ATVP

ZTFI-F

1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 

2. poglavje: PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV JAVNOSTI 

3. poglavje: OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA NADZOROVANIH INFORMACIJ 

4. poglavje: OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

5. poglavje: UPRAVLJANJE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE S TVEGANJI 

6. poglavje: POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 

7. poglavje: PRAVILA POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

8. poglavje: NADZOR NAD OPRAVLJANJEM INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV 

9. poglavje: BORZNI TRGI 

10. poglavje: PREPOVEDANA RAVNANJA ZLORABE TRGA TER DRUGE OBVEZNOSTI ZA PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE ZLORAB TRGA 

11. poglavje: PORAVNAVA POSLOV S FINANČNIMI INSTRUMENTI 

12. poglavje: SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 

13. poglavje: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

14. poglavje: POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE V POSAMIČNIH ZADEVAH 

14.1 Splošne določbe 

496. člen
(uporaba določb o postopku)

(1) Agencija odloča o posamičnih zadevah, za katere je pristojna po tem ali drugem zakonu, po postopku, določenem v tem poglavju, razen če zakon za posamezno vrsto postopka določa drugače.

(2) Če v tem zakonu ni določeno drugače, se za postopek odločanja agencije uporablja ZUP.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena v postopku odločanja agencije ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje niti vložiti izrednih pravnih sredstev.Komentar: [1]

497. člen
(organi postopka)

(1) Organa postopka sta senat in predsednik senata.

(2) Predsednik in člani senata ter strokovni delavci agencije, ki opravljajo posamezna dejanja v postopkih odločanja o posamičnih zadevah, za katere je pristojna agencija po tem ali drugem zakonu, ne odgovarjajo za škodo, ki jo povzročijo strankam ali drugim osebam pri opravljanju dejanj v teh postopkih, razen če je škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti.498. člen
(pristojnosti in sestava senata)

(1) Senat sestavljajo vsi člani sveta, od katerih je eden predsednik senata.

(2) Senat odloča:

1.      o vseh posamičnih zadevah, o katerih je treba odločiti z odločbo, razen če zakon za posamezen primer določa pristojnost predsednika senata, in

2.      o ugovorih proti odredbam predsednika senata.

(3) Postopek do izdaje odločbe vodi predsednik senata ali strokovni delavec agencije, ki izpolnjuje pogoje iz 31. člena ZUP in ga za to pooblasti predsednik senata.499. člen
(pristojnosti predsednika senata)

(1) Pristojnosti predsednika senata pri vodenju postopka in odločanju o posamezni zadevi opravlja član sveta agencije, določen z razporedom dela agencije.

(2) Predsednik senata odloča:

1.      o vseh posamičnih zadevah, o katerih se odloča z odredbo ali s sklepom,

2.      o zahtevah za vpis v registre, ki jih po zakonu vodi agencija,

3.      o drugih posamičnih zadevah, o katerih je treba odločiti z odločbo, če za posamezen primer tako določa zakon, in

4.      v vseh posamičnih zadevah, v katerih se izda priporočilo ali opozorilo.499.a člen
(seja senata)

(1) Senat sprejema odločbe po posvetovanju z glasovanjem na seji, ki ni javna.

(2) Senat veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov senata.

(3) Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in glasuje zadnji. Njegova dolžnost je skrbeti, da se vsa vprašanja vsestransko in popolnoma pretresejo.

(4) Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se glasuje, porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobeno od njih nima potrebne večine, se vprašanja ločijo in glasovanje ponavlja, dokler se ne doseže večina. Če se na ta način ne dobi večina, se odločitev doseže tako, da se glasovi, ki so za subjekt nadzora najmanj ugodni, prištejejo glasovom, ki so od teh manj neugodni, dokler se ne doseže potrebna večina.

(5) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih postavi predsednik senata. Vendar pa član senata, ki je glasoval za ustavitev postopka za odvzem dovoljenja in ostal v manjšini, ni dolžan glasovati o sankciji. Če ne glasuje, se šteje, da se strinja z glasom, ki je za subjekt nadzora najugodnejši.

(6) Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje večina članov senata, ki so navzoči na seji.

(7) Ne glede na šesti odstavek tega člena je odločitev o odvzemu dovoljenja sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov senata.499.b člen
(zapisnik o posvetovanju in glasovanju)

(1) O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapisnik.

(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek glasovanja in sprejeto odločbo.

(3) Posebna mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju in glasovanju, če niso vpisana v samem zapisniku.

(4) Zapisnik podpišejo vsi člani senata in zapisnikar.

(5) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v poseben ovitek. Ta zapisnik sme pregledati samo sodišče, ko odloča v upravnem sporu. V tem primeru mora sodišče zapisnik spet zapreti v poseben ovitek in na ovitku označiti, da je zapisnik pregledalo.500. člen
(izjave strank)

(1) Stranke dajejo svoje izjave pisno.

(2) V primeru iz drugega odstavka 502. člena tega zakona lahko stranke dajejo svoje izjave tudi ustno na obravnavi.Komentar: [1]

501. člen
(možnost izjave)

(1) Agencija mora pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in proti kateri ni ugovora, stranko pozvati, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za odločitev, če zakon v posameznem primeru ne določa drugačnega načina zagotovitve možnosti stranki, da se izjavi.

(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:

1.      določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj se stranka izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo,

2.      rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od osmih dni,

3.      pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze, če se nanje sklicuje, in da po poteku roka za izjavo ne bo imela pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.

(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da dejstva in okoliščine, navedene v pozivu iz prvega odstavka tega člena, ne obstajajo, in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. Če se stranka v izjavi sklicuje na listinske dokaze, jih mora priložiti izjavi.

(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč agencija pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so priloženi izjavi.

(5) Po poteku roka za izjavo stranka nima pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.

