ATVP

ZTFI-F

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 

2. poglavje: PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI 

3. poglavje: OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ 

4. poglavje: OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

5. poglavje: UPRAVLJANJE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE S TVEGANJI 

6. poglavje: POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 

7. poglavje: PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

8. poglavje: NADZOR NAD OPRAVLJANJEM INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

9. poglavje: BORZNI TRGI 

10. poglavje: PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA TER DRUGE OBVEZNOSTI ZA PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE ZLORAB TRGA 

11. poglavje: PORAVNAVA POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI 

12. poglavje: SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 

13. poglavje: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

14. poglavje: POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH ZADEVAH 

15. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 

16. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

573. člen
(uskladitev z oddelkom 3.3)

574. člen
(uskladitev borznoposredniških družb in bank)

575. člen
(uskladitev kapitala borznoposredniške družbe)

576. člen
(začetek uporabe standardiziranega pristopa za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje)

577. člen
(uskladitev izpostavljenosti do nadrejene družbe)

578. člen
(uskladitev kvalificiranih imetnikov, ki še niso pridobili deleža, za katerega velja dovoljenje)

579. člen
(uskladitev kvalificiranih imetnikov z novo prepovedjo)

580. člen
(uskladitev borze)

581. člen
(uskladitev centralne klirinškodepotne družbe)

582. člen
(ohranitev veljavnosti dovoljenj)

583. člen
(uskladitev agencije)

584. člen
(uskladitev s pravili o poenostavljenem prospektu)

585. člen
(uskladitev izdajateljev)

586. člen
(izdaja predpisov in objava razkritij)

587. člen
(razveljavitev predpisov)

588. člen
(sprememba predpisov)

589. člen
(začetek uporabe zakona)

590. člen
(uveljavitev zakona)