ATVP

ZTFI-F

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 

2. poglavje: PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI 

3. poglavje: OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ 

4. poglavje: OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

5. poglavje: UPRAVLJANJE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE S TVEGANJI 

6. poglavje: POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 

7. poglavje: PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

8. poglavje: NADZOR NAD OPRAVLJANJEM INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

9. poglavje: BORZNI TRGI 

10. poglavje: PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA TER DRUGE OBVEZNOSTI ZA PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE ZLORAB TRGA 

11. poglavje: PORAVNAVA POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI 

12. poglavje: SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 

13. poglavje: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

14. poglavje: POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH ZADEVAH 

15. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 

556. člen
(hujše kršitve 2. poglavja)

557. člen
(lažje kršitve 2. poglavja)

558. člen
(hujše kršitve 3. poglavja)

558.a člen
(globa za kršitev zavezanca za obveščanje na podlagi 3. poglavja tega zakona)

559. člen
(lažje kršitve 3. poglavja)

560. člen
(kršitve 7. in 12. poglavja)

561. člen
(druge hujše kršitve borznoposredniške družbe)

562. člen
(druge lažje kršitve borznoposredniške družbe)

563. člen
(kršitve oseb v investicijski skupini)

564. člen
(kršitve revizijske družbe in pooblaščenega revizorja)

565. člen
(kršitve 9. poglavja)

566. člen
(kršitve 10. poglavja)

567. člen
(kršitve centralne klirinškodepotne družbe)

567.a člen
(kršitve drugih oseb)

568. člen
(druge kršitve)

569. člen
(prekrškovni organ)

570. člen
(zastaranje)

571. člen
(postopek agencije o prekršku)

572. člen
(višina glob)

16. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE