Skoči do osrednje vsebine

Podrobnejši opis posameznih elementov vloge

Ugled imetnika

Ocena ugleda imetnika zajema dva elementa: 

(a) njegovo integriteto in
(b) njegovo strokovno usposobljenost.

Zahteve glede integritete se uporabijo ne glede na velikost kvalificiranega deleža, ki ga imetnik namerava pridobiti. Prav nasprotno ocena strokovne usposobljenosti upošteva vpliv, ki ga bo imetnik imel na družbo. To pomeni, da so v skladu z načelom sorazmernosti zahteve glede usposobljenosti zmanjšane za bodoče imetnike, ki na svojem delovnem mestu ne morejo izvajati pomembnega vpliva na družbo ali ki se zavežejo, da takega vpliva ne bodo izvajali. 


Ugled in izkušnje oseb, ki bodo imele vpliv na družbo

Če lahko bodoči imetnik po pridobitvi kvalificiranega deleža na svojem delovnem mestu imenuje nove osebe za upravljanje dejavnosti v družbi in to tudi namerava, morajo take osebe biti sposobne in primerne. Če namerava bodoči imetnik imenovati osebo, ki ni sposobna in primerna, mora nadzornik nasprotovati predlagani pridobitvi. 


Finančna trdnost

Finančna trdnost bodočega imetnika bi morala pomeniti njegovo sposobnost, da financira pridobitev deleža in v bližnji prihodnosti ohrani stabilno finančno strukturo imetnika in družbe. Ta sposobnost bi morala biti razvidna iz splošnega cilja pridobitve in politike bodočega imetnika glede pridobitve ter – če bi zaradi predlagane pridobitve kvalificirani delež znašal 50 % ali več ali če bi družba postala odvisna družba bodočega imetnika – predvidenih finančnih ciljev, skladnih s strategijo v poslovnem načrtu. Nadzornik mora ob upoštevanju narave bodočega imetnika in pridobitve določiti, ali je bodoči imetnik dovolj stabilen s finančnega vidika, da v bližnji prihodnosti (običajno tri leta) zagotovi dobro in preudarno upravljanje družbe.


Posledice za spodobnost ravnati v skladu s predpisi

Predlagana pridobitev deleža ne bi smela negativno vplivati na skladnost družbe s predpisi. Nadzornik mora upoštevati ne samo nepristranska dejstva, na primer nameravani delež v družbi, ugled bodočega imetnika, njegovo finančno stabilnost in strukturo njegove skupine, ampak tudi načrte, ki jih bodoči imetnik izrazi v svoji strategiji v zvezi z družbo (vključno s tem, kar je razvidno iz poslovnega načrta). Ti načrti bi lahko bili podprti z ustreznimi zavezami bodočega imetnika, da izpolni predpisane zahteve v skladu z merili za ocenjevanje, določenimi v sektorskih direktivah in uredbah. Te zaveze lahko na primer vključujejo finančno podporo v primeru likvidnostnih ali solventnostih težav ali težav z upravljanjem podjetja, prihodnji ciljni delež bodočega imetnika v družbi ter usmeritve in cilje za razvoj.


Preprečevanja pranja denarja in financiranje terorizma

Ocena suma pranja denarja in financiranja terorizma dopolnjuje oceno integritete in se mora izvesti ne glede na vrednost in druge značilnosti predlagane pridobitve kvalificiranega deleža. Nadzornik nasprotuje pridobitvi deleža če ve ali sumi ali ima utemeljen razlog, da ve ali sumi, da je bodoči imetnik vpleten v dejavnosti ali poskuse pranja denarja ali je bil vpleten v take dejavnosti, ne glede na to, ali so te dejavnosti ali poskusi neposredno ali posredno povezani s predlagano pridobitvijo. Prav tako nasprotuje, če ve ali sumi ali ima utemeljen razlog, da ve ali sumi, da je bodoči imetnik opravljal teroristične dejavnosti ali financiral terorizem, zlasti če za bodočega imetnika velja zadevni sistem finančnih sankcij, ali če predlagana pridobitev poveča tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma. 


Priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogi najdete tukaj


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si