Skoči do osrednje vsebine

Bonitetni nadzor in obvladovanje tveganj


ZAKONODAJA RS SI EN

Makrobonitetni nadzor

1. Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13 in 42/23)
link


Bonitetni nadzor investicijskih podjetij


2. Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (Uradni list RS, št. 123/21) link


Reševanje in prisilno prenehanje


3. Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21)
link

Finančni konglomerati

4.  Zakon o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06, 114/06 - ZUE, 87/11 in 56/13) link

Podzakonski akti

1. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah (Uradni list RS, št. 158/22)
link
2. Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list RS, št. 47/22)
link (.docx)
3. Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe (EU) 2019/2033 (Uradni list RS, št. 29/22)
link (.docx)
4. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniške družbe ter dokumentaciji o naknadnih izdajah instrumentov (Uradni list RS, št. 29/22)
link (.docx)
5. Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 29/22 in 110/22)
link (.docx)
6. Pravilnik za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 8/07)
link

7. Pravilnik o pomembnejših koncentracijah tveganj nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 32/07)
link

8. Pravilnik o pomembnih poslih nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu (Uradni list RS, št. 36/07)
link

9. Pravilnik o registru finančnih konglomeratov (Uradni list RS, št. 45/07)
link


 PREDPISI EU


Bonitetni nadzor investicijskih podjetij


1.  Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU
link link
2. Uredba (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014
link link

Reševanje in prisilno prenehanje


3. Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(Besedilo velja za EGP)
link link
4. Direktiva (EU) 2019/879 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Direktive 2014/59/EU glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter Direktive 98/26/ES
link link

Delegirani in izvedbeni akti


Bonitetni nadzor investicijskih podjetij


1. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/2526 z dne 17. novembra 2023 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2022/389 glede seznamov vsebine informacij o posameznih podatkih, ki jih morajo razkriti pristojni organi
link link
2.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1668 z dne 25. maja 2023 o dopolnitvi Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev merjenja tveganj ali elementov tveganj, ki niso pokriti ali zadostno pokriti s kapitalskimi zahtevami iz delov 3 in 4 Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta, ter okvirnih kvalitativnih metrik za zneske dodatnega kapitala
link link
3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1651 z dne 17. maja 2023 o dopolnitvi Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za posebno merjenje likvidnosti investicijskih podjetij v skladu s členom 42(6) navedene direktive
link link
4. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1119 z dne 12. januarja 2023 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za izmenjavo informacij med pristojnimi organi matične države članice in države članice gostiteljice
link link
5. Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1118 z dne 12. januarja 2023 o dopolnitvi Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje določajo pogoje, pod katerimi kolegiji nadzornikov izvajajo svoje naloge
link link
6. Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1117 z dne 12. januarja 2023 o dopolnitvi Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve glede vrste in narave informacij, ki si jih izmenjujejo pristojni organi matične države članice in države članice gostiteljice
link link
7. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/389 z dne 8. marca 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta glede oblike, strukture, seznamov vsebine in datuma letne objave informacij, ki jih morajo razkriti pristojni organi
link (.docx) link (.docx)
8. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/76 z dne 22. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev prilagoditev koeficientov „dnevnega toka trgovanja“ faktorja K (K-DTF)
link (.docx) link (.docx)
9. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/26 z dne 24. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pojem ločenih računov za zagotovitev zaščite denarja strank v primeru propada investicijskega podjetja
link (.docx) link (.docx)
10. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/25 z dne 22. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo metode za merjenje faktorjev K iz člena 15 navedene uredbe
link (.docx) link (.docx)
11. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/244 z dne 24. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev zneska skupnega kritja za izračun „zagotovljenega klirinškega kritja“ faktorja K (K-CMG)
link link
12. Delegirana uredba Komisija (EU) 2021/2153 z dne 6. avgusta 2021 o dopolnitvi Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo merila za uporabo zahtev iz Uredbe (EU) št. 575/2013 za nekatera investicijska podjetja
link link
13.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2154 z dne 13. avgusta 2021 o dopolnitvi Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev ustreznih meril za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti investicijskega podjetja ali sredstev, ki jih upravlja
link link
14.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2155 z dne 13. avgusta 2021 o dopolnitvi Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o določitvi razredov instrumentov, ki ustrezno odražajo kreditno kakovost investicijskega podjetja kot delujočega podjetja, in morebitnih alternativnih ureditev, primernih za uporabo za namene variabilnih prejemkov
link link
15. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2284 z dne 10. decembra 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem in razkritji investicijskih podjetij
link link
16. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/451 z dne 17. decembra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 - Uporaba za namene poročanja obrazcev C 18.00 do C 25.00 in obrazca C 34.02
link link
17.  Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1159 z dne 11. marca 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za javno razkritje naložbene politike investicijskih podjetij  link (.docx)
link (.docx)


