. 2. 2022)
link (.docx) link (.docx)

Smernice o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNPVP in nekaterih vrst AIS (v uporabi v RS od 13. 1. 2021)
link (.docx) link (.docx)

Smernice o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS (v uporabi v RS od 3. 9. 2020)
link (.docx) link (.docx)

Smernice za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (v uporabi v RS od 1. 1. 2017)
link (.docx) link (.docx)

Smernice o ETF in drugih vprašanjih v zvezi z UCITS skladi  (v uporabi v RS od 1. 8. 2014)
link (.docx) link (.docx)

Smernice o merjenju tveganj in izračunu skupne izpostavljenosti za nekatere vrste strukturiranih UCITS skladov (v uporabi v RS od 28. 3. 2012)
link (.docx) link (.docx)

Smernice ESMA iz uredbe o skladih denarnega trga


Smernice o poročanju pristojnim organom v skladu s členom 37 uredbe o skladih denarnega trga (v uporabi v RS od 25. 8. 2020)
link link

Smernice o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu z uredbo o skladih denarnega trga (v uporabi v RS od 27. 3. 2023)
link
link

ESMA Q&A


Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z uporabo direktive UCITS

link

ESMA napotki za nadzornike


Napotki nadzornikom pri izvajanju nadzora nad stroški KNPVP in AIS: Supervisory briefing on the supervision of costs of UCITS and AIFs

link

Napotki nadzornikom glede trajnostnih tveganj na področju investicijskih skladov (Supervisory briefing: Sustainability risks and disclosures in the area of investment management)
link


* Prevodi zakonov ne vključujejo zadnjih sprememb (Translated text is not up to date) 

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si