Skoči do osrednje vsebine

Alternativni investicijski skladi


ZAKONODAJA RS SI EN
1. Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) - ZUAIS
link (.docx) link *
2. Zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 101/22) - ZOAIS link (.docx)

PODZAKONSKI AKTI

1.  Sklep o vpisu v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 41/15)
link
2. Sklep o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem in tržnim komuniciranjem v zvezi z enotami alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 158/22)
link
3. Sklep o načinu poročanja skrbnika alternativnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15)
link
4. Sklep o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenosu posamezne storitve upravljanja alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15)
- priloga 1
- priloga 2
link

link
link


5.  Sklep o upravljavcu specialnega investicijskega sklada in specialnem investicijskem skladu, katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih in srednjih gospodarskih družb (Uradni list RS, št 11/16)- sklep je bil razveljavljen z 238. členom ZOAIS
link
6. Sklep o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16)
link
7.  Sklep o pravilih poslovanja in poročanju administratorja alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 11/16)
link
8. Sklep o vrednotenju sredstev alternativnega investicijskega sklada, ki nima pravne osebnosti ter izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja alternativnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16)
link
9. Sklep o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 11/16)
link
10. Sklep o politikah prejemkov upravljavca alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 11/16)
link
11. Sklep o pravnih poslih, ki so lahko podlaga za prenos enote alternativnega vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 133/22)
link (.docx)

12. Sklep o skladnosti likvidnostnega profila, naložbene politike, trajanja in politike odkupov enot specialnega investicijskega sklada ter o ustrezni razpršitvi naložb specialnega investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 133/22)
link (.docx)

13.  Sklep o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati posojila specialnega investicijskega sklada, pogojih in merilih, ki jih mora izpolnjevati specialni investicijski sklad z naložbeno politiko posojil in upravljavec takšnega specialnega investicijskega sklada,
link
14. Sklep o naložbah v nepremičnine in nepremičninske namenske družbe ter dodatnih likvidnih sredstvih nepremičninske investicijske družbe - velja od 10. maja 2023
link

PREDPISI EU

1. Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala
link link
2. Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo
link link
3. Uredba (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih
link link
4.  Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012
link link
5. Uredba (EU) 2017/1131 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga
link link
6.  Uredba (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in (EU) št. 1286/2014
link link
7.  Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev – neuradno konsolidirano besedilo z dne 12. julija 2020
link (.docx) link (.docx)

Delegirani in izvedbeni akti

1.  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom link (.docx) link (.docx)
2.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1618 z dne 12. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 231/2013 v zvezi z dolžnostmi depozitarja glede hrambe
link link
3.  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 447/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za UAIS, ki se odločijo, da bodo upoštevali Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta
link link
4.  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 448/2013 z dne 15. maja 2013 o uvedbi postopka za določitev referenčne države članice UAIS zunaj Unije v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta
link link
5.  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 694/2014 z dne 17. decembra 2013 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov
link link
6. 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in prikaz informacij o načelu, „da se ne škoduje bistveno“, vsebino, metodologije in prikaz informacij o kazalnikih trajnostnosti in škodljivih vplivih na trajnostnost ter vsebini in prikazu informacij o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb v predpogodbenih dokumentih, na spletnih mestih in v periodičnih poročilih


link (.docx) link (.docx)

Smernice ESMA


AIFMD


Smernice o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov (v uporabi v RS od 2. 2. 2022)
link link

Smernice o členu 25 direktive 2011/61/EU (direktiva o UAIS) (v uporabi v RS od 4. 9 2021)
link link

Smernice o provizijah za uspešnost pri upravljanju KNPVP in nekaterih vrst AIS (v uporabi v RS od 13. 1. 2021)
link link

Smernice o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS (v uporabi v RS od 3. 9. 2020)
link link

Dopolnitev Smernic za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (UAIS) (v uporabi v RS od 1. 3. 2016)
link link

Smernice za poročanje v skladu s členi 3(3)(d) in 24(1), (2) in (4) direktive o UAIS (v uporabi v RS 10. 10. 2014)
link link

Smernice o vzorcu memoranduma glede posvetovanja, sodelovanja in izmenjave informacij v zvezi z nadzorom subjektov iz direktive UAIS (v uporabi v RS od 29. 11. 2013)
link link

Smernice za premišljene politike prejemkov na podlagi direktive o UAIS (v uporabi v RS od 22. 7. 2013)
link link

Smernice o ključnih pojmih iz direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (v uporabi v RS od 13. 3. 2013)
link link

MMF


Smernice o poročanju pristojnim organom v skladu s členom 37 uredbe o skladih denarnega trga (v uporabi v RS od 25. 8. 2020)
link link

Smernice o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu z uredbo o skladih denarnega trga (v uporabi v RS od 5. 7. 2022)
link (.docx)
link

ESMA Q&A


Vprašanja in odgovori ESMA v zvezi z uporabo AIFMD

link

ESMA napotki za nadzornike


Napotki nadzornikom pri izvajanju nadzora nad stroški KNPVP in AIS: Supervisory briefing on the supervision of costs of UCITS and AIFs

link

Napotki nadzornikom glede trajnostnih tveganj na področju investicijskih skladov (Supervisory briefing: Sustainability risks and disclosures in the area of investment management)

link


* Prevodi zakonov ne vključujejo zadnjih sprememb (Translated text is not up to date) 

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si