Skoči do osrednje vsebine

Poročanje v skladu z EMIR

ELEKTRONSKO POROČANJE ŠTEVILA NEPOTRJENIH TRANSAKCIJ IN PODATKOV GLEDE REŠEVANJA SPOROV S STRANI FINANČNIH NASPROTNIH STRANK 

Na podlagi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list EU, št. 201/2012; v nadaljevanju Uredba EMIR) in Delegirane uredba Komisije (EU) št. 149/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede posrednih ureditev kliringa, obveznosti kliringa, javnega registra, dostopa do mesta trgovanja, nefinančnih nasprotnih strank, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS (Uradni list EU, št. 52/2013; v nadaljevanju RTS 149/2013) morajo vse finančne nasprotne stranke Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) poročati število nepotrjenih transakcij in podatke glede reševanja sporov iz 12. in 15. člena RTS 149/2013.

13.12.2017: Agencija je pripravila spremenjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje - Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov. Sprememba funkcionalne specifikacije se nanaša na zamenjavo verzijie GnuPG programske opreme, ki se uporablja za podpisovanje poročil. Dokument je na voljo v priponki.

 

19.3.2015: Agencija je pripravila spremenjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje - Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov. Specifikacija vključuje podrobnejša navodila o generiranju in distribuiranju ključev, ki so potrebni za poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov. Dokument je na voljo v priponki.

19.11.2014: Agencija je pripravila spremenjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje - Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov. Specifikacija vključuje spremembo pri polju Datum poročila, ki se po novem lahko poroča samo kot zadnji dan v mesecu, za katerega se poroča. Dokument je na voljo v priponki

 

16.5.2014: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje - Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov. Specifikacija vključuje spremembo pri polju Datum poročila, ki se po novem lahko poroča samo kot datum dejanskega poročanja Agenciji. Dokument je na voljo tukaj.

25.2.2014: Agencija je pripravila spremenjeno in dopolnjeno funkcionalno specifikacijo sistema za elektronsko poročanje - Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov. Specifikacija vključuje spremembe in dopolnitve pri obstoječem poročanju numeričnih in nenumeričnih poročil v delu, ki se nanaša na dolžino zapisa matične številke zavezanca. Dokument je na voljo tukaj. Testno okolje bo na voljo od 17.3.2014, produkcija pa od 1.4.2014 dalje. Zavezance Agencija naproša, da pred oddajo poročil v produkcijsko okolje zagotovijo pošiljanje le teh tudi v testno okolje.


 9.12.2013: Testno okolje za sporočanje poročil po uredbi EMIR - Dne 9. 12. 2013 je bilo vzpostavljeno testno okolje za sporočanje poročil po uredbi EMIR, po zaključku testnega obdobja pa se bo pričelo poročanje, in sicer z dnem 1. 1. 2014. Navodila za testiranje si lahko ogledate tukaj.


1.11.2013: Poročanje števila nepotrjenih transakcij in podatkov glede reševanja sporov bo potekalo elektronsko, pri čemer sta oblika in pogostost poročil določeni v funkcionalni specifikaciji elektronskega poročanja (tukaj).

  1. Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8. in 16. uro
  2. Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
    razen na delovna dneva 24. 12. in 31. 12. od 8. do 13. ure
  3. Medijsko središče: pr@atvp.si