Skoči do osrednje vsebine

Priloge, ki jih je potrebno priložiti zahtevi

Poleg potrdila o plačilu takse se zahtevi primeroma priloži spodaj naštete akte. Družba lahko svoje postopke opredeli tudi v drugih aktih ali jih poimenuje drugače.


 • ustanovitvene akte družbe,
 • akte o imenovanju upravljalnega organa družbe,
 • finančni izkazi družb ustanoviteljic oziroma drugi izkazi o uporabi zasebnih finančnih sredstev,
 • za fizične osebe, ki imajo kvalificirani delež v družbi ali bodo v upravljalnem organu se priloži kopija osebnega dokumenta in življenjepis,
 • dokumentacija iz katere se vidi podrobna lastniška struktura družbe (do končnih lastnikov),
 • izpis iz kazenskih evidenc za kvalificirane imetnike, člane upravljalnega organa ter potrdilo da oseba ni v kazenskih postopkih,
 • finančne projekcije družbe s pojasnili,
 • poslovni načrt družbe,
 • osnutki pogodb z zunanjimi izvajalci,
 • akt o delovnih postopkih in notranji organizaciji,
 • akt o obvladovanju nasprotij interesov,
 • akt o skladnosti poslovanja,
 • akt službe notranje revizije,
 • akt o upravljanju s tveganji,
 • akt o hrambi sredstev strank,
 • pravila poddepoja,
 • akt o vodenju evidenc,
 • politika prejemkov,
 • akt o izboru primernih kandidatov za upravljalni organ družbe,
 • akt o notranjem procesu ocenjevanja ustreznega kapitala in likvidnosti (ICARAP) in dokumenti v zvezi s tem,
 • politika odobritve novih produktov,
 • akt o seznanitvi z internimi akti družbe,
 • načrt neprekinjenega poslovanja in krizni načrt,
 • akt o upravljanju informacijske varnosti,
 • akt o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, ter strokovnem usposabljanju na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,
 • analiza tveganja za pranje denarja in financiranja terorizma,
 • splošni pogoji poslovanja,
 • izjava o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev,
 • politika izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa družbe,
 • politika izvrševanja naročil strank,
 • akt o razvrščanju strank,
 • akt o uporabi zunanjih izvajalcev,
 • akt o izvajanju ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma,
 • akt o reševanju pritožb strank in zunajsodnem reševanju sporov.


Primer izpolnjene zahteve za izdajo dovoljenja najdete tukaj


 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si