Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za člana uprave v BPD

Borznoposredniška družba lahko izbere dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom ali enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom, pri čemer pa morajo člani uprave v dvotirnem sistemu upravljanja oziroma izvršni direktorji v enotirnem sistemu upravljanja (organ vodenja) pridobiti dovoljenje ATVP. 

Borznoposredniška družba je odgovorna, da je njen upravljalni organ (organ vodenja in organ nadzora) sestavljen tako, da ima kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, da lahko poglobljeno razume dejavnosti borznoposredniške družbe in tveganja, ki jim je izpostavljena. Organi borznoposredniške družbe, ki so pristojni za izbor in imenovanje članov upravljalnega organa, pa morajo vzpostaviti in izvajati ustrezno politiko izbora primernih kandidatov.


Na funkcijo člana organa vodenja v borznoposredniški družbi je lahko imenovana zgolj oseba, ki:

a) ima znanje, veščine in izkušnje za vodenje poslov borznoposredniške družbe ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot borznoposredniška družba oziroma drugih primerljivih poslov

b) ima ugled in lastnosti za vodenje poslov borznoposredniške družbe ter njeno ravnanje ne vzbuja dvoma o njeni zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega vodenja poslov borznoposredniške družbe v skladu s pravili o upravljanju tveganj, profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi ter preprečevanja nasprotja interesov

c) ne krši določbe glede nezdružljivosti opravljanja drugih direktorskih funkcij ali so bila dana zagotovila, da se bo kandidat uskladil s temi zahtevami v zato predpisanem roku


Član organa vodenja borznoposredniške družbe mora ves čas opravljanja funkcije izpolnjevati pogoje za imenovanje na takšno funkcijo, poleg tega pa tudi:

a) ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti zagotoviti, da organ vodenja borznoposredniške družbe vzpostavi in izvaja takšno ureditev notranjega upravljanja, ki omogoča učinkovito in skrbno upravljanje borznoposredniške družbe na podlagi jasne opredelitve pristojnosti in odgovornosti v borznoposredniški družbi ter politik in ukrepov za preprečevanje nastanka nasprotja interesov

b) ravnati odkrito, pošteno in neodvisno, da lahko učinkovito oceni in presoja odločitve višjega vodstva v zvezi z vodenjem borznoposredniške družbe ter učinkovito nadzoruje in spremlja sprejemanje odločitev v zvezi z upravljanjem borznoposredniške družbe

c) ravnati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov

d) opravljanju funkcije organa vodenja nameniti dovolj časa, da lahko to funkcijo učinkovito opravlja

Funkcijo člana organa vodenja borznoposredniške družbe lahko opravlja le oseba, ki pridobi dovoljenje ATVP za opravljanje takšne funkcije člana v skladu z ZTFI-1.


Zahtevo za izdajo dovoljenja najdete tukaj.

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si