Skoči do osrednje vsebine

Podrobnejši opis posameznih elementov vloge

ATVP v okviru presoje kandidata za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ali neizvršnega direktorja borznoposredniške družbe poleg nekaterih drugih elementov presoja predvsem zahteve glede:

a)    znanja, veščin in izkušenj za nadzor in spremljanje vodenja poslov

 • ocenjevanje stopnje in profila izobrazbe ter njihovo povezavo z investicijskimi in finančnimi storitvami ali drugimi področji,
 • ocenjevanje veščin kot so pristnost, jezik, odločnost, presoja, skrb, kakovost, prepričljivost, strateška prodornost, odgovornost in druge veščine iz Priloge II Smernic EBA, (.docx)
 • ocenjevanje teoretičnih in praktičnih izkušenj na področju investicijskih in finančnih storitev, zakonodaje, strateškega načrtovanja, upravljanja tveganj, računovodstvom in revizijo, ocenjevanja učinkovitosti ureditve borznoposredniške družbe ter na področju razumevanja finančnih podatkov borznoposredniške družbe ter sprejemanjem ustreznih odločitev v zvezi s tem,
 • sposobnost konstruktivnega izpodbijanja odločitev upravljalnega organa v vodstveni funkciji in njegovo učinkovito nadzorovanje, pri čemer so ustrezno znanje, veščine in izkušnje za učinkovito opravljanje nadzorne funkcije lahko pridobljeni na ustreznih akademskih ali upravnih delovnih mestih ali z vodenjem, nadzorom ali spremljanjem finančnih institucij ali drugih družb,

b)    ugleda in lastnosti za vodenje poslov

 • ocenjevanje odločitev v drugih podobnih postopkih izdaje dovoljenj,
 • ocenjevanje kazenskih in drugih upravnih evidenc v zvezi z ocenjevanjem ugleda, odkritosti in poštenosti,
 • ocenjevanje preiskav v teku,
 • ocenjevanje preteklih in trenutnih poslovnih rezultatov in finančne stabilnosti kandidata (uvrščenost na seznam davčnih dolžnikov, udeležba v stečajnih, insolventnih in podobnih postopkih, večje naložbe, finančne izpostavljenosti ali krediti, …),
 • ocenjevanje obvladovanja nasprotja interesov ter zagotavljanja neodvisnosti ravnanja

c)    opravljanja več funkcij oziroma nezdružljivost opravljanja funkcij

 • ocenjevanje ali je član upravljalnega organa sposoben nameniti dovolj časa opravljanju svojih funkcij in nalog. Pri tem ATVP upošteva kriterije kot so število sočasno opravljanih direktorskih funkcij, velikost, naravo, obseg in zapletenost dejavnosti borznoposredniške družbe, število predvidenih sej upravljalnega organa, ostale poklicne ali politične dejavnosti in udejstvovanja, čas namenjen izobraževanju, druge dolžnosti člana upravljalnega organa, ki jih je potrebno upoštevati pri ocenjevanju zadostnega časa, ki ga mora član upravljalnega organa nameniti opravljanju svoje funkcije ter 
 • ocenjevanje ali kandidat upošteva omejitev glede največjega števila direktorskih funkcij, ki jih hkrati lahko opravlja.Priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogi najdete tukaj.

 1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
 2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
  razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
 3. Medijsko središče: pr@atvp.si