(6) Prvi do peti odstavek tega člena se ne uporabljajo za ugotovitvene odločbe agencije.Komentar: [1]

502. člen
(odločanje)

(1) Agencija odloča brez naroka.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena agencija razpiše ustno obravnavo:

1.      če je treba zaslišati priče ali izvedence,

2.      če sta v postopku udeleženi dve ali več strank z nasprotujočimi si interesi,

3.      če je treba opraviti predstavitev vodenja poslov borznoposredniške družbe po tretjem odstavku 65. člena ZBan-1 v zvezi s 157. členom tega zakona ali

4.      v drugih primerih, če presodi, da je to koristno za razjasnitev zadeve.Komentar: [1]

Zakon o bančništvu: [1]

503. člen
(vrste odločb)

(1) Agencija izdaja odločbe v obliki odločb, sklepov in odredb.

(2) Proti odločbam agencije ni pritožbe.504. člen
(odločba)

(1) Z odločbo agencija odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj in o drugih zadevah, razen o tistih, za katere zakon določa, da o njih odloča s sklepom ali z odredbo.

(2) Odločba mora biti obrazložena, če zakon ne določa drugače. V obrazložitvi morajo biti obrazloženi tudi tisti sklepi, proti katerim ni posebnega postopka sodnega varstva.505. člen
(sklep)

(1) S sklepom odloča agencija o vprašanjih, ki se tičejo postopka ali se pojavijo v zvezi s postopkom.

(2) Sklep mora biti obrazložen in mora vsebovati pouk o pravnem sredstvu samo, če je proti sklepu dovoljen poseben postopek sodnega varstva.14.2 Postopek sodnega varstva 

14.2.1 Skupne določbe 

506. člen
(postopek sodnega varstva)

(1) Sodno varstvo proti odločbam agencije se zagotavlja v postopku, določenem s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: postopek sodnega varstva).

(2) Za postopek sodnega varstva iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja ZUS-1, če v tem zakonu ni določeno drugače.Komentar: [1]

507. člen
(pravica do sodnega varstva)

(1) Proti odločbam agencije je dovoljeno začeti postopek sodnega varstva.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena ni posebnega postopka sodnega varstva:

1.      proti odločbi, s katero agencija odloči o ugovoru proti odredbi in ga zavrže, zavrne ali spremeni odredbo,

2.      proti odločbi, s katero agencija začne postopek za odvzem dovoljenja.

(3) Odločba iz 1. točke drugega odstavka tega člena se lahko izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi, ki jo je agencija izdala, ker subjekt nadzora ni ravnal v skladu z odredbo agencije.

(4) Odločba iz 2. točke drugega odstavka tega člena se lahko izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi o odvzemu dovoljenja.

(5) Ne glede na 1. točko drugega odstavka tega člena je postopek sodnega varstva dovoljeno začeti proti odločbi, s katero agencija odloči o ugovoru proti odredbi, s katero je agencija odredila enega od naslednjih nadzornih ukrepov:

1.      nadzorni ukrep iz 93. člena ali iz drugega odstavka 95. člena tega zakona,

2.      nadzorni ukrep iz drugega odstavka 145. člena in iz 146. člena tega zakona,

3.      dodatni nadzorni ukrep iz 6. točke drugega odstavka 250. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona,

4.      dodatni nadzorni ukrep iz 302. člena tega zakona,

5.      nadzorni ukrep iz tretjega odstavka 371. člena tega zakona,

6.      nadzorni ukrep iz 396. člena tega zakona ali

7.      nadzorni ukrep iz prvega odstavka 313. člena ZBan-2 v zvezi s 300. členom tega zakona.

(6) Postopek sodnega varstva je dovoljeno začeti tudi proti sklepu, s katerim se konča postopek odločanja agencije, začet na zahtevo stranke.Komentar: [1]

Zakon o bančništvu: [2]

508. člen
(prenehal veljati)Komentar: [1]

509. člen
(prednostno odločanje)

Zadeve v postopku sodnega varstva po tem zakonu so nujne in o njih sodišče odloča prednostno.Komentar: [1]

510. člen
(tožba in odgovor na tožbo)

(1) Tožbo je treba vložiti v petnajstih dneh.

(2) Rok za odgovor na tožbo je petnajst dni.Komentar: [1]

511. člen
(nova dejstva in dokazi)

Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.Komentar: [1]

512. člen
(meje preizkusa)

Sodišče preizkusi odločbo agencije v mejah tožbenega zahtevka in v mejah razlogov, ki so navedeni v tožbi, pri tem pa po uradni dolžnosti pazi na bistvene kršitve določb postopka iz tretjega odstavka 27. člena ZUS-1.Komentar: [1]


Sodišče odloča praviloma brez obravnave.Komentar: [1]

514. člen
(pravna sredstva)

Proti sodbi oziroma sklepu, izdanem v postopku sodnega varstva, ni pritožbe.Komentar: [1]

14.2.2 Postopek sodnega varstva proti odločbam o potrditvi prospekta in odločbam v postopku po ZPre-1 

515. člen
(uporaba pododdelka 14.2.2)

(1) Pododdelek 14.2.2 tega zakona se uporablja v postopku sodnega varstva proti naslednjim odločbam agencije:

1.      odločbi iz prvega odstavka 72. člena tega zakona, s katero agencija potrdi prospekt,

2.      odločbi, s katero agencija izda dovoljenje za prevzemno ponudbo iz 32. člen ZPre-1,

3.      odločbi o izidu prevzemne ponudbe iz 56. člena ZPre-1 in

4.      odločbi o razveljavitvi postopka s prevzemno ponudbo iz tretjega odstavka 555. člena tega zakona.

(2) Če v pododdelku 14.2.2 tega zakona ni določeno drugače, se v postopku sodnega varstva iz prvega odstavka tega člena uporablja pododdelek 14.2.1 tega zakona.Komentar: [1]

516. člen
(začetek teka roka za tožbo)

Rok za tožbo proti odločbi iz prvega odstavka 515. člena tega zakona začne teči z objavo prospekta, prevzemne ponudbe oziroma odločbe o izidu prevzemne ponudbe.Komentar: [1]

517. člen
(nova dejstva in dokazi)

(1) Ne glede na 511. člen tega zakona lahko tožnik v tožbi navaja nova dejstva in nove dokaze. Če se v tožbi sklicuje na listinske dokaze, jih mora priložiti tožbi.

