Skoči do osrednje vsebine

Podrobnejši opis posameznih elementov vloge

ATVP v okviru presoje kandidata za opravljanje funkcije člana uprave ali izvršnega direktorja borznoposredniške družbe poleg nekaterih drugih elementov presoja predvsem zahteve glede:

a)    znanja, veščin in izkušenj za vodenje poslov;

 •  ocenjevanje stopnje in profila izobrazbe ter njihovo povezavo z investicijskimi in finančnimi storitvami ali drugimi področji,
 • ocenjevanje veščin kot so pristnost, jezik, odločnost, presoja, skrb za stranke in kakovost, prepričljivost, strateška prodornost, odgovornost in druge veščine iz Priloge II Smernic EBA (.docx),
 • ocenjevanje teoretičnih in praktičnih izkušenj na področju investicijskih in finančnih storitev, zakonodaje, strateškega načrtovanja, upravljanja tveganj, računovodstvom in revizijo, ocenjevanja učinkovitosti ureditve borznoposredniške družbe ter na področju razumevanja finančnih podatkov borznoposredniške družbe ter sprejemanjem ustreznih odločitev v zvezi s tem,
 • ocenjevanje delovnih izkušenj glede na naravo vodstvene funkcije, trajanje zaposlitve, vrsto podjetja, v katerem so se opravljale funkcije, obseg pristojnosti, strokovno znanje, pridobljeno na teh delovnih mestih ter število podrejenih,

b)    ugleda in lastnosti za vodenje poslov;

 •  ocenjevanje odločitev v drugih podobnih postopkih izdaje dovoljenj,
 • ocenjevanje kazenskih in drugih upravnih evidenc v zvezi z ocenjevanjem ugleda, odkritosti in poštenosti,
 • ocenjevanje preiskav v teku,
 • ocenjevanje preteklih in trenutnih poslovnih rezultatov in finančne stabilnosti kandidata (uvrščenost na seznam davčnih dolžnikov, udeležba v stečajnih, insolventnih in podobnih postopkih, večje naložbe, finančne izpostavljenosti ali krediti, …),
 • ocenjevanje obvladovanja nasprotja interesov ter zagotavljanja neodvisnosti ravnanja,

c)    opravljanja več funkcij oziroma nezdružljivost opravljanja funkcij:

 • ocenjevanje ali je član upravljalnega organa sposoben nameniti dovolj časa opravljanju svojih funkcij in nalog. Pri tem ATVP upošteva kriterije kot so število sočasno opravljanih direktorskih funkcij, velikost, naravo, obseg in zapletenost dejavnosti borznoposredniške družbe, število predvidenih sej upravljalnega organa, ostale poklicne ali politične dejavnosti in udejstvovanja, čas namenjen izobraževanju, druge dolžnosti člana upravljalnega organa, ki jih je potrebno upoštevati pri ocenjevanju zadostnega časa, ki ga mora član upravljalnega organa nameniti opravljanju svoje funkcije ter 
 • ocenjevanje ali kandidat upošteva omejitev glede največjega števila direktorskih funkcij, ki jih hkrati lahko opravlja.


Priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogi najdete tukaj.

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si