Skoči do osrednje vsebine

Podrobnejši opis posameznih elementov vloge

Statusna ureditev borznoposredniške družbe

Organizirana je v obliki delniške družbe, evropske delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo. Družba lahko opravlja le dejavnosti, ki so določno naštete v 176. členu ZTFI-1. Najnižji znesek ustanovnega kapitala borznoposredniške družbe je določen v 11. členu ZBNIP. Delnice družbe se lahko glasijo le na ime, se lahko vplačajo le v denarju in morajo biti v celoti vplačane pred vpisom ustanovitve ali povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Delnice družbe morajo biti izdane kot nematerializirani vrednostni papir, vpisan v centralnem registru. Družba lahko izbere dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom ali enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom. Če je družba v obliki d.o.o., mora imeti nadzorni svet. 


Organizacijske zahteve

V vlogi se predloži začetni poslovni načrt za naslednja tri leta, organizacijsko strukturo in sisteme notranje kontrole, informacije o jamstveni shemi za vlagatelje, seznam funkcij, storitev ali dejavnosti, ki se oddajo v zunanje izvajanje (outsuorcing), ukrepe za prepoznavanje in preprečevanje oziroma obvladovanje nasprotij interesov, informacije o sistemih za spremljanje skladnosti, notranjo kontrolo in upravljanje tveganj, informacije o sistemih za ocenjevanje in obvladovanje tveganja v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma, načrt neprekinjenega poslovanja, politike v zvezi z upravljanjem, vodenjem in hrambo evidenc, opis delovnih postopkov družbe.


Ustanovni kapital družbe

750.000 EUR, če družba opravlja tudi trgovanje za lastni račun ali izvedbo prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa. 150.000 EUR, če družba opravlja ostale investicijske storitve in posle. Izjemoma je lahko ustanovni kapital družbe 75.000 EUR, če družbi ni dovoljeno upravljati denarja ali finančnih instrumentov strank in bi drugače morala imeti ustanovni kapital v višini 150.000 EUR. Ustanovni kapital družbe mora biti sestavljen v skladu z 9. členom Uredbe 2019/2033/EU .


Notranje upravljanje

Obsega jasno organizacijsko zgradbo z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti, učinkovite procese za ugotavljanje, upravljanje, spremljanje in poročanje tveganj, katerim je ali bi jim družba lahko bila izpostavljena ali ki jih ta povzroča, ali tveganj, ki bi jih družba lahko povzročala drugim, primerne mehanizme notranjih kontrol, ki vključujejo zanesljive administrativne in računovodske postopke (vključujejo tudi postopke za preverjanje ustreznosti upravljanja tveganj), ustrezne ter glede na spol nevtralne politike in prakse prejemkov, ki so v skladu s preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj in tako upravljanje tudi spodbujajo. Ureditve notranjega upravljanja morajo biti primerne in sorazmerne glede na naravo, obseg in zapletenost tveganj, ki izhajajo iz poslovnega modela in dejavnosti borznoposredniške družbe.


Upravljanje tveganj

Družba mora določiti načrt dejavnosti za upravljanje tveganj, ki obsega zlasti postopke za ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in zmanjševanje tveganj ter način spremljanja izvajanja teh postopkov. V načrtu je treba določiti postopke in dejavnosti za upravljanje vsake vrste tveganj, ki jim je družba izpostavljena ali bi jim lahko bila izpostavljena pri posameznih vrstah storitev ali poslov, ki jih opravlja. Družba mora organizirati funkcijo upravljanja tveganj, ki je neposredno podrejena upravljalnemu organu družbe v vodstveni funkciji ter funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih funkcij družbe ter mora pri tem upoštevati naravo, obseg in zapletenost dejavnosti, ki jih opravlja. Funkcijo upravljanja tveganj mora voditi oseba na položaju višjega vodje v družbi. Družba mora upravljati zlasti naslednje: pomembne vire in učinke tveganja za stranke ter vseh pomembnih vplivov na kapital, tveganja za trg ter vseh pomembnih vplivov na kapital, tveganja za družbo, zlasti tista, zaradi katerih bi se lahko znižala raven razpoložljivega kapitala in likvidnostnega tveganja v ustreznem sklopu časovnih obdobij, da se zagotovi, da družba ohranja ustrezne ravni likvidnih sredstev. Priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogi najdete tukaj.


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si