ATVP

ZTFI-F

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 

2. poglavje: PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI 

3. poglavje: OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ 

4. poglavje: OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

5. poglavje: UPRAVLJANJE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE S TVEGANJI 

6. poglavje: POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 

7. poglavje: PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

8. poglavje: NADZOR NAD OPRAVLJANJEM INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

9. poglavje: BORZNI TRGI 

10. poglavje: PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA TER DRUGE OBVEZNOSTI ZA PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE ZLORAB TRGA 

11. poglavje: PORAVNAVA POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI 

12. poglavje: SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 

13. poglavje: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

14. poglavje: POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH ZADEVAH 

15. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 

16. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

573. člen
(uskladitev z oddelkom 3.3)

(1) Delničarji, imetniki delniških opcij in zavezanci za obveščanje morajo prvič obvestiti javno družbo o pomembnih deležih po oddelku 3.3 tega zakona v dveh mesecih po njegovi uveljavitvi.

(2) Javna družba mora prvič objaviti informacije v skladu z oddelkom 3.3 tega zakona najpozneje tretji trgovalni dan po poteku roka iz prvega odstavka tega člena.

(3) Centralna klirinškodepotna družba mora agenciji v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona poslati seznam družb, ki so izdale delnice kot nematerializirani vrednostni papir, vpisan v centralnem registru, in imajo zadnji dan preteklega leta najmanj 250 delničarjev.574. člen
(uskladitev borznoposredniških družb in bank)

(1) Borznoposredniške družbe in banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle, morajo uskladiti svoje poslovanje z drugimi poglavji tega zakona, razen 5. in 6. poglavja, do 31. oktobra 2007.

(2) Borznoposredniška družba lahko po začetku uporabe pododdelka 7.2.1 tega zakona kot profesionalno stranko po tem zakonu obravnava stranko, ki jo je pred začetkom uporabe navedenih določb razvrstila med profesionalne stranke ali dobro poučene vlagatelje, če je razvrstitev temeljila na taki oceni strokovnega znanja in izkušenj teh strank, ki ob upoštevanju značilnosti poslov ali storitev, ki jih opravlja za to stranko, daje zadostno zagotovilo, da je stranka sposobna sprejemati lastne naložbene odločitve in oceniti tveganja, povezana s temi odločitvami.

(3) Borznoposredniška družba mora do začetka uporabe pododdelka 7.2.1 tega zakona stranko iz drugega odstavka tega člena obvestiti, da jo bo obravnavala kot profesionalno stranko po tem zakonu, in o pogojih za obravnavo strank, določenih v 206. do 209. in 235. členu tega zakona.575. člen
(uskladitev kapitala borznoposredniške družbe)

(1) Kapital borznoposredniške družbe, ki za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje uporablja pristop na podlagi notranjih bonitetnih sistemov oziroma ki za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje uporablja napredni pristop, mora poleg doseganja minimalnega kapitala borznoposredniške družbe v skladu s 136. členom ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena tega zakona:

1.      v letu 2008 znašati najmanj 90 odstotkov minimalnega kapitala, izračunanega v skladu z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1) in na njegovi podlagi izdanih predpisov;

2.      v letu 2009 znašati najmanj 80 odstotkov minimalnega kapitala, izračunanega v skladu z ZTVP-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

(2) Pri izračunu kapitala iz prvega odstavka tega člena borznoposredniška družba ne sme upoštevati pozitivne razlike oziroma ji ni treba upoštevati negativne razlike med oblikovanimi rezervacijami in pričakovanimi izgubami, izračunanimi v skladu s pristopom na podlagi notranjih bonitetnih sistemov.576. člen
(začetek uporabe standardiziranega pristopa za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje)

Borznoposredniška družba mora začeti uporabljati standardizirani pristop za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje 1. januarja 2008.577. člen
(uskladitev izpostavljenosti do nadrejene družbe)

(1) Borznoposredniška družba mora uskladiti svoje izpostavljenosti do svoje nadrejene družbe s tretjim odstavkom 165. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena tega zakona do 31. decembra 2007.

(2) Od uveljavitve tega zakona borznoposredniška družba ne sme sklepati novih poslov, na podlagi katerih bi njena izpostavljenost do njene nadrejene družbe presegla omejitev iz tretjega odstavka 165. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena tega zakona.578. člen
(uskladitev kvalificiranih imetnikov, ki še niso pridobili deleža, za katerega velja dovoljenje)

Kvalificiranemu imetniku, ki na podlagi dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 582. člena tega zakona ob uveljavitvi tega zakona še ni pridobil delnic borznoposredniške družbe, na podlagi katerih bi dosegel delež, za katerega je izdano dovoljenje, začne rok za pridobitev deleža, na katerega se nanaša dovoljenje iz prvega odstavka 50. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 155. člena tega zakona, teči z dnem uveljavitve tega zakona.579. člen
(uskladitev kvalificiranih imetnikov z novo prepovedjo)

(1) Ne glede na 582. člen tega zakona dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, ki je bilo izdano pravni osebi, v kateri ima borznoposredniška družba najmanj 20-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 20-odstotni delež v njenem kapitalu, preneha veljati z iztekom šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.

