Skoči do osrednje vsebine

Priloge, ki jih je potrebno priložiti zahtevi

Vlogi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ali neizvršnega direktorja v borznoposredniški družbi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:
a) izpolnjen vprašalnik VPR, ki se nanaša na kandidata za člana organa nadzora borznoposredniške družbe in ki ga izpolni zadevna oseba,
b) izpolnjen vprašalnik VPR_BPD,
c) kopijo veljavnega osebnega dokumenta člana nadzornega sveta,
d) podroben življenjepis člana nadzornega sveta,
e) kopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi člana nadzornega sveta,
f) kopije morebitnih priporočil delodajalcev,
g) izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev – izda ga ministrstvo za pravosodje – namen izdaje potrdila: Poslovne zadeve (izpisek Okrajnega sodišča ni ustrezen), oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja,
h) sklep skupščine borznoposredniške družbe o imenovanju člana nadzornega sveta,
i) izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON) ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine, če ta obstaja,
j) oceno borznoposredniške družbe o primernosti člana nadzornega sveta,
k) kopijo potrdila o plačilu takse v višini 940 EUR (plača se na račun Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, št. SI56 0110 0637 0164 245, sklic 00 114),
l) druga dokazila, ki dokazujejo navedbe v vprašalniku.


Primer izpolnjene vloge.  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si