(2) Agencija lahko v odgovoru na tožbo navaja nova dejstva in nove dokaze. Če se v odgovoru na tožbo sklicuje na listinske dokaze, jih mora priložiti odgovoru na tožbo.

(3) Če tožnik oziroma agencija tožbi oziroma odgovoru na tožbo ne priloži listinskih dokazov, na katere se sklicuje, se ne uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč sodišče pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so priloženi tožbi oziroma odgovoru nanjo.

(4) Po poteku roka za vložitev tožbe oziroma odgovora na tožbo stranke nimajo pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.Komentar: [1]

518. člen
(glavna obravnava in seja)

(1) Sodišče odloči po opravljeni glavni obravnavi.

(2) Sodišče lahko odloči brez glavne obravnave, če v pripravljalnem postopku ugotovi, da je bilo dejansko stanje v postopku izdaje odločbe popolno in pravilno ugotovljeno ali da to ni sporno.Komentar: [1]

519. člen
(odločanje)

(1) Če sodišče ugotovi, da obstajajo razlogi, zaradi katerih bi lahko po 65. členu ZUS-1 upravni akt odpravilo in s sodbo odločilo o stvari, odločbe ne odpravi, temveč s sodbo samo ugotovi, da je odločba nezakonita.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko izdajatelj, vlagatelji, akceptanti oziroma prevzemnik uveljavijo morebitne odškodninske zahtevke proti agenciji v pravdi.

(3) Proti sodbi, s katero sodišče odloči v postopku sodnega varstva, je ne glede na 514. člen tega zakona dovoljena pritožba, o kateri odloča Vrhovno sodišče v senatu treh sodnikov.Komentar: [1]

14.3 Postopek nadzora 

14.3.1 Splošne določbe 

520. člen
(uporaba oddelka 14.3)

(1) Oddelek 14.3 tega zakona o postopku nadzora se uporablja v vseh postopkih nadzora, ki ga opravlja agencija po tem ali drugem zakonu, če zakon za posamezen postopek nadzora ne določa drugače.

(2) V postopku nadzora se uporabljajo oddelki 14.1 in 14.2 tega zakona, če v oddelku 14.3 tega zakona ni določeno drugače.

(3) V postopku nadzora se uporabljajo tretji odstavek 20. člena ter drugi in tretji odstavek 23. člena ZIN.Komentar: [1]

520.a člen
(posredovanje podatkov agenciji)

(1) Za izvajanje nalog po tem zakonu morajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter druge pravne osebe in organizacije, ki razpolagajo s podatki, potrebnimi za odločitev, agenciji na njeno zahtevo nemudoma posredovati zahtevane podatke in dokumente potrebne za izvedbo postopka nadzora, vključno s podatki, ki so skladno z 39. členom ZGD-1 določeni kot poslovna skrivnost, in tajnimi podatki, to je podatki, ki jih kot tajne določa zakon, ki ureja tajne podatke.

(2) Osebe, navedene v prejšnjem odstavku, morajo podatke iz prejšnjega odstavka posredovati ne glede na pravila o dopustnosti posredovanja teh podatkov, a upoštevajoč pravila, ki določajo varnostne ukrepe ob posredovanju podatkov. Agencija mora zagotoviti primerno stopnjo varstva posredovanih ji podatkov.

(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena, na katero je Agencija vložila zahtevo za posredovanje podatkov, mora Agenciji v roku, ki ga določi Agencija, posredovati pravilne in popolne podatke, katere je zahtevala Agencija. Agencija lahko uporabi podatke le za namen, za katerega jih je pridobila. Če oseba ne posreduje podatkov v zahtevanem roku, Agencija določi nov rok za posredovanje podatkov.

(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena, na katero je Agencija naslovila zahtevo za posredovanje podatkov, posreduje Agenciji nepravilne, nepopolne ali zavajajoče podatke ali zahtevanih podatkov ne posreduje v novem roku, ki ga je Agencija določila na podlagi zadnjega stavka prejšnjega odstavka, lahko izda predsednik senata sklep, s katerim ji naloži denarno kazen do 50.000 EUR. Rok za plačilo denarne kazni ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 1 meseca.

(5) Hkrati z izdajo sklepa iz prejšnjega odstavka lahko izda agencija zahtevo, s katero osebi iz prvega odstavka tega člena določi nov rok za posredovanje podatkov.

(6) Sklep o izreku denarne kazni iz četrtega odstavka tega člena mora biti obrazložen. Zoper navedeni sklep ni pritožbe, je pa dovoljen upravni spor.

(7) Agencija lahko zoper osebo iz prvega odstavka tega člena, ki še naprej zavrača posredovanje podatkov, ob poteku roka za izvršitev ponovne zahteve za posredovanje podatkov iz četrtega odstavka tega člena, izda nov sklep o izreku denarne kazni, kot je le ta določen v tretjem odstavku tega člena. Agencija lahko sklepe o izreku denarne kazni zaradi posredovanja nepravilnih, nepopolnih ali zavajajočih podatkov, oziroma neposredovanja podatkov izdaja vse dokler seštevek denarnih kazni iz posameznih sklepov ne doseže 1 odstotka letnega prometa osebe iz prvega odstavka tega člena v predhodnem poslovnem letu.

(8) Agencija s pravilnikom določi vrste zahtevanih podatkov in dokumentov, dolžine rokov za posredovanje podatkov glede na njihovo nujnost in razpone višine denarnih kazni za posredovanje nepravilnih, nepopolnih ali zavajajočih podatkov oziroma neposredovanje podatkov. Dolžina rokov in višina kazni morajo biti sorazmerni s kršitvijo, ki je predmet postopka nadzora.

(9) V postopku posredovanja podatkov po tem členu pokriva vsaka stranka svoje stroške postopka.Komentar: [1]

521. člen
(stranka postopka nadzora)

(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero agencija opravlja nadzor (v nadaljnjem besedilu: subjekt nadzora).

