Skoči do osrednje vsebine

Priloge, ki jih je potrebno priložiti zahtevi

Poleg potrdila o plačilu takse se zahtevi primeroma priloži spodaj naštete akte. Družba lahko svoje postopke opredeli tudi v drugih aktih ali jih poimenuje drugače. Nekatere priloge niso potrebne, v primeru pridobitve nekaterih kvalificiranih deležev oziroma so te odvisne od subjekta, ki pridobiva dovoljenje za kvalificirani delež:


 • izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba, oziroma overjena fotokopija veljavnega osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista), če je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba,
 • statut oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug akt, iz katerega je razviden organizacijski ustroj,

 • izpisek delničarjev iz knjige delničarjev oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in informacija o morebitnem obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav lastnikov, ki bi bistveno vplivale na upravljanje bodočega kvalificiranega imetnika,

 • letna poročila, ki vsebujejo primerljive podatke predhodnega leta, za zadnja tri poslovna leta,

 • revizorjeva poročila k letnim poročilom za zadnja tri poslovna leta, če je bil bodoči kvalificirani imetnik zavezan k reviziji letnega poročila,

 • če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze za tekoče poslovno leto,

 • organigram in seznam oseb, ki so z bodočim kvalificiranim imetnikom v razmerju tesne povezanosti, vključno z opisom načina povezave,

 • seznam družb, v katerih ima bodoči kvalificirani imetnik lastniški delež, in višina tega deleža v odstotkih,

 • seznam oseb, ki skupaj z bodočim kvalificiranim imetnikom tvorijo skupino povezanih oseb,

 • soglasje oziroma mnenje pristojnega nadzornega organa tretje države o naložbi v kvalificirani delež borznoposredniške družbe ali obvestilo, da v skladu s predpisi, ki veljajo za bodočega kvalificiranega imetnika v državi njegovega sedeža, tako soglasje oziroma mnenje ni potrebno,

 • seznam nadzorovanih družb v skupini z imeni pristojnih nadzornih organov,

 • opis dejavnosti in morebitnih drugih aktivnosti, s katerimi se ukvarja skupina kot celota ter posamezne družbe,

 • navedbo bonitetnih ocen družb, če jih imajo,

 • seznam oseb, ki so člani poslovodstva bodočega kvalificiranega imetnika in člani poslovodstev družb v skupini,

 • življenjepis in izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVALI iz Priloge 2 Sklepa, če je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba oziroma za člane poslovodstva, če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba,

 • seznam oseb ter življenjepise in izpolnjene vprašalnike v obliki obrazca KVALI iz Priloge 2 Sklepa za osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati borznoposredniško družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje, oziroma bodo predlagane za imenovanje v upravljalni organ borznoposredniške družbe ali na mesto člana višjega vodstva borznoposredniške družbe,

 • izpis iz kazenske evidence in izpis iz evidence pravnomočnih sodb oziroma odločb o prekrških zaradi storitve kaznivih dejanj oziroma prekrškov,

 • dokumentacija v zvezi s pravnomočno zaključenimi postopki proti bodočemu kvalificiranemu imetniku, bodisi upravnimi postopki, bodisi civilnimi tožbami, bodisi v zvezi z drugimi sankcijami (odstop s položaja, razrešitev, disciplinski ukrepi ipd.) v povezavi z opravljanjem gospodarske dejavnosti, funkcije člana poslovodstva, stečajnega upravitelja, izvršitelja, člana višjega vodstva ali kot neupravičenega imetnika,

 • opis namena in cilja pridobitve (strateška naložba, portfeljska naložba ipd.); vrsta delnic, katerih lastnik je bodoči kvalificirani imetnik pred in po nameravani pridobitvi z navedbo deleža v celotnem kapitalu ter v glasovalnih pravicah borznoposredniške družbe v odstotkih oziroma v primeru poslovnih deležev z navedbo deleža v celotnem kapitalu ter v glasovalnih pravicah v odstotkih,

 • navedba in opis kateregakoli dejanja usklajenega delovanja (kot npr. prispevek drugih oseb k financiranju, način participacije/udeležbe pri finančnih dogovorih), obstoja oziroma namena sklenitve delničarskega sporazuma z drugimi delničarji oziroma družbeniki v borznoposredniški družbi, v kateri bo pridobljen kvalificiran delež,

 • pisna strategija oziroma poslovni načrt za prva tri leta glede investiranja in upravljanja s kvalificiranimi deleži,

 • vrednost nameravanega nakupa v EUR,

 • natančen opis izvora sredstev za nakup kvalificiranega deleža (npr. izdaja finančnih instrumentov, najem kredita),

 • shema in opis finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža, vključno z navedbo institucij, ki bodo sodelovale v teh transakcijah,

 • seznam fizičnih oseb, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih so udeležene pri upravljanju bodočega kvalificiranega imetnika.


Primer izpolnjene zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža je tukaj.


 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si