-  Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1159 z dne 11. marca 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za javno razkritje naložbene politike investicijskih podjetij
link (.docx) link (.docx)
18. Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1455 z dne 11. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za kapitalsko zahtevo za investicijska podjetja na podlagi stalnih splošnih stroškov
link (.docx) link (.docx)

Reševanje in prisilno prenehanje


1. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja
link link

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja
link link
2. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1434 z dne 14. decembra 2015 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/63 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja
link link
3. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/860 z dne 4. februarja 2016 o podrobnejši opredelitvi okoliščin, v katerih je potrebna izključitev iz uporabe pooblastil za odpis in konverzijo v skladu s členom 44(3) Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij
link link
4. Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1066 z dne 17. junija 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s postopki, standardnimi obrazci in predlogami za zagotavljanje informacij za potrebe načrtov reševanja za kreditne institucije in investicijska podjetja v skladu z Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)
link link
5.  Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vsebino načrtov sanacije, načrtov reševanja in načrtov reševanja skupine, minimalna merila, ki naj bi jih pristojni organ ocenil v zvezi z načrti sanacije in načrti sanacije skupine, pogoje za finančno podporo v skupini, zahteve o neodvisnih ocenjevalcih vrednosti, pogodbeno priznavanje pooblastil za odpis in konverzijo, postopke in vsebino zahtev v zvezi z obveščanjem in obvestilom o mirovanju ter operativno delovanje kolegijev za reševanje (Besedilo velja za EGP)
link link
6. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1400 z dne 10. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo minimalne elemente načrta za reorganizacijo poslovanja in minimalno vsebino poročil o napredku pri izvajanju načrta (Besedilo velja za EGP)
link link
7. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1401 z dne 23. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za metodologije in načela o vrednotenju obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov (Besedilo velja za EGP)
link link
8. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1434 z dne 14. decembra 2015 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/63 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja
link link

Smernice EBA in skupne smernice ESMA, EBA in EIOPA

1. Smernice o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034 (v uporabi v RS od 18. 11. 2023)
link link
2.  Smernice o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v okviru Direktive (EU) 2019/2034 (v uporabi v RS od 19. 6. 2023)
link link
3. Smernice o primerjavi praks v zvezi s prejemki in razlik v prejemkih med spoloma v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034 (v uporabi v RS od 29. 12. 2022)
link link
4. Smernice Evropskega bančnega organa o merilih za izvzetje investicijskih podjetij iz likvidnostnih zahtev v skladu s členom 43(4) Uredbe (EU) 2019/2033 (v uporabi v RS od 6. 12. 2022)
link (.docx) link
5. Smernice o preudarnih politikah prejemkov v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034  (v uporabi v RS od 14. 5. 2022)
link (.docx) link (.docx)
6. Smernice o notranjem upravljanju v skladu z Direktivo (EU) 2019/2034  (v uporabi v RS od 14. 5. 2022)
link (.docx) link (.docx)
7. Skupne smernice o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov (v uporabi v RS od 23. 2. 2015)
link (.docx) link (.docx)
8. Smernice organa o notranjem upravljanju (v uporabi v RS od 10. 11. 2020)
link link
9. Smernice EBA o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo (v uporabi v RS od 10. 11. 2020)
link link
10. Smernice o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 (v uporabi v RS od 10. 11. 2020)
link link
11. Smernice o zunanjem izvajanju (v uporabi v RS od 10. 11. 2020)
link link
12. Priporočilo organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI) (v uporabi v RS od 3. 12. 2016)
link link

EBA Q&A


1.  Vprašanja in odgovori na vprašanja po Direktivi 2019/2034 oziroma Uredbi 2019/2033

link
  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si