(2) Če pravna oseba iz prvega odstavka tega člena do izteka roka iz prvega odstavka tega člena ne odsvoji delnic borznoposredniške družbe, na podlagi katerih dosega ali presega kvalificirani delež v borznoposredniški družbi, nastopijo pravne posledice iz 52. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 155. člena tega zakona.580. člen
(uskladitev borze)

(1) Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, nadaljuje poslovanje kot borza po tem zakonu, ki je pridobila dovoljenje iz 333. člena tega zakona za upravljanje borznega trga z vrednostnimi papirji.

(2) Borza iz prvega odstavka tega člena mora uskladiti svoje poslovanje z 9. poglavjem tega zakona do 31. oktobra 2007.

(3) Postopki, v katerih borza iz prvega odstavka tega člena do uveljavitve tega zakona še ni odločila, se končajo po tem zakonu.581. člen
(uskladitev centralne klirinškodepotne družbe)

(1) KDD – Centralna klirinškodepotna družba, d.d., Ljubljana, nadaljuje poslovanje kot centralna klirinškodepotna družba po tem zakonu, ki je pridobila dovoljenje iz 431. člena tega zakona za upravljanje poravnalnega sistema z vrednostnimi papirji.

(2) Centralna klirinškodepotna družba iz prvega odstavka tega člena mora uskladiti svoje poslovanje s pododdelkom 11.2.2 tega zakona do 31. oktobra 2007, z drugimi določbami 11. poglavja tega zakona pa v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(3) Postopki odločanja o izdaji, zamenjavi ali izbrisu nematerializiranih vrednostnih papirjev, v katerih je bil nalog vložen pred uveljavitvijo tega zakona in centralna klirinškodepotna družba iz prvega odstavka tega člena do uveljavitve tega zakona še ni odločila, se končajo po tem zakonu.582. člen
(ohranitev veljavnosti dovoljenj)

(1) Dovoljenja za opravljanje storitev in poslov v zvezi z vrednostnimi papirji, za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe, borze ali klirinškodepotne družbe, za pridobitev kvalificiranega deleža ter druga dovoljenja in soglasja, ki v skladu z ZTVP-1 veljajo ob uveljavitvi tega zakona, se z dnem uveljavitve tega zakona štejejo za dovoljenja, izdana po tem zakonu.

(2) Dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, ki v skladu z ZTVP-1 veljajo ob uveljavitvi tega zakona, se z dnem uveljavitve tega zakona štejejo za dovoljenja, izdana po tem zakonu za vse vrste poslov borznega posrednika iz prvega odstavka 186. člena tega zakona.583. člen
(uskladitev agencije)

(1) Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki deluje na podlagi ZTVP-1, nadaljuje delo kot agencija po tem zakonu.

(2) Predsednik in člani strokovnega sveta agencije nadaljujejo svoj mandat kot predsednik in člani sveta agencije po tem zakonu.

(3) Direktor agencije nadaljuje svoj mandat kot direktor agencije in član sveta po tem zakonu, funkcijo predsednika sveta pa začne opravljati s potekom mandata predsedniku sveta iz drugega odstavka tega člena.

(4) Po uveljavitvi tega zakona Vlada Republike Slovenije ob poteku mandata posameznemu članu sveta agencije ne imenuje novega člana, dokler ni skupno število članov sveta agencije skupaj s predsednikom pet.

(5) Postopki za izdajo dovoljenja ali soglasja in drugi postopki, v katerih agencija do uveljavitve tega zakona še ni odločila, se končajo po tem zakonu.584. člen
(uskladitev s pravili o poenostavljenem prospektu)

Izdajatelj, ki je pred uveljavitvijo tega zakona za vrednostne papirje, ki so bili vključeni v ponudbo, pri kateri je bila skupna prodajna cena za te vrednostne papirje v 12 mesecih manjša od 2.500.000 eurov, sestavil prospekt v skladu s Sklepom o podrobnejši vsebini prospekta, izvlečka prospekta in javnega poziva za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/00, 117/02), lahko po uveljavitvi tega zakona ta prospekt dopolni oziroma sestavi kot poenostavljeni prospekt v skladu z 42. členom tega zakona.585. člen
(uskladitev izdajateljev)

(1) Izdajatelji, katerih vrednostni papirji so ob uveljavitvi tega zakona uvrščeni v trgovanje na segmentu borznega trga, ki ga upravlja Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana, z oznako »prosti trg«, in so bili na ta trg uvrščeni brez soglasja izdajatelja v skladu z 242. in 243. členom ZTVP-1 morajo do 31. avgusta 2008 urediti pravna razmerja z Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana, v skladu s pravili borze iz 331. člena tega zakona, ki jih bo sprejela zaradi uskladitve s tem zakonom.