(2) Stranke postopka nadzora nad borznoposredniško družbo so tudi člani uprave borznoposredniške družbe.Komentar: [1]

522. člen
(vročanje)

(1) Spis se subjektu nadzora, ki je pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, vroči tako, da se izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni oziroma poslovnem prostoru.

(2) Vročitve se članom uprave borznoposredniške družbe opravljajo z vročanjem borznoposredniški družbi. Š;teje se, da je z vročitvijo borznoposredniški družbi opravljena tudi vročitev članom uprave.

(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik oziroma odvetnica (v nadaljnjem besedilu: odvetnik), se šteje, da je vročitev stranki opravljena, če je spis vročen odvetniku oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni.

(4) Subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, se spisi vročijo tako, da se mu izročijo v stanovanju ali poslovnem prostoru osebe, pri kateri je zaposlen.Komentar: [1]

523. člen
(črtan)Komentar: [1]

524. člen
(vodenje postopka in izrekanje nadzornih ukrepov)

(1) Agencija vodi postopek nadzora in izreka nadzorne ukrepe po uradni dolžnosti.

(2) Agencija lahko izreče ukrep borznoposredniški družbi tudi na predlog člana uprave ali nadzornega sveta borznoposredniške družbe ali delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala borznoposredniške družbe.

(3) Agencija začne postopek nadzora nad drugo osebo iz 300. člena tega zakona na podlagi prijave tržnega inšpektorja oziroma drugega pristojnega državnega organa, po uradni dolžnosti pa takrat, kadar iz informacij, ki jih pridobi pri opravljanju nadzora nad borznoposredniškimi družbami ali v zvezi z izpolnjevanjem drugih svojih pristojnosti izhaja, da obstajajo razlogi za tak nadzor.Komentar: [1]

524.a člen
(priporočila in opozorila)

(1) Če agencija v postopku nadzora ugotovi nesmotrnosti ali nedoslednosti pri poslovanju subjekta nadzora, ki nimajo značilnosti kršitve določb tega zakona, agencija izda ustrezna priporočila subjektu nadzora za izboljšanje poslovanja. Priporočilo izda predsednik senata.

(2) Če agencija v postopku nadzora ugotovi kršitve določb tega zakona, vendar te kršitve po svojih značilnostih in obsegu nimajo pomembnih učinkov, lahko agencija subjektu nadzora namesto odredbe o odpravi kršitev izda opozorilo, v katerem subjekt nadzora opozori na te kršitve (v nadaljnjem besedilu: opozorilo). Opozorilo izda predsednik senata.

(3) Z opozorilom lahko agencija naloži subjektu nadzora tudi odpravo ugotovljenih kršitev in določi rok za njihovo odpravo.

(4) Če subjekt nadzora ne ravna v skladu z opozorilom iz prejšnjega odstavka, mu agencija izda ustrezno odredbo o odpravi kršitev.

(5) Če agencija pri opravljanju nadzora ne ugotovi kršitev tega zakona, agencija s sklepom ustavi postopek nadzora.Komentar: [1]

525. člen
(smiselna uporaba določb ZBan-2 o opravljanju nadzora)

(1) V drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, se smiselno uporabljajo 237., 241. do 243., 245. do 247., 249., 251. in 252. členi ZBan-2.

(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prejšnjega odstavka se:

1.      namesto pojma »banka« uporablja pojem »subjekt nadzora«,

2.      namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem »agencija« in

3.      pri smiselni uporabi prvega odstavka 249. člena ZBan-2 namesto besedila »kršitve predpisov iz drugega odstavka 9. člena tega zakona« uporablja besedilo »kršitve predpisov, v zvezi s spoštovanjem katerih se opravlja nadzor«.

(3) Pri smiselni uporabi 241. člena ZBan-2 vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.Komentar: [1]

Zakon o bančništvu: [3]

14.3.2 Odredba o odpravi kršitev 

526. člen
(uporaba pododdelka 14.3.2)

(1) Pododdelek 14.3.2 tega zakona se uporablja za postopek z odredbo o odpravi kršitev iz 249. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona in drugo odredbo o odpravi kršitev, ki jo agencija izda v postopku nadzora po tem ali drugem zakonu.

(2) Pododdelek 14.3.2 tega zakona se smiselno uporablja tudi za postopek z odredbo, s katero je agencija odredila enega od naslednjih nadzornih ukrepov:

1.      nadzorni ukrep iz 93. člena ali drugega odstavka 95. člena tega zakona,

2.      nadzorni ukrep iz drugega odstavka 145. člena in iz 146. člena tega zakona,

3.      dodatni nadzorni ukrep iz 250. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona,

4.      dodatni nadzorni ukrep iz 302. člena tega zakona,

5.      nadzorni ukrep iz sedmega odstavka 369. člena tega zakona,

6.      nadzorni ukrep iz tretjega odstavka 371. člena tega zakona ali

7.      nadzorni ukrep iz 396. člena tega zakona.

(3) Pri smiselni uporabi določb iz drugega odstavka tega člena se namesto pojma »odprava kršitve« uporablja pojem »izvršitev nadzornega ukrepa«.Zakon o bančništvu: [1]

527. člen
(vsebina odredbe)

(1) Izrek odredbe mora vsebovati:

1.      določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo naložena,

2.      rok, v katerem mora subjekt nadzora odpraviti kršitve in predložiti poročilo o njihovi odpravi,

3.      način odprave kršitve, kadar agencija subjektu nadzora naloži, da kršitve odpravi na določen način,

4.      listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar agencija subjektu nadzora naloži, da o odpravi kršitev predloži določene listine oziroma druge dokaze.

(2) Odredba mora biti obrazložena.Komentar: [1]

528. člen
(ugovor proti odredbi)

(1) Proti odredbi ima subjekt nadzora pravico vložiti ugovor v osmih dneh od vročitve.

(2) Ugovor ne zadrži izvršitve:

1.      odredbe o ukrepih nadzora iz drugega odstavka 526. člena tega zakona in

2.      druge odredbe, če zaradi narave kršitve z izvršitvijo odredbe ni mogoče odlašati in tako v tej odredbi odloči agencija.

