Skoči do osrednje vsebine

Zahteva za izdajo dovoljenja

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži pri ATVP na posebnem obrazcu (Priloga I uredbe 2017/1945), ki se mu priloži tudi obrazec iz Priloge 2 iste uredbe. 

Kontaktna točka za obravnavanje informacij subjektov, ki zaprosijo za dovoljenje kot borznoposredniška družba je info@atvp.si .


Zahteva mora vsebovati podatke, kot so zahtevani v uredbi 2017/1943. Pomagate si lahko z Navodilom o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj . Zahtevi je potrebno priložiti kopijo potrdila o plačilu takse.


Dokumentacija mora biti priložena po vrstnem redu, kot je predpisana oziroma z natančno navedbo mest v priloženi dokumentaciji, kjer se posamezna dokazila oziroma listine nahajajo.


Statusna ureditev borznoposredniške družbe mora biti v skladu z oddelkom 4.1 ZTFI-1.


Ureditev notranjega upravljanja iz 28. člena ZBNIP mora biti ustrezna in primerna za upravljanje s tveganji, ki jim bo borznoposredniška družba pri opravljanju načrtovanih poslov izpostavljena.

Borznoposredniška družba mora imeti dovolj ustanovnega kapitala v skladu z 11. členom ZBNIP ob upoštevanju narave investicijskih storitev in poslov, ki jih bo opravljala.


Podrobnejši opis posameznih elementov vloge najdete tukaj.


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si