Skoči do osrednje vsebine

Alternativni investicijski skladi


ZAKONODAJA RS SI EN
1. Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) - ZUAIS
link (.docx) link (.docx) *
2. Zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 101/22) - ZOAIS link (.docx)

PODZAKONSKI AKTI

1.  Sklep o vpisu v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 41/15)
link
2. Sklep o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem in tržnim komuniciranjem v zvezi z enotami alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 158/22)
link
3. Sklep o načinu poročanja skrbnika alternativnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15)
link
4. Sklep o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenosu posamezne storitve upravljanja alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15)
- Priloga 1
- Priloga 2
link
link
link


5.  Sklep o upravljavcu specialnega investicijskega sklada in specialnem investicijskem skladu, katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih in srednjih gospodarskih družb (Uradni list RS, št 11/16)- sklep je bil razveljavljen z 238. členom ZOAIS
link
6. Sklep o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16 in 67/23)
link
7.  Sklep o pravilih poslovanja in poročanju administratorja alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 11/16)
link
8. Sklep o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 11/16)
link
9. Sklep o politikah prejemkov upravljavca alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 11/16)
link
10. Sklep o pravnih poslih, ki so lahko podlaga za prenos enote alternativnega vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 133/22)
link (.docx)

11. Sklep o skladnosti likvidnostnega profila, naložbene politike, trajanja in politike odkupov enot specialnega investicijskega sklada ter o ustrezni razpršitvi naložb specialnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 133/22)
link (.docx)

12.  Sklep o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati posojila specialnega investicijskega sklada, pogojih in merilih, ki jih mora izpolnjevati specialni investicijski sklad z naložbeno politiko posojil in upravljavec takšnega specialnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 58/23)
link
13. Sklep o naložbah v nepremičnine in nepremičninske namenske družbe ter dodatnih likvidnih sredstvih nepremičninske investicijske družbe (Uradni list RS, št. 58/23)
link
14.  Sklep o vrednotenju sredstev alternativnega investicijskega sklada ter izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote alternativnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 67/23)
link
15.

Sklep o dokumentaciji specialnega investicijskega sklada in upravljavca specialnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 86/2023)

- Priloga 1

link


link


PREDPISI EU

1. Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala
link link
2. Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo
link link
3. Uredba (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih
link link
4.  Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012
link link
5. Uredba (EU) 2017/1131 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga
link link
6.  Uredba (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014
link link
7.  Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev – neuradno konsolidirano besedilo z dne 12. julija 2020
link (.docx) link (.docx)
8.  Uredba (EU) 2023/606 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2015/760 glede zahtev v zvezi z naložbenimi politikami in pogoji delovanja evropskih dolgoročnih investicijskih skladov ter področjem uporabe primernih naložbenih sredstev, zahtev glede sestave in diverzifikacije portfelja ter glede izposojanja denarja in drugih pravil sklada
link link

Delegirani in izvedbeni akti

1.  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom link (.docx) link (.docx)
2.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1618 z dne 12. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 231/2013 v zvezi z dolžnostmi depozitarja glede hrambe
link link
3.  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 447/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za UAIS, ki se odločijo, da bodo upoštevali Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta
link link
4.  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 448/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za določitev referenčne države članice UAIS zunaj Unije v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta
link link
5.  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 694/2014 z dne 17. decembra 2013 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov
link link
6. 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in prikaz informacij o načelu, „da se ne škoduje bistveno“, vsebino, metodologije in prikaz informacij o kazalnikih trajnostnosti in škodljivih vplivih na trajnostnost ter vsebini in prikazu informacij o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb v predpogodbenih dokumentih, na spletnih mestih in v periodičnih poročilih


link (.docx) link (.docx)

Smernice ESMA


AIFMD


Smernice o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov (v uporabi v RS od 2. 2. 2022)
link (.docx) link (.docx)

Smernice o členu 25 direktive 2011/61/EU (direktiva o UAIS) (v uporabi v RS od 4. 9 2021)
link (.docx) link (.docx)

Smernice o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNPVP in nekaterih vrst AIS (v uporabi v RS od 13. 1. 2021)
link (.docx) link (.docx)

Smernice o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS (v uporabi v RS od 3. 9. 2020)
link (.docx) link (.docx)

Dopolnitev Smernic za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (UAIS) (v uporabi v RS od 1. 3. 2016)
link (.docx) link (.docx)

Smernice za poročanje v skladu s členi 3(3)(d) in 24(1), (2) in (4) direktive o UAIS (v uporabi v RS 10. 10. 2014)
link (.docx) link (.docx)

Smernice o vzorcu memoranduma glede posvetovanja, sodelovanja in izmenjave informacij v zvezi z nadzorom subjektov iz direktive UAIS (v uporabi v RS od 29. 11. 2013)
link (.docx) link (.docx)

Smernice za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o UAIS (v uporabi v RS od 22. 7. 2013)
link (.docx) link

Smernice o ključnih pojmih iz direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (v uporabi v RS od 13. 3. 2013)
link (.docx) link (.docx)

MMF


Smernice o poročanju pristojnim organom v skladu s členom 37 uredbe o skladih denarnega trga (v uporabi v RS od 25. 8. 2020)
link link

Smernice o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu z uredbo o skladih denarnega trga (v uporabi v RS od 27. 3. 2023)
link
link

ESMA Q&A


Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z uporabo AIFMD

link

ESMA napotki za nadzornike


Napotki nadzornikom pri izvajanju nadzora nad stroški KNPVP in AIS: Supervisory briefing on the supervision of costs of UCITS and AIFs

link

Napotki nadzornikom glede trajnostnih tveganj na področju investicijskih skladov (Supervisory briefing: Sustainability risks and disclosures in the area of investment management)

link


* Prevodi zakonov ne vključujejo zadnjih sprememb (Translated text is not up to date) 

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si