(3) Pravico vložiti ugovor proti odredbi, s katero je agencija odredila dodatni ukrep iz 6. točke drugega odstavka 250. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona, ima tudi član uprave borznoposredniške družbe, na katerega se nanaša.Zakon o bančništvu: [1]

529. člen
(razlogi za ugovor)

Ugovor proti odredbi je dopusten:

1.      če je odredbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo odredbe,

2.      če kršitev, katere odprava je z odredbo naložena, ne obstaja,

3.      če dejanje oziroma opustitev, ki je bilo razlog za izdajo odredbe, nima znakov kršitve,

4.      če odredbe ni mogoče izvršiti ali je ni mogoče izvršiti na način, določen z odredbo,

5.      če bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, ki je v nasprotju s prisilnimi predpisi,

6.      če je bila z odredbo naložena odprava kršitev osebi, nad katero agencija ni pristojna opravljati nadzora,

7.      če je z odredbo v nasprotju z zakonom naložena predložitev poročila pooblaščenega revizorja o odpravi kršitev,

8.      če je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje.Komentar: [1]

530. člen
(vsebina ugovora)

(1) Ugovor mora vsebovati:

1.      navedbo odredbe, proti kateri se vlaga,

2.      izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem delu,

3.      razloge za ugovor,

4.      druge podatke, ki jih mora vsebovati vsaka vloga.

(2) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz katerih izhaja, da kršitve, katerih odprava mu je bila z odredbo naložena, ne obstajajo, in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, jih mora priložiti ugovoru.

(3) Če subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč agencija pri odločanju upošteva le tiste dokaze, ki so priloženi ugovoru.

(4) Po poteku roka za ugovor subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.Komentar: [1]

531. člen
(meje preizkusa odredbe)

Agencija preizkusi odredbo v tistem delu, v katerem se izpodbija z ugovorom in v mejah razlogov, navedenih in razloženih v njem.Komentar: [1]

532. člen
(odločanje o ugovoru)

(1) O ugovoru odloča agencija z odločbo.

(2) Pri odločanju o ugovoru lahko agencija ugovor zavrže ali zavrne ali pa spremeni odredbo ali jo odpravi.

(3) Agencija ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je prepozen ali če ga je vložila neupravičena oseba.

(4) Če agencija ugotovi, da obstaja razlog iz 1., 2., 3. ali 6. točke 529. člena tega zakona, odpravi odredbo.

(5) Če agencija ugotovi, da obstaja razlog iz 4., 5., 7. ali 8. točke 529. člena tega zakona, glede na naravo kršitve odpravi odredbo oziroma jo spremeni. Agencija pri odločanju o ugovoru odredbe ne sme spremeniti v škodo subjekta nadzora.Komentar: [1]

14.3.3 Odvzem dovoljenja 

533. člen
(začetek postopka za odvzem dovoljenja)

(1) Agencija začne postopek za odvzem dovoljenja, ki ga je izdala, če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja utemeljen sum, da obstaja kateri od razlogov za odvzem dovoljenja, določen z zakonom.

(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja odloči agencija z odločbo (v nadaljnjem besedilu: odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja).

(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja mora vsebovati:

1.      določen opis dejanja, ravnanja ali okoliščin, ki naj bi bile razlog za začetek postopka,

2.      navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je agencija ugotovila, da obstaja utemeljen sum iz prvega odstavka tega člena,

3.      obrazložitev odločitve o začetku postopka.

(4) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja agencija določi tudi rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni šteto od dneva vročitve odločbe subjektu nadzora, v katerem se subjekt nadzora lahko izjavi o razlogih za začetek postopka (v nadaljnjem besedilu: izjava o razlogih za odvzem dovoljenja).Komentar: [1]

534. člen
(izjava o razlogih za odvzem dovoljenja)

(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem dovoljenja ni utemeljen, in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, jih mora priložiti izjavi.

(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe tega zakona o nepopolnih vlogah, temveč agencija pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi.

(3) Po poteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.Komentar: [1]

535. člen
(odločanje o odvzemu dovoljenja)

(1) Agencija mora odločiti o odvzemu dovoljenja v 30 dneh od prejema izjave o razlogih za odvzem dovoljenja oziroma od poteka roka za tako izjavo.

(2) Agencija sme odločati o odvzemu dovoljenja samo zaradi tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo na podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni v odločbi o začetku postopka ali jih je izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja priložil subjekt nadzora.Komentar: [1]

536. člen
(ustavitev postopka)

Agencija ustavi postopek za odvzem dovoljenja:

1.      če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 535. člena tega zakona ugotovi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali

2.      če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 535. člena tega zakona ugotovi, da ni dokazano, da je subjekt nadzora storil dejanje oziroma da obstajajo okoliščine, zaradi katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja.537. člen
(odločba o odvzemu dovoljenja)

(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora vsebovati:

1.      odločitev o odvzemu dovoljenja z navedbo številke in datuma izdaje dovoljenja,

2.      firmo in sedež oziroma ime in priimek in datum rojstva subjekta nadzora, ki mu je dovoljenje odvzeto,

3.      določen opis dejanja, ravnanja ali okoliščin, ki so razlog za odvzem dovoljenja.

(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena.Komentar: [1]

538. člen
(uporaba določb za preklic pogojnega odvzema dovoljenja in za opomin)

Pododdelek 14.3.3 tega zakona se smiselno uporablja tudi za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja in za postopek izreka opomina.14.4 Postopek odločanja o izdaji dovoljenj 

539. člen
(uporaba oddelka 14.4)

(1) Oddelek 14.4 tega zakona se uporablja v postopku odločanja o izdaji dovoljenj in soglasij (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje), o katerih odloča agencija, če zakon za posamezen postopek izdaje dovoljenja ali soglasja ne določa drugače.

