Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo dovoljenja

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži pri ATVP. Prilogi se priložijo dokumentacija in informacije iz Priloge 1 Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe . Sklep se v pretežni meri sklicuje na uredbo 2017/1946

V zahtevi se navede višino deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu družbe in priloži vse zahtevane informacije. 

Pri izpolnjevanju zahteve si lahko pomagate z določbo 182. člena ZTFI-1 in določbami 66. do 81. člena ZBan-3 . Zahtevi je potrebno priložiti kopijo potrdila o plačilu takse.


Podrobnejši opis posameznih elementov vloge najdete tukaj.


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si