Skoči do osrednje vsebine

Priloge, ki jih je potrebno priložiti zahtevi

Vlogi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave ali izvršnega direktorja v borznoposredniški družbi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:

a) izpolnjen vprašalnik VPR, ki se nanaša na kandidata za člana uprave,
b) kopijo veljavnega osebnega dokumenta,
c) podroben življenjepis,
d) kopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi,
e) kopije morebitnih priporočil delodajalcev,
f) izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja (npr. potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in Potrdilo Okrajnega sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku),
g) sklep ustreznega organa o imenovanju kandidata za člana uprave,
h) izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON) ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine, če ta obstaja,
i) druga dokazila, ki dokazujejo navedbe v vprašalniku,
j) kopijo potrdila o plačilu takse v višini 940 EUR (plača se na račun Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, št. SI56 0110 0637 0164 245, sklic 00 114)
k) pooblastilo (če je vloga podana s strani pooblaščene osebe vložnika).


Primer izpolnjene vloge, skupaj s seznamom prilog. ___________________________________________________________________


Primeri izpolnjenih vlog, skupaj s seznami prilog:

- vprašalnik VPR

- vprašalnik VPR BPD

- ocena borznoposredniške družbe o primernosti člana nadzornega sveta 


  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si