(2) V postopku odločanja o izdaji dovoljenj se uporabljata oddelka 14.1 in 14.2 tega zakona, če v oddelku 14.4 tega zakona ni določeno drugače.Komentar: [1]

540. člen
(taksa za odločanje)

Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj morajo vložniki oziroma vložnice (v nadaljnjem besedilu: vložnik) plačati takso, določeno s tarifo agencije.Komentar: [1]

541. člen
(stranka v postopku)

(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: vložnik zahteve).

(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni interes utegne biti z odločbo agencije prizadet, če svojo udeležbo v postopku prijavi s pisno vlogo.

(3) Vsaka stranka pokriva svoje stroške postopka.Komentar: [1]

542. člen
(začetek postopka)

(1) Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: zahteva).

(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa začne agencija postopek samo, kadar tako določa zakon.Komentar: [1]

543. člen
(vsebina zahteve)

(1) Zahteva mora vsebovati:

1.      osebno ime, stalno ali začasno prebivališče fizične osebe oziroma sedež in firmo pravne osebe vložnika zahteve,

2.      določen zahtevek za izdajo dovoljenja,

3.      druge podatke, določene z zakonom.

(2) Zahtevi je treba priložiti listine, določene z zakonom, in druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za izdajo dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o zahtevi.544. člen
(procesne predpostavke za odločanje)

(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve agencija preizkusi, ali so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o zahtevi:

1.      ali je zahtevo vložila upravičena oseba,

2.      ali zahteva vsebuje podatke, ki jih mora,

3.      ali so zahtevi priložene predpisane listine,

4.      ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma nadomestila za delo agencije,

5.      ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi.

(2) Če agencija ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene, in pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti, s sklepom zavrže zahtevo.

(3) Če agencija ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti mogoče odpraviti, naloži vložniku s sklepom, da pomanjkljivosti odpravi (v nadaljnjem besedilu: sklep o odpravi pomanjkljivosti). V sklepu določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši od osem in ne daljši kot 15 dni.

(4) Če vložnik pomanjkljivosti v roku, določenem s sklepom o odpravi pomanjkljivosti, ne odpravi, agencija s sklepom zavrže zahtevo.

(5) Proti sklepu o odpravi pomanjkljivosti ni posebnega postopka sodnega varstva.

(6) Če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov ali za združitev oziroma delitev, mora agencija izdati sklep o odpravi pomanjkljivosti v dveh mesecih od prejema zahteve, v vseh drugih primerih pa v enem mesecu od prejema zahteve.Komentar: [1]

545. člen
(izvajanje dokazov in odločanje)

(1) V postopku odločanja o zahtevi lahko agencija izvede tudi dokaze, ki jih vložnik ni predlagal, če so potrebni za ugotovitev dejstev, pomembnih za odločitev o zahtevi. Pri tem lahko agencija od vložnika zahteva:

1.      da ji v roku, ki ne sme biti krajši od osem dni, predloži dodatne podatke oziroma listine,

2.      da ji omogoči, da opravi pregled njegovega poslovanja oziroma poslovanja z njim povezanih oseb.

(2) Za pregled poslovanja iz 2. točke prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe ZBan-2 iz 525. člena tega zakona.

(3) Agencija zavrne zahtevo:

1.      če vložnik v roku, določenem v zahtevi iz 1. točke prvega odstavka tega člena, agenciji ne predloži zahtevanih podatkov oziroma listin ali

2.      če vložnik odkloni zahtevo agencije iz 2. točke prvega odstavka tega člena oziroma kako drugače ovira izvedbo pregleda poslovanja.Komentar: [2]

546. člen
(možnost za izjavo o zavrnitvi zahteve za izdajo dovoljenja)

(1) Če namerava agencija zavrniti zahtevo za izdajo dovoljenja na podlagi dejstev, ugotovljenih pri pregledu poslovanja iz 2. točke prvega odstavka 545. člena tega zakona ali drugih dokazov, ki jih ni predlagal vložnik zahteve, mora pred izdajo odločbe o zavrnitvi zahteve vložniku dati možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za to odločitev.

(2) Za možnost izjave iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo prvi do peti odstavek 501. člena tega zakona, le da se rok za izjavo »osem dni« nadomesti z rokom »15 dni«.Komentar: [1]

547. člen
(rok za odločitev)

(1) Agencija mora o zahtevi za izdajo teh dovoljenj odločiti v šestih mesecih od prejema zahteve:

1.      za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov,

2.      za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev in

3.      za izdajo dovoljenja ali druge odločbe, ki jo izda na zahtevo borznoposredniške družbe na podlagi 5. poglavja tega zakona ali predpisa o upravljanju s tveganji.

(2) O zahtevi za izdajo drugih dovoljenj mora agencija odločiti v dveh mesecih od prejema zahteve, če zakon za posamezen primer ne določa drugače.

(3) Če je agencija izdala sklep o odpravi pomanjkljivosti v roku iz šestega odstavka 544. člena tega zakona, rok iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena ne teče od vročitve sklepa do poteka roka za odpravo pomanjkljivosti oziroma do prejema dopolnitve oziroma poprave vloge, če je ta dopolnjena v roku, določenem s sklepom.

(4) Če je agencija pred potekom roka iz prvega odstavka tega člena po 546. členu tega zakona vložnika pozvala, da se izjasni o razlogih za zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja, rok iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena ne teče od vročitve poziva do poteka roka za izjavo oziroma do prejema izjave, če je bila poslana v roku, določenem s pozivom.

(5) Borznoposredniška družba mora šest mesecev pred vložitvijo zahteve iz 3. točke prvega odstavka tega člena obvestiti agencijo o tej nameri. Če borznoposredniška družba ne ravna v skladu s prvim stavkom tega odstavka, se rok iz prvega odstavka tega člena za odločitev o tej zahtevi podaljša za šest mesecev.547.a člen
(posebna pravila za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža)

(1) Ne glede na šesti odstavek 544. člena tega zakona mora agencija izdati sklep o odpravi pomanjkljivosti zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v dveh delovnih dneh po prejemu zahteve.