(2) Če izdajatelj ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka tega člena, mora Ljubljanska borza vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, začasno ustaviti trgovanje z vrednostnimi papirji tega izdajatelja.

(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja, če izdajatelj sprejme sklep o umiku vrednostnih papirjev z organiziranega trga in ta sklep v skladu s 101. členom tega zakona začne učinkovati pred 31. avgustom 2008.

(4) Z globo od 8.000 do 80.000 eurov se za prekršek kaznuje izdajatelj, ki do 31. avgusta 2008 ne uredi pravnih razmerij z Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana v skladu s prvim odstavkom tega člena.

(5) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izdajatelja, ki stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena.586. člen
(izdaja predpisov in objava razkritij)

(1) Agencija mora uskladiti oziroma izdati predpise, potrebne za izvajanje tega zakona, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

(2) Agencija mora objaviti razkritja iz prvega odstavka 233. člena ZBan-1 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.587. člen
(razveljavitev predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:

1.      ZTVP-1,

2.      tretji odstavek 3. člena, 7. člen, tretji odstavek 11. člena, 12., 13., 88., 89., 91. in 92. člen ZNVP,

3.      10. člen in četrti odstavek 35. člena ZPre-1,

4.      zadnji stavek sedmega odstavka 695. člena ZGD-1 in

5.      predpisi, izdani na podlagi ZTVP-1 in na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZPre-1.

(2) Dokler se po drugem odstavku 589. člena tega zakona ne začne uporabljati oddelek 3.2. tega zakona, se uporabljajo 63. do 65. člen ZTVP-1.

(3) Dokler se po tretjem odstavku 589. člena tega zakona ne začne uporabljati oddelek 3.3. tega zakona, se uporablja 10. člen ZPre-1.

(4) Do 1. novembra 2007, ko se po 2. točki četrtega odstavka 589. člena tega zakona začne uporabljati 7. poglavje tega zakona, se uporablja 7. poglavje ZTVP-1.

(5) Do uveljavitve predpisov iz prvega odstavka 586. člena tega zakona se smiselno uporabljajo predpisi iz 5. točke prvega odstavka tega člena.

(6) Agencija mora v posameznem predpisu iz prvega odstavka 586. člena tega zakona določiti, katere določbe predpisa iz 5. točke prvega odstavka tega člena se z njegovo uveljavitvijo prenehajo uporabljati.588. člen
(sprememba predpisov)

V 38. členu ZNVP se doda peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Prvi do četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar se s serijskimi vrednostnimi papirji trguje v večstranskem sistemu trgovanja (MTF).«.589. člen
(začetek uporabe zakona)

(1) 5., 6. in 8. poglavje tega zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2008.

(2) Oddelek 3.2 iz 3. poglavja tega zakona se začne uporabljati:

1.      za objavo letnega poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu 2008, oziroma za prvo poslovno leto, ki je različno od koledarskega leta, ki se začne po 1. januarju 2008,

2.      za objavo polletnega poročila in vmesne izjave poslovodstva za polletno obdobje, ki se začne po koncu poslovnega leta iz 1. točke tega odstavka.

(3) Oddelek 3.3 iz 3. poglavja tega zakona se začne uporabljati po dveh mesecih od njegove uveljavitve.

(4) 1. novembra 2007 se začnejo uporabljati:

1.      170. do 174. člen in 178. do 180. člen tega zakona glede opravljanja storitev upravljanja MTF,

2.      7. poglavje tega zakona ter

3.      175., 181., 331., 339., 340., 459. in 460. člen tega zakona.

(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena se glede nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralni register, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, z uveljavitvijo tega zakona začnejo uporabljati:

1.      181. člen tega zakona,

2.      247. do 252. člen v zvezi z osmim odstavkom 255. člena tega zakona in

3.      četrti do sedmi odstavek 255. člena tega zakona.

(6) Druge določbe tega zakona, razen določb iz prvega do četrtega odstavka tega člena, se začnejo uporabljati z njegovo uveljavitvijo.590. člen
(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.