Skoči do osrednje vsebine

Priloge, ki jih je potrebno priložiti

Vložnik zahteve za izdajo pooblastila za dostop do dražbenih sistemov mora ATVP v okviru svoje vloge predložiti vsaj naslednjo dokumentacijo:

 • organigram vložnika zahteve;

 • opis delovnih nalog, odgovornosti in komunikacijskih tokov vložnika zahteve;

 • življenjepis ter dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah oseb, ki bodo sodelovale pri licitaciji pravic do emisije toplogrednih plinov;

 • izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev – izda ga ministrstvo za pravosodje – namen izdaje potrdila: Poslovne zadeve (izpisek Okrajnega sodišča ni ustrezen), oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja, za osebe, ki bodo sodelovale pri licitaciji pravic do emisije toplogrednih plinov;

 • pogodbe o zaposlitvi oseb, ki bodo sodelovale pri licitaciji pravic do emisije toplogrednih plinov;

 • interna pravila in postopke o obvladovanju tveganj vložnika zahteve;

 • interna pravila in postopke o upravljanju navzkrižij interesov;

 • interna pravila in postopke, ki naslavljajo delovanje družbe, ki je v najboljšem interesu strank vložnika zahteve;

 • interne pravilnike in postopke vezane na profesionalno skrbnost integriteto in etično ravnanje;

 • interne pravilnike in postopke, ki urejajo obdelavo zahtevkov strank, ki jih vložnik zahteve zastopa na dražbi, učinkovito sodelovanje na dražbi, zlasti kar zadeva oddajanje ponudb v imenu strank, sprejemanje plačil in zavarovanja s premoženjem od strank ter posredovanje pravic strankam, ki jih vložnik zahteve zastopa;

 • dokumentacijo, ki jo je zahteval in ki je bila predložena dražbenemu sistemu, v katerem vložnik zahteve dostop do licitiranja;

 • predlog sporazumov, ki jih bo vložnik zahteve v zvezi z licitiranjem pravic do emisije toplogrednih plinov sklepal s svojimi strankami;

 • dokumentacijo glede izpolnjevanja zahteve iz ZPPDFT-2, ki vključuje vsaj analizo tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma, način določanja tveganosti strank in poslovnih partnerjev, postopke v zvezi s pregledom strank in poslovnih partnerjev, postopke v zvezi s sporočanjem sumljivih transakcij, izobraževanje s področja PPDFT;

 • dokazilo o plačilu takse za odločanje o zadevi v višini 2.820 EUR (plača se na račun ATVP, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, št. SI56 0110 0637 0164 245, sklic 00 184);

 • morebitno drugo relevantno dokumentacijo.

__________________________________________________________________

Primer izpolnjene vloge, skupaj s seznamom prilog.


 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si