(2) Agencija mora v dveh delovnih dneh vložniku zahteve izdati potrdilo o prejemu popolne zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža. Rok iz prvega stavka tega odstavka teče:

1.      če agencija v roku iz prvega odstavka tega člena ni izdala sklepa o odpravi pomanjkljivosti – od prejema zahteve,

2.      če je agencija v roku iz prvega odstavka tega člena izdala sklep o odpravi pomanjkljivosti in je vložnik v roku, določenim s sklepom, zahtevo dopolnil oziroma popravil v skladu s tem sklepom – od prejema dopolnitve oziroma poprave zahteve.

(3) Ne glede na drugi odstavek 547. člena tega zakona mora agencija o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža odločiti v 60 delovnih dneh. Rok iz prvega stavka tega odstavka teče:

1.      če je agencija v roku iz drugega odstavka tega člena izdala potrdilo – od izdaje potrdila,

2.      če agencija v roku iz drugega odstavka tega člena ni izdala potrdila – od poteka roka za izdajo potrdila iz drugega odstavka tega člena.

(4) Agencija mora v potrdilu iz drugega odstavka tega člena navesti dan, s katerim poteče rok iz tretjega odstavka tega člena.

(5) V postopku odločanja o zahtevi za pridobitev kvalificiranega deleža se ne uporabljajo 2. točka prvega odstavka, drugi odstavek in 2. točka tretjega odstavka 545. člena in četrti odstavek 547. člena tega zakona.

(6) Agencija lahko od vložnika zahteva, da predloži dodatne informacije ali dokumente, potrebne za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika (v nadaljnjem besedilu: zahteva za dodatne informacije ali dokumente), če tako zahtevo izda najpozneje 50. delovni dan po poteku roka za izdajo potrdila iz drugega odstavka tega člena.

(7) Če agencija izda zahtevo za dodatne informacije ali dokumente v skladu s šestim odstavkom tega člena, se tek roka iz tretjega odstavka tega člena zadrži za čas od izdaje zahteve za dodatne informacije ali dokumente do dneva, ko vložnik predloži dodatne informacije ali dokumente, vendar največ za 20 delovnih dni od izdaje prve zahteve. Agencija lahko po prejemu informacij in dokumentov na podlagi prve zahteve v skladu s šestim odstavkom tega člena zahteva še dodatne informacije ali dokumente, vendar druga in naslednje zahteve agencije za dodatne informacije ali dokumente ne zadržijo teka roka iz tretjega odstavka tega člena.

(8) Ne glede na sedmi odstavek tega člena lahko agencija s prvo zahtevo za dodatne informacije ali dokumente odloči, da se tek roka iz tretjega odstavka tega člena zadrži za več kot 20 delovnih dni, vendar največ za 30 delovnih dni od izdaje te zahteve:

1.      če je bodoči kvalificirani imetnik oseba tretje države ali

2.      če bodoči kvalificirani imetnik nima položaja kreditne institucije, investicijskega podjetja, družbe za upravljanje, kolektivnega naložbenega podjema, zavarovalnice ali pozavarovalnice.

(9) Agencija mora vložniku zahteve v dveh delovnih dneh po prejemu dodatnih informacij ali dokumentov na podlagi zahteve iz šestega odstavka tega člena izdati potrdilo o prejemu teh dodatnih informacij ali dokumentov. V potrdilu o prejemu dodatnih informacij ali dokumentov na podlagi prve zahteve iz šestega odstavka tega člena mora biti naveden dan, s katerim poteče rok iz tretjega odstavka tega člena ob upoštevanju njegovega zadržanja po sedmem ali osmem odstavku tega člena.

(10) Če agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, mora v dveh delovnih dneh po sprejetju te odločitve in do poteka roka iz tretjega odstavka tega člena, ob upoštevanju morebitnega zadržanja po sedmem ali osmem odstavku tega člena, izdati in odpraviti pisni odpravek odločbe o zavrnitvi zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega dovoljenja.

(11) Če agencija do poteka roka iz tretjega odstavka tega člena ob upoštevanju morebitnega zadržanja po sedmem ali osmem odstavku tega člena ne izda in odpravi pisnega odpravka odločbe o zavrnitvi ali zavrženju zahteve za dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, se šteje, da je z dnem, s katerim poteče ta rok, izdala dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificirani imetnik zahteval izdajo tega dovoljenja.

(12) V primeru iz enajstega odstavka tega člena mora agencija na zahtevo kvalificiranega imetnika izdati ugotovitveno odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje izdano, v osmih dneh od prejema zahteve za izdajo te ugotovitvene odločbe.

(13) Ne glede na prvi odstavek 488. člena tega zakona agencija na svojih javnih spletnih straneh objavi izvleček odločbe o zavrnitvi zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža s povzetkom razlogov za tako odločitev, če tako zahteva vložnik te zahteve.Komentar: [1]

14.5 Izvršitev odločb agencije 

548. člen
(odločbe)

(1) Odločbe agencije postanejo izvršljive z njihovo dokončnostjo, če v drugem in tretjem odstavku tega člena ni določeno drugače.

(2) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oseba, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje, preneha izpolnjevati pogoje za opravljanje funkcije člana uprave.

(3) Pravnomočne odločbe ali dele odločb agencije, ki se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti, izvrši na predlog agencije v korist agencije organ, ki je pristojen za davčno izvršbo, po določbah zakona, ki ureja davčno izvršbo.

(4) Za odločbe iz tega člena se štejejo odločbe iz prvega odstavka 503. člena tega zakona.Komentar: [1]

548.a člen
(odločbe o prekršku)

Ne glede na deseti odstavek 202. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) se terjatev iz naslova stroškov postopka:

1.      izrečenih z odločbo agencije o prekršku,

2.      izrečenih s sodbo oziroma sklepom sodišča, če je zahteva za sodno varstvo zoper odločbo agencije o prekršku zavrnjena ali zavržena,

3.      izrečenih s sodbo oziroma sklepom sodišča, če je pritožba zoper sodbo oziroma sklep sodišča iz prejšnje točke zavrnjena ali zavržena,

ne prenese v korist državnega proračuna, če agencija vloži predlog za prisilno izterjavo pri organu iz tretjega odstavka 548. člena tega zakona.Komentar: [1]

549. člen
(odredba)

Odredbe agencije ni mogoče prisilno izvršiti, če zakon za posamezno vrsto odredbe ne določa drugače.550. člen
(posebna pravila za odredbe o nadzornih ukrepih)

(1) Ne glede na 549. člen tega zakona je mogoče prisilno izvršiti odredbo, s katero je agencija odredila enega od naslednjih nadzornih ukrepov:

1.      nadzorni ukrep iz 93. člena ali iz drugega odstavka 95. člena tega zakona,

2.      nadzorni ukrep iz drugega odstavka 145. člena in iz 146. člena tega zakona,

3.      dodatni nadzorni ukrep iz 9. točke drugega odstavka 250. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona,

4.      dodatni nadzorni ukrep iz 302. člena tega zakona,

5.      nadzorni ukrep iz sedmega odstavka 369. člena tega zakona,

6.      nadzorni ukrep iz tretjega odstavka 371. člena tega zakona,

7.      nadzorni ukrep iz 396. člena tega zakona ali

8.      drug nadzorni ukrep, katerega vsebina je začasna ali trajna prepoved opravljanja posameznih ali vseh storitev ali poslov.

(2) Za postopek izvršitve odredb iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe ZUP o upravni izvršbi in 35. člen ZIN, če v tretjem odstavku tega člena ni določeno drugače.

(3) V postopku izvršitve odredb iz prvega odstavka tega člena na prvi stopnji odloča predsednik senata, o pritožbi pa senat.Komentar: [1]

Zakon o bančništvu: [1]

14.6 Posebna pravila za postopek odločanja v posamičnih zadevah po ZPre-1 

551. člen
(uporaba oddelka 14.6)

(1) Oddelek 14.6 tega zakona se uporablja v postopkih odločanja v posamičnih zadevah po ZPre-1.

(2) Za postopke iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo drugi oddelki 14. poglavja tega zakona, če v oddelku 14.6 tega zakona ni določeno drugače.Komentar: [1]

552. člen
(posebna pravila o pristojnosti in sestavi organov postopka)

(1) V postopku odločanja o posamičnih zadevah po ZPre-1 sestavljajo senat trije člani sveta, določeni z razporedom dela agencije.

(2) V postopku odločanja o posamičnih zadevah po ZPre-1 predsednik senata odloča o naslednjih posamičnih zadevah, o katerih je treba odločiti z odločbo:

1.      o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo iz 32. člena ZPre-1,

2.      o soglasju za odstop od prevzemne namere iz 27. člena ZPre-1 in

3.      o izidu prevzemne ponudbe iz 56. člena ZPre-1.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena v postopku odločanja iz tretjega odstavka 64. člena ZPre-1 odloča senat, ki ga sestavljajo vsi člani sveta.Komentar: [1]

553. člen
(posebna pravila za postopek odločanja o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo)

(1) Stranka v postopku odločanja agencije o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo je samo prevzemnik.

(2) Predsednik senata mora sklep o odpravi pomanjkljivosti izdati v naslednjih rokih, ki tečejo od prejema zahteve za izdajo naslednjega dovoljenja:

1.      pri prevzemni ponudbi iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka 16. člena ZPre-1 v petih delovnih dneh,

2.      pri drugih prevzemnih ponudbah v treh delovnih dneh.

(3) Predsednik senata mora o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo odločiti v teh rokih, ki tečejo od prejema zahteve za izdajo tega dovoljenja:

1.      pri prevzemni ponudbi iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka 16. člena ZPre-1 v osmih delovnih dneh,

2.      pri drugih prevzemnih ponudbah v petih delovnih dneh.

(4) Če predsednik senata v roku iz tretjega odstavka tega člena ne odloči o zahtevi za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo, se šteje, da je agencija izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo.Komentar: [2]

554. člen
(ugovor proti odločbam predsednika senata)

(1) Proti odločbi predsednika senata iz drugega odstavka 552. člena tega zakona ima prevzemnik pravico vložiti ugovor v petih delovnih dneh od vročitve.

(2) O ugovoru iz prvega odstavka tega člena mora agencija odločiti v 15 dneh od prejema ugovora ali v tem roku izdati sklep o odpravi pomanjkljivosti ugovora.

(3) Ugovor iz prvega odstavka je dopusten:

1.      če je odločbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo te odločbe,

2.      če je v odločbi zmotno uporabljeno materialno pravo,

3.      če je v odločbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje.

(4) Za ugovor iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 530., 531. in 532. člen tega zakona.Komentar: [1]

555. člen
(posebna pravila za postopek s prevzemno ponudbo)

(1) Za odredbo o odpravi kršitev, ki jo agencija izda prevzemniku v postopku s prevzemno ponudbo, se uporabljajo naslednja posebna pravila:

1.      rok iz 2. točke prvega odstavka 527. člena tega zakona ne sme biti daljši od osmih delovnih dni od vročitve odredbe o odpravi kršitve,

2.      rok za ugovor proti odredbi o odpravi kršitve je tri delovne dni od vročitve,

3.      ugovor ne zadrži izvršitve odredbe o odpravi kršitve,

4.      o ugovoru mora agencija odločiti v treh delovnih dneh od prejema ugovora,

5.      o odpravi kršitev mora agencija odločiti v treh delovnih dneh po prejemu prevzemnikovega poročila o odpravi kršitev.

(2) Če je agencija izdala odredbo o odpravi kršitev iz prvega odstavka tega člena, rok za sprejem prevzemne ponudbe in morebitnih konkurenčnih ponudb ne teče od vročitve odredbe do izdaje ugotovitvene odločbe agencije o odpravi kršitve.

(3) Če prevzemnik ne ravna v skladu z odredbo o odpravi kršitev ali če gre za kršitve, ki jih ni mogoče odpraviti, agencija z odločbo razveljavi postopek s prevzemno ponudbo. Z odločbo iz prvega stavka tega odstavka mora agencija tudi odločiti, da je prevzemna ponudba neuspešna.Komentar: [1]

15. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 

16. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE